Правителството одобри Националната програма за закрила на детето за 2009 г., съобщиха от правителствената информационна служба. Основните приоритетни направления в нея са намаляване на детската бедност, осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно образование за всички деца, подобряване здравето на децата и повишаване информираността им за техните права.
В първото направление са включени дейности за мониторинг върху спазване правата на децата и стандартите за качество на услугите за деца; мониторинг на процеса на реформа в грижата и закрилата на децата, отглеждани в специализираните институции; развиване на мерки за подкрепа на отговорното родителство и на родителите при наличие на риск за детето от изоставяне; развиване на социални услуги в общността за подкрепа на децата и семействата и др. Предвижда се стартиране изпълнението на проект за социално включване, насочен към децата на възраст между 0 и 7 години на стойност 40 млн. евро за периода 2009-2013 г.
По второто направление "Осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно образование на всички деца" е заложено разработването на механизъм за проследяване на записването и движението в образователната система. Ще бъде продължена политиката за включващо обучение на децата със специални образователни потребности. Ще се развиват образователни услуги, чиято цел е връщане на децата, отпаднали от образователната система. Предвижда се адаптиране на информационна система за събиране на данни за отпаднали и застрашени от отпадане ученици на национално ниво.
По отношение подобряването на здравето на децата акцент е поставен върху дейностите за намаляване на социалнозначимите заболявания сред тях, разширяване на профилактичните мерки за опазване на детското здраве и намаляване броя на децата с вродени аномалии и генетични болести. Залага се на провеждането на епидемиологични проучвания и реализиране на програми за здравословно хранене и начин на живот.
Четвъртото основно направление включва дейности за повишаване на информираността на децата за техните права и консултиране на мнението им при изработването и прилагането на политиките, свързани с правата и отговорностите им. За 2009 г. е предвидено продължение на мерките от 2008 г: защита на децата от всякакви форми на злоупотреба, насилие и експлоатация; отдих, свободно време и развитие способностите на детето; поддържане на национална информационна система в областта на закрилата на детето; изграждане, поддържане и развитие на национална гореща телефонна линия за деца.
С изпълнението на конкретните дейности и мерки, предвидени в Националната програма за закрила на детето за 2009 г., ще се създадат условия за ефективност на превантивните действия, за цялостен мониторинг на грижите за децата и контрол върху спазване на международно признатите стандарти за отглеждането и развитието им.
Министерският съвет одобри и доклада за изпълнението на Националната програма за закрила на детето за 2008 г. В документа се отчита приноса и предприеманите мерки от страна на институциите, насочени към осигуряването на условията за ефективно упражняване на правата и подобряване качеството на живот на децата.
През миналата година експертите от Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) са извършили 215 проверки по жалби и сигнали за нарушаване на правата на детето, което е почти два пъти повече в сравнение с 2007 г. и е показател, че контролната дейност е увеличила своята интензивност. Обработени са 1414 преписки, образувани по сигнали, жалби и предложения, проведени са 929 консултации на граждани и институции./БЛИЦ