Попълнете търсена ключова дума или фраза

Вижте какво реши правителството на заседанието си днес

https://blitz.bg/politika/vizhte-kakvo-reshi-pravitelstvoto-na-zasedanieto-si-dnes_news309802.html Blitz.bg

Кабинетът утвърди вътрешните правила за работата на три министерства – на икономиката, енергетиката и туризма

София, България 22 Дек. 2014, 12:47 4719 прочита 0 коментара
На днешното си заседание правителството прие един от най-важните си документи – Националния план за управление на отпадъците, съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет. Акцентът е поставен на рециклирането на битовите отпадъци и намаляване риска за околната среда.
По отношение на друг важен проблем &ndash; усвояването на еврофондовете, бяха приети няколко решения. Сред тях е и разрешението на АПИ да сключва съдебни споразумения със собствениците на имоти, предвидени за отчуждаване по трасето на Северната тангента на Софийския околовръстен път.<br /> <br /> <u><strong>Ето и приетите решения днес:</strong></u><br /> <br /> <u><em>Приет е Национален план за управление<br /> на отпадъците до 2020 г.</em></u><br /> <br /> Правителството прие Национален план за управление на отпадъците (НПУО) за периода до 2020 г.<br /> Основната цел на Плана е да допринесе за устойчивото развитие на България чрез прилагане на интегрирана рамка за управление на отпадъците, която да доведе до намаляване на въздействията върху околната среда, причинени от образуваните отпадъци, подобряване на ефективността на използване на ресурсите, увеличаване отговорностите на замърсителите, стимулиране на инвестициите за управление на отпадъците.<br /> В Плана е включена първата за България Национална програма за предотвратяване образуването на отпадъци за периода 2014-2020 г. Заложени са мерки по изпълнение на Програмата за достигане на целите за подготовка за повторна употреба и за рециклиране на битовите отпадъци от хартия, метали, пластмаса и стъкло. Включени са и мерки за достигане на целите на още няколко програми &ndash; за биоразградимите отпадъци, в т.ч. за биоотпадъците, за рециклиране и оползотворяване за строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради, за рециклиране и оползотворяване на масово разпространените отпадъци, за подобряване на йерархията на управление на другите потоци отпадъци и намаляване на риска за околната среда от депата за битови отпадъци, за подобряване капацитета на институциите за управление на отпадъците, за подобряване качеството на информацията, подпомагаща вземането на информирани управленски решения, за подобряване информираността и участието на населението и бизнеса относно дейностите по управление на отпадъците.<br /> С Националния план се предвижда да бъдат изградени съоръжения за компостиране и анаеробно разграждане на биоразградими отпадъци. Ще бъдат създадени съоръжения за оползотворяване на битовите отпадъци с цел намаляване и предотвратяване на емисиите на парникови газове; депа, претоварни станции и съпътстваща инфраструктура към тях за депониране на остатъчните битови отпадъци в региони, които все още не са изградили или не са в процес на изграждане на такива съоръжения. Планът предвижда още осигуряване на инвестиции за рекултивация на депа за битови отпадъци, които не отговарят на нормативните изисквания и са с прекратена експлоатация, и закупуване на съдове за разделно събиране и техника за транспортиране на биоотпадъците.<br /> Източниците за финансирането на дейностите са държавният бюджет, оперативните програми, ПУДООС и др.<br /> <br /> <br /> <u><em>Паун Илчев става заместник-председател<br /> на Българския институт по метрология</em></u><br /> <br /> Правителството определи Паун Илчев за заместник председател на Българския институт по метрология. Към момента длъжността е вакантна, но е необходимо укрепване на административния и ръководен капацитет на Института.<br /> Паун Илчев притежава управленски опит, познава както административните, така и законодателните процедури в областта на контрола на пазара на стоки и услуги. Последната му месторабота е &bdquo;Български пощи&ldquo; ЕАД, където ръководи и организира дейността, свързана с управлението на собствеността и организацията на туристическата дейност и почивното дело на дружеството. Магистър е в Университета по библиотекознание и информационни технологии, бакалавър е по икономика и управление от ВСУ &bdquo;Черноризец Храбър&rdquo;.<br /> <br /> <br /> <u><em>МЗХ е определено да излъчи свой представител<br /> за член на УС на Националната агенция<br /> за професионално образование и обучение</em></u><br /> <br /> Министерският съвет определи Министерството на земеделието и храните да номинира свой представител за член на Управителния съвет на Националната агенция за професионално образование и обучение за мандата 2014-2018 г.