Задължение на правителството е да осигури в максимална степен хората на труда. Това заяви министър-председателят Сергей Станишев на пресконференция в Гранитната зала на Министерския съвет, посветена на започването на четири нови операции по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. По думите му в момент на световна икономическа и финансова криза е важно да се знае, че държавата е ефективна, действена и защитава всяко едно работно място. Заради негативното влияние на кризата, заради съществуващите пазарни затруднения държавата трябва да бъде силна и солидарна.
Общият&nbsp;бюджет на програмите е 187 млн.лв., като предвижданията са по тях да бъдат обхванати най-малко 83 000 безработни и заети лица. <br /> <b>&bdquo;Отново на работа&rdquo;</b> ще се реализира чрез наемане на безработни, които да се грижат за децата на семейства, в които и двамата родители са наети по трудово правоотношение. Предвижда се да бъде осигурена заетост на най-малко 8 000 безработни, преимуществено в предпенсионна възраст. Планираните средства са 64 млн.лв. <br /> <b>&bdquo;Адаптивност&rdquo; </b>е схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, която цели да съкрати масовите съкращения и напускането на работници и служители от предприятия, които по икономически причини са преминали на непълно работно време. За период до 5 месеца тези лица ще бъдат включени в професионално обучение и ще получават стипендии в размер до 132 лв. на месец. Очаква се да бъдат обхванати 42 000 души, планираните средства са 72 млн.лв. <br /> <b>&bdquo;На път&rdquo;</b> дава възможност на хора, наети по трудов договор, да получават средства за транспортни разходи за период до 1 година, когато работното им място е извън населеното място, в което са регистрирани по настоящ адрес. Предвидените средства за тази схема са 25 млн.лв., хората, които ще обхване &ndash; най-малко 6000 души.<br /> <b>&bdquo;Аз мога&rdquo;</b> ще даде възможност на поне 27 000 заети по трудов договор лица да се включат в курсове за професионална квалификация или повишаване на компетенциите. Планираните средства са в размер на 26 млн. лв. <br /> Четирите нови операции се реализират в рамките на Приоритетна ос 1 &bdquo;Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазар на труда, насърчаващ включването&rdquo; и Приоритетна ос 2 &bdquo;Повишаване производителността и адаптивността на заетите&rdquo; от оперативната програма. <br /> За обикновения човек е трудно да възприеме терминологията &ndash; операции, схеми и т.н. каза министър-председателят. Но зад специализираните понятия, зад статистиката, стоят реални човешки съдби и за правителството е важно да защити всеки един човек, подчерта той и допълни, че именно това е смисълът на политиката, която води правителството. Затова и в неговия икономически антикризисен план има три основни стълба: финансова стабилност, подкрепа на реалната икономика и социална защита. <br /> Министърът на труда и социалната политика Емилия Масларова и екип от експерти от МТСП разясниха подробности по четирите нови програми. Министър Масларова връчи ваучери за обучение на журналисти от БТА, БНР и БНТ./БЛИЦ<br />