Учениците от І клас, които не са усвоили учебното съдържание, както и учениците от ІІ до ІV клас, които имат годишна оценка слаб (2) по един или повече учебни предмети, не повтарят класа. За тях ще се организира допълнително обучение по време на лятната ваканция, а при необходимост – и през следващата учебна година. Това ще става при условия и ред, определени със заповед на директора на училището.
Изискването е въведено с промени в Правилника за прилагане на Закона за народната просвета, одобрен на днешното заседание на Министерския съвет. С него в нормативната уредба се въвеждат част от положенията в правителствения проект на нов закон за училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка. Той отговаря на обществените потребности за повече ред и правила в българското училище, както и на очакванията на участниците в образователно-възпитателния процес за промяна.<br /> Избраният подход осигурява възможност промените да влязат в сила и да гарантират нормално функциониране на системата още от следващата учебна година, посочи министърът на образованието и науката Даниел Вълчев на пресконференция след заседанието.<br /> Първата основна група промени са свързани с подробна уредба на правата и задълженията на учениците, включително изискванията за носене на прилично облекло или униформи и отличителни знаци, където това е въведено. Втората група промени са свързани с облекчаването на реда за въвеждане на униформи. &nbsp;Вълчев посочи, че ведомството вече е финансирало с по 50 000 лв. почти 300 такива проекта. Третата група касае въвеждането характеристика за поведение &ndash; при системни нарушения на дисциплината поведението ще бъде намалявано. Намаленото поведение ще води до невъзможност ученикът да получава стипендия за отличен успех, както и да участва в представителни прояви на училището.<br /> Предвидено е ново наказание &ndash; извършване на дейности в полза на училището. Също така се дава право на учителя да изгони ученика от час за нарушения на дисциплината или за неприлично облекло.<br /> Разписани са правата и задълженията на класните ръководители, на учителите, както и модела за кариерното им развитие. Задължение на родителите е да се запознаят с правилника на училището, да присъстват периодично на родителски срещи и да осигурят присъствието на детето си в училище.<br /> С приетите промени кметовете на общини ще могат да обявяват до три дни за неучебни, като съгласуват това с началника на регионалния инспекторат. /БЛИЦ <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br />