<br /> НАПОО е специализиран орган към Министерския съвет, осъществяващ координация и съгласуване на действията на заинтересованите страни на национално ниво за развитие на отговаряща на потребностите на пазара на труда система за професионално образование и обучение.<br /> Управителния съвет на НАПОО се състои от председател и 24 членове &ndash; по равен брой представители на министерствата, на организациите на работодателите и на организациите на работниците и служителите. Мандатът на членовете е 4-годишен. През 2014 г. изтича мандатът на представителя на МЗХ и предложението е същото министерство да излъчи отново представител.<br /> <br /> <br /> <u><em>Министерството на външните работи е включено<br /> в списъка на стратегическите обекти на страната</em></u><br /> <br /> Правителството включи Министерството на външните работи в списъка на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност.<br /> Целта е да се осигурят условия за нормално изпълнение на основните функции на МВнР и за предприемане на мерки от нормативен, технически и организационен характер за осигуряване защитата на министерството като стратегически обект.<br /> <br /> <br /> <u><em>Осигурени са средства за съфинансиране<br /> на проекти на НКЖИ по ОП &bdquo;Транспорт&ldquo;</em></u><br /> <br /> Правителството одобри отпускането на до 6,8 млн. лв. по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2014 г.<br /> Средствата са необходими за съфинансиране изпълнението на железопътни проекти от Национална компания &bdquo;Железопътна инфраструктура&rdquo; по Оперативна програма &bdquo;Транспорт&rdquo; 2007-2013 г. &ndash; реконструкцията и електрификация на жп линията Пловдив-Свиленград и модернизацията на жп участъка Септември-Пловдив.<br /> Вътрешнокомпенсирани промени бяха одобрени по бюджетите на министерствата на здравеопазването и на финансите и по бюджета на Министерския съвет. Целта е да бъдат прехвърлени средства от политики и програми, по които са реализирани икономии, към такива, в които е регистриран недостиг на финансиране.<br /> С промяна в ПМС 3/2014 за изпълнението на държавния бюджет бяха увеличени разходите за персонал на Министерството на инвестиционното проектиране за сметка на намаление на разходите за издръжка. По този начин ще бъдат осигурени необходимите средства за изплащане на дължимите обезщетения и осигурителни вноски на служителите на ведомството, което беше закрито с решението на парламента от 7 ноември т. г. за приемане на нова структура на правителството.<br /> Отчуждени са имоти за строителството на пътя Кърджали &ndash; Маказа и за отводняване на ЛОТ 3<br /> на АМ &bdquo;Тракия&ldquo;<br /> <br /> Правителството отчужди част от имот &ndash; частна собственост, попадащ в обхвата на пътя Кърджали &ndash; Маказа, в землището на с. Хаджийско, община Кирково. Отчуждени бяха и части от имоти &ndash; частна собственост, които се намират на територията на общините Нова Загора, Сливен и &bdquo;Тунджа&rdquo;. Те са необходими за подобряване отводняването на прилежащи терени на АМ &bdquo;Тракия&ldquo;.<br /> Отчуждаването на имотите се финансира от Агенция &bdquo;Пътна инфраструктура&rdquo;.<br /> Решенията на МС могат да бъде обжалвани в 14-дневен срок от съобщаването им на заинтересованите лица.<br /> С друго решение беше учреден безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горски територии &ndash; публична държавна собственост, в землището на с. Бързия, община Берковица, с обща площ 15,5 дка. Сервитутът е необходим за изграждане и обслужване на подземен водопровод. За учредения сервитут община Берковица ще заплати цена в размер на 89 374 лв. и режийни разноски на стойност 1787 лв. на Изпълнителна агенция по горите. Стойността на дървесината (21 971 лв.) и цената за компенсационно залесяване (15 490 лв.) ще бъдат заплатени на &bdquo;Северозападно държавно предприятие&rdquo;, Враца.