Към момента няма риск да бъдат загубени парите по интегрирания проект за водния цикъл на София, който се финансира по предприсъединителната програма ИСПА, съобщиха от МОСВ. Процедурите, включени в ИСПА мярката се провеждат съобразно изискванията на закона. Очаква се сключване на три договора за строителство и няма да се допусне нереализирането на проектите от водния цикъл за София на стойност от 58, 5 млн. евро.
По интегрирания проект за водния цикъл на София е предвидено сключването на четири договора за строителство. Първият договор за строителство, който е в процес на изпълнение от март т. г. е за рехабилитация на пречиствателната станция за отпадни води в Кубратово и канало-помпената станция в Нови Искър. По останалите три договора &ndash; за строителство на пречиствателна станция за питейни води в Мала Църква, общ. Самоков и за изграждане на ВиК мрежата &ndash; търг 1 и търг 2, са обявени открити процедури за избор на строител по Закона за обществени поръчки.<br /> Един от основните проблеми, довел до по-късното обявяване на търговете беше свързан с неприключилите отчуждителни процедури. МОСВ имаше готовност и обяви откритите процедури за избор на строител непосредствено след теренното обезпечаване на земята от страна на Столична община. <br /> Процедурата по един от четирите Лота за ВиК мрежата &ndash; търг 1 включваща три канализационни колектора /Десен Перловски, Десен Слатински и Бъкстон/ и един водопровод /Драгалевци/ беше прекратена в началото на месец юни. Основният мотив е, че най-ниската отворена ценова оферта четирикратно надвишава предвидения бюджет по финансовия меморандум на ИСПА мярката и националното съфинансиране. Необоснованото завишаване на размера на националното съфинансиране от бюджета в условията на финансова криза е неоправдано и това е основната причина да не бъде сключен договор. Цялата документация от проведената оценка на получените оферти е изрядна, изготвена и подписана от оценителната комисия съобразно изискванията на закона, одобрена е от отдел &bdquo;Предварителен контрол&rdquo; към МОСВ и е приета от възложителя. МОСВ има готовност веднага след изтичане на десетдневния срок за обжалване на процедурата за избор на строител да я обяви отново.<br /> МОСВ и Столична община работят в непрекъснато взаймодействие за успешната реализация на ИСПА мярката. Провеждат се ежеседмични работни срещи за бързото разрешаване на всеки възникнал открит въпрос. /БЛИЦ <br />