С промяна в подзаконовата нормативна база правителството започна структурирането на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК). Тя ще обедини досега съществувалите две агенции, които се сливат след влизането в сила през март т. г. на измененията и допълненията в Закона за приватизация и следприватизационен контрол, съобщи пресслужбата на правитеството.
В новата структура ще работят 105 служители, включително 7-членен Надзорен съвет, което представлява намаление с 21 служители в сравнение със сегашния състав на двете агенции. Предстои приемането на устройствен правилник на АПСК.<br /> <br /> С така определения щат се постига 15% намаление на общата численост на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра на икономиката, енергетиката и туризма - ангажимент, поет в края на 2009 г. и докладван на Съвета за административна реформа, сочат от МС.<br /> <br /> Днес бяха одобрени и промени в устройствения правилник на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, чрез което две щатни бройки от дирекция &bdquo;Енергийни политики, стратегии и проекти&quot; се прехвърлят към дирекциите &bdquo;Правна&quot; и &bdquo;Туристическа политика&quot;. Мярката се предприема с цел укрепване на административния капацитет и постигане на оптимален баланс между функции и численост на дирекциите.<br />