Правителството одобри проект на Договор за приватизационна продажба на 7 631 460 броя акции, представляващи 70 на сто от капитала на “Параходство Български морски флот” ЕАД, Варна.
Договорът за приватизационна продажба ще бъде сключен с “Кей Джи Маритайм Шипинг” АД,  София. През май дружеството беше определено за участник, спечелил конкурса за продажба на 70% от акциите на „Параходство БМФ”. Покупната цена е 440 100 000 лв., а инвестиционната програма за 10 години – 779 880 000 лв.
Договорът задължава купувача за срок от 10 г. да запази предмета на дейност на дружеството; да не допуска лидвидацията или обявяването му в несъстоятелност; да не подкрепя под никаква форма преобразуването му – чрез вливане, разделяне, сливане или отделяне; да не намалява придобитото акционерно участие. За срок от 5 години купувачът няма право да променя акционерната си структура и разпределението на капитала си. До изпълнение на поетите от него задължения с договора, купувачът не може също да намалява държавното участие в капитала на дружеството.

Бизнес програмата на “Кей Джи Маритайм Шипинг” АД, залегнала като задължение в проектодоговора, предвижда купувачът да поддържа средногодишно общ тонаж на корабите на дружеството не по-малък 1 300 000 DWT, като поне 60% от общия тонаж на корабите плават под знамето на България или на друга държава-членка на ЕО или ЕИП. Средната възраст на тези кораби трябва да бъде намалена под 20 години.
В проектодоговора са регламентирани и социалните ангажименти на купувача, които предвиждат заплащането на плавателния състав да бъде увеличавано с 15% средногодишно, а средносписъчната му численост да е 2851 души през първа година, 2594 души – през втората, и 2360 души – от трета до десета година.
Документът съдържа гаранции за изпълнение на следприватизационните задължения и неустойки за нарушаването им.
“Параходство „Български морски флот” е дружество от значение за националната сигурност на страната и приватизацията му се извършва въз основа на стратегия, одобрена от Народното събрание. Целта е запазване предмета на дейност на дружеството; осигуряване на гаранции за по-нататъшното му развитие в конкурентна среда; увеличаване на общия тонаж на корабите и намаляване на средната им възраст; запазване и по-нататъшно утвърждаване на позициите на дружеството на фрахтовия пазар; повишаване нивото на заплащане на плавателния състав; запазване на седалището на дружеството. /БЛИЦ