Министерството на правосъдието изпрати за съгласуване до всички министерства проект за изменение на Търговския закон, съобщиха от министерството.
Законоустановеният срок, в който останалите институции следва да изпратят бележките и становищата си, е 10-дневен. Проектът е публикуван на сайта на МП и е открит за обществено обсъждане. След изтичането на срока за съгласуване и отразяването на евентуални бележки и предложения, проектът за изменение на Търговския закон ще бъде внесен за разглеждане в Министерски съвет.
Промените в закона се предлагат с цел намаляването на административните тежести за преобразуващите се и приемащи дружества и ще спестят време и съществени разходи на бизнеса. В този смисъл се очаква да окажат положително влияние върху икономическата активност и върху подобряване конкурентноспособността на предприятията.

Когато е постигнато съгласие между всички акционери, отпада задължението за проверка на преобразуването /на договора или на плана за преобразуване-сливане или разделяне/, отпада и задължителното изготвяне на доклад от независим експерт, предвиждат промените. Сега при преобразуване дружествата са задължени да наемат независим одитор, на когото се дължи възнаграждение за изготвяне на доклада. Освен това в момента подготвителните действия във връзка с преобразуването могат да отнемат до 8 месеца и дори 1 година.
Изменението е в съответствие с директива на ЕС /Директива 2007/63/ЕО от 13 ноември 2007 г./, с която се изменят други две директиви на Съвета/ 78/855/ЕИО и 82/891/ЕИО /, във връзка с изискването за доклад от независим експерт при сливане или разделяне на акционерни дружества. Всички държави-членки на ЕС имат задължението до края на 2008 г. да съобразят националното си законодателство с тази директива.
Предлаганите промени в закона предвиждат също проверка на капитала да се извършва в случаите, когато трябва да се установи съответствието между капитал и чиста стойност на имуществото, което преминава към дружеството при преобразуването. В тези случаи се съставя общ доклад. Той е задължителен и тогава, когато отпадне задължението за проверка на преобразуването.В преходна разпоредба на проекта е предвидено, че се прилага досегашната разпоредба на закона, когато при влизане в сила на предложеното изменение на Търговския закон, докладът на управителния орган за преобразуването вече е обявен в търговския регистър.
При преобразуване на акционерни публични дружества по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа /чл.110, ал.1/, проверката на независим експерт на договора или плана за преобразуване не може да бъде изключена с писмено съгласие на акционерите. Това изключение се урежда с допълнение на чл.123, ал.3 на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Изискването за проверка на преобразуването в случая не е смекчено поради по-голямата нужда от информираност на акционерите.
Законопроектът е изготвен от работна група „Дружествено право” към Съвета по европейски въпроси в МС, а вносител е Министерство на правосъдието.
За прилагането на новата уредба не са необходими финансови и други средства. /БЛИЦ