Не са открити несъответствия по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси за нито един от министрите и министър-председателя Бойко Борисов.
Това пише в доклада на парламентарната комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика за обявяване резултатите от извършена проверка за съответствие на декларациите на министрите с изискванията на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. <br /> <br /> За написването на доклада е изисквана информация от Търговския регистър и всички Окръжни съдилища. Направена е справка и във всички информационни системи.<br /> <br /> &quot;Установено е, че всички министри, които са имали участие в контролните и управителни органи на търговските дружества, са предприели в законоустановения месечен срок действия по освобождаването си&quot;, се казва в доклада на комисията, чийто председател е Димо Гяуров.<br /> <br /> Сигналът за нарушенията беше подаден от предишния шеф на комисията Яне Янев.&nbsp;<br /> <br /> При извършена проверка по декларираните факти и обстоятелства от членовете на Министерски съвет и служебно изисканата информация за участие в търговски дружества, кооперации, еднолични търговци и сдружения с нестопанска цел, комисията не е открила несъответствия и нарушения по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. <br /> <br /> Към 27 юли 2009 г. министър-председателят <b>Бойко Борисов</b>, министърът на вътрешните работи <b>Цветан Цветанов</b>, министърът на труда и социалната политика <b>Тотю Младенов</b>, министърът на външните работи <b>Николай Младенов</b>, министърът на правосъдието <b><span style="display: none" id="1268316825668S">&nbsp;</span>Маргарита Попова, </b>министърът на образованието <b>Сергей Игнатов, </b>министърът на транспорта <b>Александър Цветков, </b>министърът на земеделието <b>Мирослав Найденов, </b>министърът на физическото възпитание и спорта<b>, </b>министърът на отбраната <b>Аню Ангелов, </b>министърът без портфейл <b>Божидар Димитров </b>не са притежавали участия в търговски дружества, не са били членове на управителни или контролни органи, както и не са извършвали дейност на едноличен търговец към датата на встъпването си в длъжност. <br /> <b><br /> </b>Към 27 юли министърът на финансите <b>Симеон Дянков </b>е бил съдружник и е притежавал дялово участие в &bdquo;Екопроект-Априлци&rdquo; ООД. На 20 юли обаче той е подал молба за свикване на Общо събрание на съдружниците, за да бъде дадено съгласие за прехвърляне чрез разпоредителна сделка на всички притежавани дялове от капитала на дружеството. Заличаването на Дянков като съдружник е станало на 18 декември 2009 г. <br /> <br /> Към 27 юли 2009 г. министърът на регионалното развитие и благоустройство <b>Росен Плевнелиев </b>формално е притежавал участия в търговски дружества и е бил в управителни или контролни органи към фирмите: &bdquo;Лозен консулт&rdquo; ООД; &bdquo;Линдер имобилиен мениджмънт&rdquo; ЕООД; &bdquo;Резиденшъл парк София фасилити мениджмънт&rdquo; ЕАД; &bdquo;Резиденшъл парк София&rdquo; ЕООД; &bdquo;Ателадиа&rdquo; ООД; &bdquo;Ирис инженеринг&rdquo; ООД. Считано от 24 юли Плевнелиев е прекратил участието и дейността си в &bdquo;Лозен консулт&rdquo; ООД, &bdquo;Линдер имобилиен мениджмънт&rdquo; ЕООД, &bdquo;Резиденшъл парк София фасилити мениджмънт&rdquo; ЕАД. Чрез нотариално заверен договор от 29 юли Плевнелиев продава дяловете си в &bdquo;Ателадиа&rdquo; ООД на &bdquo;Юлиана Плевнелиев&rdquo;. На 3 август министърът е прехвърлил дяловете си в &bdquo;Ирис инженеринг&rdquo; ООД на Иван Димитров Тодоров. Така към днешна дата в Търговския регистър няма данни Росен Плевнелиев да притежава участия в търговски дружества, да е член на управителен или контролен орган. <br /> <br /> Здравният министър <b>Божидар Нанев </b>към 27 юли е бил формално вписан като управител на &bdquo;Български лекар&rdquo; ЕООД, собственост на БЛС. С протокол от 29 юли е представено решение за освобождаването на Нанев като управител на дружеството.&nbsp;<br /> <br /> Министър <b>Нона Караджова </b>формално е била едноличен собственик на капитала и управител на &bdquo;Проекти-консулт&rdquo; ЕООД. С нотариално заверен договор за покупко-продажба на дружествени дялове от 6 октомври 2009 г. тя е прехвърлила дяловете си на Петър Станимиров Караджов. <br /> <br /> Министърът на икономиката <b>Трайчо Трайков </b>към 27 юли формално е участвал в следните дружества: &bdquo;ЕВН България електроразпределение&rdquo; АД и &bdquo;ЕВН България Топлофикация&rdquo; ЕАД. В &bdquo;ЕВН България електроразпределение&rdquo; АД министърът е бил вписан като прокурист, но е освободен като такъв на 22 юли. Като прокурист Трайков е бил вписан и в &bdquo;ЕВН България Топлофикация&rdquo; ЕАД, откъдето е бил освободен на 20 юли. <br /> <br /> Министърът на културата <b>Вежди Рашидов </b>е декларирал дялово участие в собствеността на &bdquo;Алкор 7&rdquo; ООД, но не е установено министърът към 27 юли да е извършвал дейност като едноличен търговец или да е участвал в управителни или контролни органи на търговски дружества. <br /> <br /> В комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика не са постъпвали сигнали за състояние на конфликт на интереси при осъществяване на дейността от страна на министрите. /БЛИЦ<br />