Продължава приемането на текстове от новия Изборен кодекс от депутатите в парламента. Народните предстваители приеха текстове, свързани със статута и дейността на общинските избирателни комисии, с предизборните консултации по общини, за състава на сексционните комисии и др. Освен това вече са ясни правилата, при които ще може да се регистрира партия или коалиция за предстощяите избори за евродепутати.
За участие в избори за народни представители, за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България партиите, коалициите и инициативните комитети внасят безлихвен депозит по сметка в Българската народна банка. Депозитът за партии и коалиции е 2 500 лева; за инициативни комитети &ndash; 100 лева. За участие в избори за общински съветници и за кметове партиите, коалициите и инициативните комитети не внасят депозит.<br /> Централната избирателна комисия в 7-дневен срок от обявяване на окончателните резултати от изборите с решение възстановява депозита на: партиите и коалициите, които са получили не по-малко от едно на сто от действителните гласове на национално ниво; инициативните комитети, чиито кандидати са получили: действителни гласове не по-малко от една четвърт от районната избирателна квота - при избори за народни представители; не по-малко от едно на сто от действителните гласове &ndash; при избори за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България.<br /> <br /> Невъзстановените суми от депозити постъпват в Център &bdquo;Фонд за лечение на деца&rdquo; към министъра на здравеопазването. Сумите от депозити не се смятат за разходи на партиите, коалициите и инициативните комитети, свързани с финансирането на предизборната кампания.Всяка партия може да участва във всеки отделен вид избор самостоятелно или в коалиция с други партии. Всяка партия може да участва във всеки отделен вид избор само в една коалиция. Всяка партия или коалиция, регистрирана в Централната избирателна комисия, може да участва в изборите за общински съветници, кметове на общини, кметове на райони и кметове на кметства самостоятелно или в различни местни коалиции за всеки отделен вид избор. Инициативни комитети за издигане на независими кандидати може да се създават и участват във всеки отделен вид избор.<br /> <br /> Наименованието или абревиатурата на коалиция, включително на местна коалиция, не може да повтаря наименованието или абревиатурата на партия, регистрирана по Закона за политическите партии до датата на обнародване в &bdquo;Държавен вестник&rdquo; на указа на президента или на решението на Народното събрание за насрочване на изборите, включително чрез прибавянето към тях на думи, букви, цифри или други знаци. Забраната не се прилага, когато наименованието или абревиатурата на коалицията повтаря наименованието или абревиатурата на някоя от участващите в нея партии. Наименованието или абревиатурата на участващите в коалиция партии може да се добавя в скоби към наименованието или абревиатурата на коалицията.<br /> <br /> Партиите, образували коалиция за участие в избори въз основа на общо решение, представят в Централната избирателна комисия заявление за регистрация не по-късно 45 дни преди изборния ден. Заявлението се подписва от лицата, представляващи коалицията според решението за образуването й. Заявлението може да бъде подписано и от лица, изрично упълномощени от представляващите коалицията.<br /> <br /> В заявлението се посочват: пълното или съкратеното наименование на коалицията съгласно решението за образуването й; пълното или съкратеното наименование на коалицията, заявено за отпечатване върху бюлетината; искане за регистрация за участие в изборите; адрес, телефон и лице за контакт.<br /> <br /> Към заявлението за регистрация коалицията представя: за всяка от участващите в коалицията партии: удостоверение за актуално правно състояние към датата на насрочване на изборите; образец от подписа на представляващия партията; образец от печата на партията; удостоверение от Сметната палата за внесени финансови отчети на партията за всяка от последните три години, а за новорегистрираните партии - от датата на съдебната им регистрация; решение за образуване на коалицията, подписано от лицата, представляващи партиите, и подпечатано с печатите на участващите партии; образец от подписите на лицата, представляващи коалицията; образец от печата на коалицията, ако има такъв; банков документ за внесен депозит по чл. 129, ал. 1 - само при избори за народни представители, за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България. <br /> <br /> Коалицията трябва да представи още списък, съдържащ имената, единния граждански номер и саморъчен подпис на не по-малко от 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията. При избори за членове на Европейския парламент от Република България регистрацията на партията може да бъде подкрепена и от избиратели - граждани на друга държава - членка на Европейския съюз, като в списъците се посочват имената, личният номер, номерът на удостоверението за пребиваване, датата на регистрация, посочена в него, и подпис; всеки избирател може да участва само в един списък; списъкът се предава и в структуриран електронен вид, като съдържа имената и единния граждански номер (личен номер) на избирателите, положили саморъчен подпис, в последователността, в която са вписани в списъка; удостоверение за банкова сметка на името на партията, която ще обслужва само предизборната кампания; имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията, свързани с предизборната кампания; пълномощно от лицата, представляващи коалицията, в случаите когато документите се подават от упълномощени лица.<br /> <br /> В случай че в коалицията се включат нови партии, те представят не по-късно от 35 дни преди изборния ден документите. В случай че една или повече партии напуснат коалицията, регистрацията й се запазва, ако в нея са останали най-малко две партии.<br /> &nbsp;