<br /> <br /> <br /> <u><em>Одобрени са резултатите от заседанията<br /> на три Съвета на ЕС</em></u><br /> <br /> Правителството одобри доклад за резултатите от Съвета на Европейския съюз по транспорт, телекомуникации и енергетика (формат &bdquo;Транспорт&ldquo;), проведен на 3 декември в Брюксел. На Съвета делегациите приветстваха представянето на инвестиционния план за Европа и междинния доклад с примери за проекти по TEN-T, които са подходящи за прилагане на иновативните финансови схеми. В областта на морския транспорт бе прието принципно споразумение по предложението за Решение на Съвета за оправомощаване на държавите-членки да подпишат и/или ратифицират в интерес на ЕС Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на персонала на риболовните кораби на Международната морска организация от 1995 г. Съветът прие общ подход по предложението за регламент изменение на Регламент (ЕО) №216/2008 в областта на летищата, управлението на въздушното движение и аеронавигационното обслужване (ЕЕН II+), както и по предложението за регламент за прилагането на Единно европейско небе. По отношение на железопътния транспорт бяха разгледани досиетата, включени в т. нар. &bdquo;политическия стълб&ldquo; на Четвърти пакет в областта на железопътния транспорт. Съветът прие доклад за напредъка по предложението за изменение на Директива 2012/34/ЕС относно отварянето на пазара за вътрешни услуги за железопътни пътнически превози и управление на железопътната инфраструктура, както и по предложението за изменение на Регламент №1370/2007 относно отваряне на пазара на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози. Приет беше и общ подход по предложението за отмяна на Регламент (ЕИО) №1192/69 относно общите правила за нормализиране на счетоводните сметки на железопътните предприятия.<br /> Правителството одобри и резултатите от заседанието на Съвета &bdquo;Правосъдие и вътрешни работи&rdquo;, което се проведе на 4 и 5 декември в Брюксел.<br /> Министрите на правосъдието разгледаха предложенията за регламенти за създаване на европейска прокуратура, за насърчаване на свободното движение на гражданите и предприятията чрез опростяване на приемането на някои официални документи на ЕС и за изменение на Регламент (ЕО) №861/2007 за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес и на Регламент (ЕО) №1896/2006 за създаване на процедура за европейска заповед за плащане. Дискусии бяха проведени и по проектите за директиви относно укрепването на някои аспекти на презумпцията за невиновност и на правото на лицата да присъстват на съдебния процес в наказателното производство и относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред.<br /> Основни теми в срещата на министрите на вътрешните работи бяха по-доброто управление на миграционните потоци и борбата с тероризма. По втората тема е обсъдено прилагането на мерките по отношение на чуждестранните бойци и завърналите се от конфликтни зони, доклади за прилагането на европейските стратегии за борба с тероризма и за борба срещу финансирането на тероризма. Разгледан е и проект на насоки за европейската стратегия за борба с радикализацията и набирането на терористи.<br /> В заседанието на Съвета по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, проведено на 11 декември в Брюксел, участва вицепремиерът Ивайло Калфин. Той изрази подкрепата на страната ни за приемане на единен регламент за улеснение на достъпа на работниците до услугите за подпомагане на трудовата мобилност в рамките на ЕС. Предложението за регламент урежда организацията и функционирането на европейската мрежа за намиране на работа &ndash; EURES.<br /> В изказването си по дебата за инвестиране в младежката заетост вицепремиерът Калфин посочи, че приоритетно ще се осъществяват обучения по заявка на работодатели, на базата на изследване за определяне на потребностите им от квалифицирана работна сила. Учебните и студентските практики, стажуването, чиракуването и дуалното обучение ще се използват като възможности, доказали своята ефективност за насърчаване на плавния преход от образование към заетост. Ивайло Калфин отбеляза, че очакваме стартиралото поетапно национално изпълнение с държавен ресурс да се допълни през 2015 г. със средства от Инициативата за младежка заетост. Основните мерки, които се предприемат, са подобряване на бизнес средата и предоставяне на подкрепа на работодателите. Посочена е ключовата роля на професионалното образование и обучение, неговото качество и съответствие с потребностите на пазара на труда, както и това, че съвместно със социалните партньори се разработват редът и условията за организиране и провеждане на тази форма на професионално обучение.<br /> <br /> <br /> <u><em>За да отпуши строителството<br /> на Северната скоростна тангента, АПИ ще сключва съдебни споразумения със собствениците на имоти, предвидени за отчуждаване<br /> </em></u><br /> Правителството даде съгласието си председателят на Управителния съвет на Агенция &bdquo;Пътна инфраструктура&ldquo; да проведе преговори за сключване на съдебни споразумения със собствениците на имоти, предвидени за отчуждаване за изграждане на Северната скоростна тангента на София. Преговорите ще се водят със собствениците, които са обжалвали размера на определеното парично обезщетение или нямат влезли в сила съдебни актове.