Огласеното в средствата за масово осведомяване „спиране на плащанията” по публичните мерки по програма САПАРД е некоректно позоваване на част от публична информация за действия, предприети от националните институции по програма САПАРД в началото на 2009 г. , твърдят от правителството.
Истината е, че поради наличие на пропуски при извършване на процедури за възлагане на обществени поръчки по проекти на програма САПАРД, в началото на 2009 г. е установена необходимостта плащанията по общинските мерки по програмата да бъдат извършени след допълнителни проверки от страна на отговорните институции и анализ за установяване на допустимите разходи по тях. С оглед ускоряване на процедурата по плащане към коректните общини, вицепремиерът Плугчиева, разпореди извършването на проверки от Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол и Сметната палата. Целта на усилията на българските власти е, отчитайки констатираните слабости при възлагането на обществените поръчки от общините по САПАРД, да се предприемат необходимите превантивни контролни действия, преди контрола от страна на ЕК, за гарантиране, че плащанията към коректните общини по програма САПАРД ще бъдат осъществени.<br /> <br /> Основният нормативен документ, регулиращ прилагането на програма САПАРД у нас, е Многогодишното финансово споразумение между Европейската комисия от страна на Европейската общност и Република България (Специална предприсъединителна Програма за развитие на земеделието и селските райони в Република България). България прилага програма САПАРД при спазване на всички процедури. Една от тези нормативно определени процедури, успешно прилагана от българската страна вече седем години, е сертифицирането на разходите на Агенция САПАРД за всяка финансова година. То включва издаването на доклад от Сертифициращия орган. Понастоящем такъв е Изпълнителната агенция &bdquo;Одит на средствата от ЕС&rdquo; към министъра на финансите. Съгласно разпоредбите на Многогодишното финансово споразумение, тази процедура приключва с издаването от сертифициращия орган на сертификат и окончателен доклад за сертификация на сметките по програма САПАРД за съответната финансова година. Целта на сертификата и доклада е да удостоверят пълнотата, точността и верността на годишната сметка на Агенция САПАРД и на САПАРД евро сметката, съответствието с критериите за акредитация на агенцията и спазването на акредитираните процедури, както и доброто финансово управление на програмата. Резултатите от прилагането на тази процедура на национално ниво са базата, на която Европейската комисия осъществява собствени проверки и анализи и излиза с решение за уравняване на сметките по програма САПАРД за съответната финансова година.<br /> <br /> В хода на проверките на Сертифициращия орган във връзка с процедурата за уравняване на сметките по програма САПАРД за 2008 г., са идентифицирани слабости за част от общинските проекти по програмата по мерки 6, 7 и 8, при изпълнение на процедурите по възлагане на обществени поръчки съгласно Закона за обществените поръчки и Наредбата за възлагане на малките обществени поръчки. С цел осигуряване сертифицирането в доклада за 2008 г. на разходите по общинските проекти по програма САПАРД, за които не са установени пропуски по прилагане на нормативната база в областта на възлагане на обществени поръчки, процедурата по годишна сертификация на сметките на Агенция САПАРД за 2008 г. продължава. За целта на Агенцията за държавна финансова инспекция са възложени проверки по прилагането от общините на законовата рамка за обществените поръчки по проектите по програма САПАРД. /БЛИЦ <br />