Фонд "Републиканска пътна инфраструктура" да бъде преобразуван в агенция към Министерския съвет на подчинение на премиера предвиждат промени в Закона за пътищата, които парламентът прие на първо четене.
Промените са насочени основно към дефиниране и разграничаване на правомощията на органите, които ще провеждат и формират политиката по отношение на планирането, изграждането, управлението и поддържането на пътната инфраструктура, като Министерският съвет ще приема стратегия за развитие на пътната инфраструктура и средносрочна оперативна програма, част от която ще бъде и политиката за концесиониране на републиканските пътища. Министърът на транспорта ще формира държавната политика чрез разработване на стратегията и управление и контрол на операциите за развитие на републиканските пътища, финансирани от Оперативна програма „Транспорт”. Министърът на регионалното развитие и благоустройството ще формира политиката за републиканските пътища – втори и трети клас. Органите за управление на агенцията ще бъдат надзорен съвет и изпълнителен директор. Предлага се надзорният съвет да бъде в състав от петима души с мандат от пет години, които се одобряват и освобождават с решение на Министерския съвет по предложение на министър-председателя, министъра на транспорта, министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на финансите. Поставено е изискване членовете му да бъдат експерти с доказан професионален опит – инженери, икономисти и юристи. /БЛИЦ