Парламентът прие доклада за дейността на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност за 2007 г. В него се посочва, че обезпеченото имущество през 2007 г. по предложение на комисията "Кушлев" е на обща пазарна стойност 66 574 204 лв., докато през 2006 г. то е било 21 771 058 лева. През миналата година комисията е завела 33 граждански дела при 12 за 2006 г.
Парламентарната комисия за борба с корупцията настоява комисията "Кушлев" да предложи на Министерския съвет мотивирано становище, свързано с необходимостта от промени в Гражданския процесуален кодекс и в Закона за отнемане в полза на държавата имущество, придобито от престъпна дейност. В становището на комисията за борба с корупцията се посочва, че е разработен вариант на законопроект от междуведомствена работна група, в който се предлага значително разширяване на наказателните състави, по които комисията "Кушлев" би могла да работи, и към тях да се включат и редица тежки престъпления, извършени от длъжностни лица. Предлага се разширяване на обхвата на проверката по отношение на имуществените активи на свързани лица, като отпадне изискването тези активи преди това да са преминали през първоначално проверяваното лице, както и удължаване на срока за предявяване на мотивирани искания след допускане на обезпечителни мерки във връзка с новия ГПК. /БЛИЦ