<br /> С решение на Министерския съвет Северната скоростна тангента е обявена за национален обект по смисъла на Закона за държавната собственост и за обект с национално значение по смисъла на Закона за устройство на територията. Трасето е с обща дължина от 16,5 км и преминава през землищата на Требич, Илиянци, Бенковски, Малашевци, Орландовци, Враждебна. С изграждането на този пътен участък ще бъде възможно трансферирането на транзитни потоци от вътрешността на страната в западна посока към Сърбия, а оттам и към Централна и Западна Европа.<br /> За обекта е осигурено финансиране със средства от Европейския съюз, като сключеният договор за безвъзмездна финансова помощ е на стойност 234 996 783,89 лв. Срокът за изпълнение на проекта е 31.10.2015 г. Срещу решението за отчуждаване на имоти са образувани около 360 административни дела (отнасящи се за 384 имота), които са насрочени за разглеждане в периода м. март - м. ноември 2015 г.<br /> Сключването на съдебни споразумения между страните по образуваните дела ще доведе до прекратяването им и започване на строително-монтажните работи по обекта.<br /> <br /> <br /> <u><em>С промени в ГПК и в Закона за защита<br /> от домашното насилие се въвеждат разпоредбите<br /> на два регламента</em></u><br /> <br /> Правителството предлага на Народното събрание да направи промени в Гражданския процесуален кодекс, а със заключителните му разпоредби &ndash; и в Закона за защита от домашното насилие, за да бъдат въведени в националното законодателство разпоредбите на Регламент (ЕС) 1215/2012 относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (преработен текст) и на Регламент (ЕС) 606/2013 относно взаимното признаване на мерки и осигуряване на защита по граждански дела. И двата регламента влизат в сила от 11 януари 2015 г.<br /> Регламент 1215/2012 е рамката, в която ще продължи да се осъществява съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси в ЕС. Най-съществените промени, които се правят в ГПК с него, се отнасят до премахване на междинното производство за признаване и изпълнение на съдебни решения; разширява се обхватът на правилата за компетентността съгласно регламента, така че да се прилагат и по отношение на спорове с ответници от трети държави; повишава се ефективността на споразуменията за избор на съд и др.<br /> Принципът, заложен в Регламента, е че съдебните решения, постановени в държава-членка, следва да бъдат признавани във всички държави-членки, без за това да е необходима специална процедура. С оглед на това в ГПК се създава подходящата вътрешна уредба за приложение на Регламента.<br /> Целта на промените, които се предлагат в Закона за защита от домашното насилие, е да се осигури на жертвите на психическо или физическо насилие защита, дори когато се преместват, пътуват или работят в чужбина. Регламент 606/2013 създава опростен механизъм, позволяващ защитата да бъде разширена в другите държави-членки и да се осигурят процесуални гаранции за засегнатите лица.<br /> <br /> <br /> <u><em>Приета е нова наредба за допингов контрол<br /> при тренировъчна и състезателна дейност</em></u><br /> <br /> Правителството прие нова Наредба за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност. Това се прави с цел да бъде приведена националната ни нормативна уредба в съответствие с най-новите изменения на Световния антидопингов кодекс, които влизат в сила от 1 януари 2015 г.<br /> С новата наредба се разширява обхватът от деяния, които представляват нарушения на антидопинговите правила, като в тях се включват и т. нар. &bdquo;забранени връзки&ldquo; на спортист или друго лице със спортно-технически лица, които вече са били наказани за допингови нарушения.<br /> Увеличава се размерът на налаганите наказания при установени допинг нарушения от спортисти и от спортно-технически персонал. В общия случай наказанието за лишаване от състезателни права при употреба на забранени субстанции е четири години, освен ако уличеният не докаже, че употребата не е умишлена, при което лишаването от състезателни права е две години. Уредени са подробно случаите, при които срокът за лишаване от състезателни права се премахва или намалява, както и оказването на т.нар. &bdquo;значително съдействие&ldquo; от страна на спортиста като фактор за намаляване на неблагоприятните последици от нарушението, респективно наказанието. Отчетени са случаите на рецидив при нарушенията на антидопинговите правила, като при трето нарушение е възможно доживотно лишаване от състезателни права.