Министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров изпрати в Главна прокуратура седемте доклада от проверка за цялостната дейност в ТЕЦ „Марица изток 2" за периода 2005-2007 г. с молба да определи правната квалификация на съществуващите нарушения и да установи дали има данни за престъпни нарушения. Това съобщи пресцентърът на министерството.
Проверката започна през февруари 2008 г. от комисия, ръководена от директора на дирекция „Главен инспекторат" на Министерския съвет. Тя обхваща дейността на Клон „Ремонти", произведената и продадена електроенергия, количеството и качеството на доставените въглища, управлението на отпадъците, генерирани в централата; финансово-счетоводната дейност на дружеството, избора на изпълнител за защита от валутен риск по заема с Японската банка за международно сътрудничество.
Някои от констатациите са свързани с недостатъчен контрол и неефективно управление на Клон „Ремонти", съхраняване и обработване на оперативните данни за дейността на дружеството по отделни, несвързани помежду си информационни системи, несъответствия в количествата метални отпадъци, които са демонтирани през периода и продадените и наличните на склад в централата, както и в системата за входящ контрол на доставените въглища.

В резултат на проверката инспекторите са предложили 20 мерки за отстраняване на констатираните нарушения. Пет от мерките са изпълнени, а за останалите принципалът и дружеството са предприели действия за изпълнението им. Извършени са и кадрови и организационни промени.
Проверките доведоха до закриването на клон "Ремонти", инвентаризация на наличностите в Складовото стопанство и данъчна ревизия. Засилен е контролът по изпълнението на клаузите на Споразумението за изкупуване на електроенергия и предстои наемане на независима лаборатория за входящ контрол на качеството на въглищата. В ход е актуализация на бизнес програмата в частта за ремонтни и рехабилитационни дейности. Утвърден е нов регламент за движение и управление на отпадъците и е сключен нов договор за непрекъсната физическа охрана на централата.
Вследствие на оптимизирания входящ контрол на изгаряне на въглищата е реализирано намаление на специфичния разход с 10 – 11 %. Централата работи с и по-висока използваемост на производствените мощности.
По повод констатациите в докладите, министър Петър Димитров е сигнализирал и Националната агенция по приходите и ДАНС за допълнителни проверки в дружеството и неговите търговски партньори. /БЛИЦ