Правителството одобри Външния авариен план за АЕЦ Козлодуй. Това е основният ръководен документ за действие при ядрена или радиационна авария в централата. В него са посочени организационните, локализационните, защитните, радиационно-хигиенните, лечебно-профилактичните и други мероприятия по защита на персонала, населението, материалните и културни ценности. Задължението за изготвяне на Външен авариен план (ВАП) е вписано в Закона за безопасно използване на атомната енергия.
Въвеждането на ВАП става с решение на Министерския съвет при обявена местна или обща авария в АЕЦ. Кметовете на общините от зоната за неотложни защитни мерки (30 км) в областите Враца, Монтана и Плевен, привеждат в готовност териториалните сили и формират групи за защита на населението. Въвеждат се в действие плановете на министерствата, ведомствата и областите. Във ВАП подробно са разписани техните задължения.
Посочена е също схемата за оповестяване между институциите и привеждане в готовност на органите за управление. При възникване на авария населението се информира за развитието на събитията и получава указания за поведението и действията си от СМИ. Съдържанието на излъчената информация и указанията се дават от официален говорител на Националния център за управление при кризи към Министерския съвет и съответните щабове за координация към местните органи на властта.
При обща авария се прилагат следните основни мерки за радиационна защита: уведомяване, лична дезактивация и допълнителни изисквания към обществената и личната хигиена, индивидуален радиационен мониторинг, ограничаване и контрол на достъпа в местата и районите, замърсени с радиоактивни вещества, защита на дихателните органи, използване на защитни облекла, укриване, йодна профилактика, евакуация, преселване, ограничаване на потреблението на хранителни продукти и фуражи, замърсени с радиактивни вещества, дезактивация на замърсени места, райони и имущество и др.
Във ВАП са посочени местата за евакуация на населението и селскостопанските животни при евентуална авария, количеството автомобили, необходими за транспортирането им и коя организация ги осигурява, начините за защита на водоизточниците и водоснабдителните системи. Направени са разчети за необходимите средства за защита на населението. /БЛИЦ