<br /> Въвежда се понятието &bdquo;замърсен продукт&ldquo; за продукти, съдържащи забранени субстанции. Предвижда се намаляване на санкцията на спортиста при условие, че той или друго лице може да докаже, че установената забранена субстанция произхожда от замърсен продукт. <br /> <br /> <br /> <u><em>Наредбата за етикетиране на продукти, свързани<br /> с енергопотреблението, се привежда в съответствие с европейските изисквания</em></u><br /> <br /> Министерският съвет измени и допълни на Наредбата за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и на други ресурси. С промените ще се постигне пълно съответствие на българското законодателство с изискванията на прилагащите мерки, приети съгласно чл. 10 на Директива 2010/30/ЕС.<br /> Директивата е рамкова, като подробните изисквания относно процеса на етикетиране на конкретните продукти, свързани с енергопотреблението, се установяват в прилагащите актове към нея (делегирани регламенти), които се разработват и приемат от ЕК. До 2013 г. бяха приети 10 делегирани регламентаq а през 2014 г. беше приет още един &ndash; за битови фурни и абсорбатори. В тази връзка се налага Наредбата да бъде изменена и допълнена, за да може да се осигури прилагането на изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продуктите и за новата продуктова група.<br /> <br /> <br /> <u><em>Приети са устройствените правилници на министерствата на икономиката,<br /> на енергетиката и на туризма</em></u><br /> <br /> Правителството прие устройствените правилници на Министерството на икономиката, на Министерството на енергетиката и на Министерството на туризма. Трите ведомства бяха създадени с решението на Народното събрание от 7 ноември за приемане на структура на правителството чрез преобразуване на Министерстввото на икономиката и енергетиката.<br /> Министерството на туризма е със седалище в София, ул. &bdquo;Съборна&ldquo; №1, и с териториални звена в областни градове на страната, които е предвидено да се създават с длъжностното разписание на министерството и по решение на министъра на туризма. Структурирано е в една главна дирекция, шест дирекции, инспекторат, звено &bdquo;Вътрешен одит&ldquo; и финансов контрольор и има обща численост 100 щ. бр. Министърът на туризма се подпомага от двама заместник-министри и има Политически кабинет с численост от 5 щ. бр.<br /> Министерството на енергетиката е със седалище в София, ул. &bdquo;Триадица&ldquo; №8. Структурирано е в 13 дирекции, инспекторат и финансов контрольор и има обща численост от 211 щ. бр. Министърът на енергетиката се подпомага от трима заместник-министри. Към него е създаден Политически кабинет с численост от 11 щ. бр.<br /> Министерството на икономиката е със седалище в София, ул. &bdquo;Славянска&ldquo; №8. В структурата му влизат една главна дирекция, 13 дирекции, инспекторат, звено &bdquo;Сигурност на информацията&ldquo; и финансов контрольор. Има обща численост от 575 щ. бр. Министърът на икономиката се подпомага от трима заместник-министри. Към него е създаден Политически кабинет с численост от 10 щ. бр.<br /> Правителственото постановление определя 11 второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на икономиката и един към министъра на енергетиката.<br /> Правилниците са изготвени след прецизен анализ на функциите и компетентностите на министъра на икономиката, на министъра на енергетиката и на министъра на туризма. Те имат за цел да осигурят ефективно и ефикасно осъществяване на функциите на административните звена и на ведомствата като цяло, да осигурят надеждно, качествено, компетентно и отговорно изпълнение на правомощия на министрите, произтичащи от националното ни и европейсктото законодателство.<br /> <br /> <br /> <u><em>Създават се условия за цифровизиране и достъп<br /> до произведения с неизвестни авторски права<br /> </em></u><br /> Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права. Промените са разработени с цел да се въведат в националното законодателство изискванията на Директива 2012/28/ЕС относно някои разрешени начини на използване на осиротели произведения. Законопроект с текст, аналогичен на настоящия, бе одобрен от предишния състав на МС и бе внесен в 42-ото НС, но не бе включен в дневния му ред.<br /> Целта на директивата и на законопроекта е да се гарантират общественият интерес и правната сигурност при цифровизирането и предоставянето на достъп до произведения и звукозаписи, носителите на права върху които не са известни или пък са с неустановено местожителство. В колекциите на публичните институции, както и в обществените радио и телевизионни организации, се съдържат немалък брой такива обекти. В тези случаи спазването на традиционния подход за търсене на съгласие от правоносителя за всяко използване би представлявало пречка за съхраняването и разпространението на европейското и националното културно наследство, за създаването на европейски цифрови библиотеки и за насърчаването на свободното движение на знания и иновации.