Необходим е по-задълбочен дебат и нов подход при формиране на националната политика в областта на иновациите. Това заяви президентът Георги Първанов на Петия национален иновационен форум "Иновационна инфраструктура и политика за икономически растеж".
По думите на президента, когато светът е изправен пред глобална финансова криза, иновациите трябва да са тези, които да действат като катализатор за просперитета, и са ключ към овладяване на кризисните процеси. Аз се запознах с иновационната система на България и в опита да се потърси решение виждам, че предприетите мерки в тази областта не дават резултат, който да доведе до рязко подобрение на иновационния потенциал на страната, констатира президентът. Според него наред с изоставане във финансирането от страна на частния сектор една от основните причини за стагнацията в областта на иновациите е отсъствието на ресурс. Президентът припомни, че в тази област държавата ни може да е конкурентоспособна и трябва да се съобразим с относителната слабост на националната политика в тази област.
По думите на Първанов трябва да има ускоряване на публично-частното партньорство. "Акцентът трябва да бъде върху непосредствените потребности, като изграждане на крупни инфраструктурни проекти в областта на енергетиката. Трябва да осигурим еднакво финансиране за мащабни инвестиции и иновации. Имаме обществен консенсус, че ние нужен пробив в тази област. Имаме нужда от използване на знанието за постигане на нови равнища в стандарта и качеството на живот. Необходими са нови идеи и механизми, нови стратегии и ориентири от една страна, а от друга много голяма активност от страна на държавата, гражданския сектор, бизнеса, научните и образователни звена”, каза още Георги Първанов.
При финансова криза за съжаление погледът се насочва все повече към пестене на ресурси и инвестиране в такива ресурси, които дават в дългосрочен план своя резултат, заяви от своя страна вицепремиерът Мегелна Плугчиева. По думите й това са науката, образованието, научното сътрудничество, иновациите и човешките ресурси. Плугчиева каза, че основните инструменти на ЕС в областта на иновациите са три. Първият е свързан с политика на сближаване, която се изпълнява чрез използване на средствата на структурните фондове и кохезионния фонд. Другите две политики, които прилага ЕС, са свързани с рамковата програма за научно-изследователската дейност и рамковата програма за конкурентоспособност и иновации. По думите й правителството реализира своите ангажименти чрез оперативната програма на структурните фондове. Те са свързани с оперативна програма конкурентоспособност и оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. Оперативна програма "Конкурентоспособност" за 2009 година стартира две процедури, насочени към иновациите. Първата е за подкрепата на стартиращи иновационни предприятия, чийто бюджет възлиза на 19,5 милиона лева. Втората възможност, която предоставя оперативната програма е свързана с процедурата за подпомагане на стартиращи фирми чрез подкрепа за внедряване на иновационни продукти и услуги. Тук също са предвидени 19,5 милиона лева, като и в двата случая бенефициентите са малки, средни предприятия и кооперации. С промените, които направи правителството, имаме възможност за много по-съкратени срокове за кандидатстване и улесняване на определени процедури, каза още Плугчиева. Десислава Вангелова, БЛИЦ