На 12.03.2009 г., четвъртък Министерски съвет ще разгледа Проект на закона за изменение и допълнение на закона за защита срещу домашно насилие. Проектът бe внесен през февруари 2009 г. от Министерство на правосъдието.
Според Джендър изследвания основните промени, които се предвиждат в закона и които се надяват да бъдат приети следващия четвъртък с решение на Министерски съвет са в следните насоки:
Засилена защита за пострадалите от домашно насилие и разширяване на кръга от защитени лица.
В определението за домашно насилие към физическо, психическо и сексуално са добавени и емоционално, и икономическо насилие, които да обхващат тежки случай на ограничение на личната свобода.
 Насилието, извършено в присъствието на дете ще се счита за психическо и емоционално насилие над детето.
 Разширяване кръга на защитените лица, като защита ще може да се търси от пострадалите от домашно насилие, упражнено от роднини по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до трета. Такава ще може да се търси и срещу лице, с което пострадалият се намира или е бил във фактическо съпружеско съжителство.
Друг акцент за повишена защита на пострадалите е валидността на издадените заповеди за защита от съда. Срокът се увеличава до 18 месеца. Периодът на защита е от 3 до 18 месеца.
Предвижда се засилен механизъм за защита на деца и хора с увреждания, пострадали от домашно насилие и на разширена, улеснена за упражняване компетентност на Дирекция „Социално подпомагане”.
Друга насока на промените е предвиждане на ежегодно финансиране от държавния бюджет, по бюджета на Министерство на труда и социалната политика. /БЛИЦ