<br /> С проекта се въвежда нов термин &ndash; &bdquo;осиротели произведения и звукозаписи&rdquo;, и се определя редът, по който те могат да бъдат ползвани.<br /> Предвижда се използването на осиротели произведения или звукозаписи да засяга единствено действията по цифровизирането им и предоставяне на достъп от общодостъпни библиотеки, учебни заведения, музеи, обществени радиа и телевизии в изпълнение на цели, свързани с обществения интерес &ndash; за запазване, възстановяване и осигуряване на достъп за културни и образователни цели.<br /> Статутът на осиротяло произведение или звукозапис ще бъде прилаган само в случаи, в които след щателно издирване в източници на информация, установени от министъра на културата след съгласуване с правоносители и ползватели, се установи, че нито един от носителите на права върху конкретния обект не е известен, или ако е известен &ndash; е с неустановено местонахождение. В случай, че в последствие някой от авторите бъде открит, в негова полза е предвидена възможност за прекратяване на статута на осиротяло произведение.<br /> Информацията за обектите, получили статут на осиротяло произведение, използванията, организациите, които са ги осъществили и т. н., ще бъде документирана в публично достъпна база данни, създадена и поддържана от Службата за хармонизация на вътрешния пазар.<br /> <br /> <br /> <u><em>Кредитните рейтинги няма да са единствен критерий при оценяването на риска, свързан<br /> с инвестициите от страна пенсионноосигурителните дружества<br /> </em></u><br /> Министерският съвет одобри законопроект за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране. Проектът въвежда в българското законодателство изискванията на Директива 2013/14/ЕС за изменение на Директива 2003/41/ЕО относно дейностите и надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване, Директива 2009/65/ЕО относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа и Директива 2011/61/ЕС относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, по отношение на предоверяването на кредитни рейтинги.<br /> Въвежданите в закона промени са по отношение на управляващите дружества за дейността по инвестиране на средствата на управляваните от тях колективни инвестиционни схеми и по отношение на лицата, управляващи алтернативни инвестиционни схеми за инвестиране на средствата на тези схеми. С преходните и заключителни разпоредби на проекта изискванията на директивата се въвеждат и по отношение на инвестирането от пенсионноосигурителните дружества на средствата на управляваните от тях фондове за допълнително пенсионно осигуряване.<br /> Измененията целят да се преодолее механичното предоверяване на кредитни рейтинги и използването им като единствен критерий от страна пенсионноосигурителните дружества, управляващите дружества и лицата управляващи алтернативни инвестиционни схеми при оценяване на риска, свързан с инвестициите. В тази връзка се въвеждат допълнителни изисквания към процедурите за наблюдение, измерване и управление на свързания с инвестициите риск.<br /> <br /> <u><em>Министърът на финансите ще може да удължава<br /> с година срока за реализация на алкохол<br /> със стари бандероли</em></u><br /> <br /> Министерският съвет прие постановление за допълнение на Наредбата за реда и начина за въвеждане на бандеролите за бутилирани алкохолни напитки.<br /> Промените са във връзка с въведения нов образец на бандерол, който е в сила от 1 януари 2014 година. Според Наредбата, бутилираните алкохолни напитки, облепени с бандерол, действащ до датата на въвеждане на нов образец на бандерол, могат да се реализират до изчерпването им, но не по-късно от 12 месеца от датата на въвеждане на новия образец. С днешното постановление се предоставя възможност министърът на финансите да удължи със заповед, обнародвана в &bdquo;Дъравен вестник&ldquo;, този срок за реализацията на бутилираните алкохолни напитки със стар бандерол, но с не повече от 12 месеца.<br /> Към момента регламентираното време е недостатъчно, тъй като в търговската мрежа се продават бутилирани алкохолни напитки с различен срок на реализация. Практиката показва, че скъпо струващите бутилирани алкохолни напитки са бавно оборотни и не могат да бъдат реализирани в указания период. Удължаването на срока се налага, за да не се унищожава стока, годна за консумация, единствено заради факта, че е облепена със стар образец на бандерол.