Създава се Координационен щаб към министъра на извънредните ситуации, реши днес правителството. Той ще има за цел да осъществява координацията на национално ниво между органите на изпълнителната власт и осигуряване на информация за населението и средствата за масово осведомяване, в случаи на бедствия.
Щабът се създава за срок до приемането на Националния план за защита при бедствия и ще се свиква при опасност от възникване или при възникнало бедствие, изискващо координация на национално ниво.
Негов председател ще е министърът на извънредните ситуации, а членове ръководители и заместник – ръководители на министерства и ведомства, имащи отношение към функциите му. Щабът ще се свиква от председателя, по негова инициатива, по нареждане на министър-председателя или по искане на компетентния с оглед характера на бедствието министър. /БЛИЦ