Проект на закон за независимите оценители, който ще регламентира дейността на работещите в тази сфера, прие Министерски съвет.
Регулирането на дейността на независимите оценители ще се осъществява посредством професионалната им организация - Камара на независимите оценители. Тя ще удостоверява професионалните качества на оценителите чрез регистриране и издаване на сертификат за правоспособност и ще контролира качеството на извършените оценки. Целта на законопроекта е да се увеличи общественото доверие в извършваните независими оценки, да се създадат възможности за по-пълно и ефективно използване на квалификацията и професионалния опит на оценителите и утвърждаването на принципите на справедлива цена и прозрачност на сделките, свързани с държавно имущество или управление на средствата на публичните дружества. Целта е със създаването на професионална организация да се повиши квалификацията и професионалното равнище на независимите оценители и тяхната практика да се доближи до световните и европейски стандарти. Камарата ще организира и провежда изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност и получаване на сертификат на независим оценител. Освен това органът ще регистрира независимите оценители, които получават правоспособност и ще поддържа публичен регистър на независимите оценители. Новият орган ще разработва и утвърждава система за контрол и отчитане на резултатите от дейността на независимите оценители. Органи на Камарата са Общото събрание, управителен и контролен съвет и комисия по професионална етика. В управителния съвет ще участват 7 души, които ще се избират от Общото събрание.  Правоспособност на независим оценител ще се придобива след успешно положен изпит пред Камарата по процедура, приета от Общото й събрание. С този закон се дава възможност да се оспори правилността на направената оценка пред професионален орган. Това ще може да стане пред Комисията по професионална етика.  /БЛИЦ