<br /> Бутилираните алкохолни напитки, които се продават в търговската мрежа са с платен акциз и удължаването на срока, не оказва влияние върху приходите в бюджета.<br /> <br /> <br /> <u><em>Създава се Национален музеен комплекс в София</em></u><br /> <br /> Министерският съвет прие постановление за преобразуването на Националния музей на българското изобразително изкуство и Националната галерия за чуждестранно изкуство в София в Национален музеен комплекс.<br /> Целта на предлагания проект е усъвършенстване на структурата на музейната мрежа в София чрез създаване на интегрирана музейна институция, която обединява функциите и богатите колекции на двата музея, организирана е в духа на най-съвременните тенденции и дава възможност за формиране на цялостна представа за развитието на българските визуални изкуства през вековете и техния художествен контекст в Европа и света. Чрез създаването на културен център, ориентиран към интерактивна комуникация, ще се постигне по-добра организация при представянето на културните ценности.<br /> <br /> <br /> <u><em>Осигуряват се средства за покриване размера<br /> на плоските финансови корекции по приоритетни оси 1 и 3 от ОПРР 2007-2013</em></u><br /> <br /> Правителството прие протоколно решение относно изпълнение на Оперативна програма &bdquo;Регионално развитие&rdquo; 2007-2013 г. То е свързано с осигуряване на средства от държавния бюджет за покриване размера на плоските финансови корекции по приоритетни оси 1 и 3 от Оперативна програма &bdquo;Регионално развитие&rdquo; 2007-2013 г. и индивидуалните финансови корекции върху сертифицираните разходи по приоритетни оси 1 и 3, възлизащи в общ размер на 132 922 819,78 лв.<br /> Решението е прието във връзка с резултатите от тематични системни одити за оценка на ефективността на системите за контрол при повторната верификация на разходите за обществени поръчки по приоритетни оси 1 и 3 на ОПРР.<br /> С писмо от 3 юни 2014 г. Европейската комисия преустанови плащанията към България по ОПРР 2007- 2013 г. Спирането на плащанията се обосновава с факта, че при извършения от Комисията одит на проекти в рамките на две от петте приоритетни оси на ОПРР са идентифицирани шест типови нарушения в процеса на избор на изпълнител, които изискват налагането на финансова корекция. Установените пропуски са счетени от ЕК като доказателство за значителен дефицит във функционирането на системите за управление и контрол на Управляващия орган на ОПРР, в проверките по верификация на първо ниво и техните последващи нива на контрол.<br /> Констатациите са свързани с несъвършенства в нормативната уредба, недостатъчната степен на хармонизация на националното законодателство, поради което същите грешки не могат да бъдат вменявани във вина на бенефициентите, респективно възстановяването на средствата не следва да се извършва с техни средства. С оглед на това с решението на Министерския съвет се предвижда средствата за покриване размера на плоските финансови корекции по приоритетни оси 1 и 3 от ОПРР 2007-2013 г., както и индивидуалните финансови корекции върху сертифицираните разходи по приоритетни оси 1 и 3 от ОПРР 2007-2013 г., да се осигурят при спазване на чл. 63 от Закона за публичните финанси за 2015 г. и следващите години.<br /> <br /> <br /> <u><em>И през 2015 г. цените на лекарствените продукти, отпускани без лекарско предписание, ще могат<br /> да се увеличават само с процента на инфлацията</em></u><br /> <br /> Правителството удължи с една година &ndash; до края на 2015 г., срокът, в който цените на лекарствените продукти, отпускани без лекарско предписание, ще могат да се увеличават само с процента на статистически отчетената инфлация за периода на действие от последната регистрирана цена. Това предвижда промяна в ПМС 233/2014, с което беше изменена Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти.<br /> Мярката има социален ефект и ще доведе до ограничаване увеличението на цените на масовите лекарствени продукти в разгара на зимния сезон. Създава се прогнозируемост и стабилност по отношение на разходите за най-често използваните от българските домакинства лекарствени продукти./БЛИЦ&nbsp;<br /> <br /> <br /> <br /> <br />

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

0 Коментара:

Напиши коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Използвайки този сайт Вие приемате, че използваме „бисквитки", които ни помагат за подобряване на преживяването на потребителите, за персонализиране на съдържанието и рекламите, и за анализ на посещаемостта. Вижте нашата политика за бисквитките повече тук.Приемам