Две точки от днешното правителствено заседание кабинетът посвети на изплащане на обезщетения по спечелени дела в Страсбург срещу България и у нас за забавено правосъдие, съобщиха от правителствената пресслужба.
Назначен бе и нов областен управител на Хасково, след като титулярът досега Добри Беливанов стана кмет на изборите през уикенда.<br /> <u><strong><br /> Ето и всички решения на кабинета:</strong></u><br /> <br /> <em><strong>В София се създава Регионален исторически музей<br /> </strong></em><br /> Правителството преобразува Музея за история на София в Регионален исторически музей &ndash; София. Създаването на новата музейна структура има за цел постигането на по-добра организация при представянето на културните ценности на територията на Столична община и на общините в София &ndash; област.<br /> Културните ценности, които се съхраняват във фондовете на Музея за история на София, са над 120 000 единици, в това число научната библиотека и фотоархив, като в основния фонд са инвестирани 34 611 ценности, а в научно-спомагателния фонд &ndash; 27 647 предмета. В музея работят 70 специалисти. <br /> На територията на София &ndash; област има седем общински исторически музея, както и обществени колекции, но не и регионална музейна структура, която да оказва методическа помощ на общинските, частните и музеите със смесено участие. Новият музей ще поеме и тези функции.<br /> <br /> <br /> <em><strong>Одобрени са допълнителни разходи по сметката<br /> за средствата от ЕС на ДФ &bdquo;Земеделие&rdquo;</strong></em><br /> <br /> Правителството актуализира годишните разчети на сметката за средствата от Европейския съюз на Държавен фонд &bdquo;Земеделие&rdquo; за 2015 г. Таванът на разходите се увеличава с 623 млн. лв.<br /> Допълнителните средства са предназначени за подпомагане финансирането на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. и за стартиране на плащанията по новата ПРСР 2014-2020 г. Планирани са и средства за финансиране на Оперативната програма за развитие на сектор &bdquo;Рибарство&rdquo;, директните плащания на площ и пазарните мерки.<br /> Разчетите са на база актуализирани прогнози за изпълнение на програмите и схемите през 2015 г.<br /> <br /> <br /> <em><strong>Правителството ще приключи 10 дела<br /> срещу България в ЕСПЧ</strong></em><br /> <br /> Правителството одобри приятелски споразумения и едностранни декларации по 10 жалби срещу България в Европейския съд по правата на човека.<br /> Три от приятелските споразумения са по случаи за неизпълнение на влязло в сила съдебно решение, а останалите пет &ndash; заради прекомерна продължителност на реституционна процедура. С приетите от Министерския съвет решения държавата признава допуснатите нарушения и се съгласява да заплати обезщетения за всички претърпени вреди и направени разходи и разноски по делата на жалбоподателите Красимир Кабакчиев (1200 евро), Кънчо Тачев (1300 евро), съвместно на наследниците на Георги Врагов (1400 евро), на 14 души по жалбата &bdquo;Хаджистамов и други срещу Република България&rdquo; (общо 12 500 евро), на четирима души по жалбата &bdquo;Пелтеков и други срещу Република България&quot; (общо 3500 евро), на Георги Марашлиев и Гелка Гьорчева (общо 7500 евро), на Борис Оров (1500 евро), както и на Васил Филев и Магдалина Златанова (общо 6000 евро).<br /> Едностранни декларации ще бъдат направени по жалбите на Заро Стайков и на Олга Петрова. Първият случай се отнася до нарушения при реституционен процес, а вторият &ndash; до продължителния период на изпълнително дело, образувано след гражданско производство, в което на жалбоподателката е присъдено обезщетение. Предложените от ЕСПЧ обезщетения за всички претърпени вреди и направени разходи и разноски по делата са съответно 2500 евро и 5200 евро.<br /> Едностранна декларация се прави в случаите, когато ЕСПЧ е предложил на страните да приключат делото с приятелско споразумение, посочил е сумата за обезщетение, но жалбоподателят е отхвърлил предложението. Едностранната декларация слага край на делото и със заплащане на обезщетението случаят се закрива.<br /> <br /> <br /> <em><strong>ДП &bdquo;Пристанищна инфраструктура&ldquo; получава имоти за осигуряване на дейностите по наблюдение на корабоплаването</strong></em><br /> <br /> Министерският съвет прехвърли безвъзмездно 10 имота, собственост на ИА &bdquo;Морска администрация&ldquo;, на Държавно предприятие &bdquo;Пристанищна инфраструктура&ldquo; и Областна администрация &ndash; Бургас.<br /> С прехвърлянето на девет имота към ДП &bdquo;Пристанищна инфраструктура&rdquo; ще бъдат обезпечени дейностите на дружеството по денонощното наблюдение на корабоплаването и координирането действията на корабите, плаващи в критичните участъци във вътрешните водни пътища на страната. Последният имот &ndash; сграда със специално предназначение, се намира в лесопарк &bdquo;Росенец&ldquo; и е с отпаднала необходимост за изпълнителната агенция. Той преминава в управление на областния управител на Бургас.<br /> Правителството даде съгласието си &bdquo;Държавна консолидационна компания&ldquo; ЕАД да продаде свой недвижим имот в с. Белозем, община Раковски. Имотът не се използва към момента и не се очаква да влезе в употреба, произтичаща от предмета на дейност на дружеството.<br /> С друго решение кабинетът промени от частна в публична държавна собственост статута на сградите, предоставени на Технологично училище &bdquo;Електронни системи&rdquo; към Техническия университет в София. Промяната се прави във връзка с разпоредба на Закона за висшето образование, според която ползваните от висшите училища имоти са публична държавна собственост.<br /> Правителството направи и технически промени в две решения, взети по-рано през годината. Първата промяна се отнася до РМС 496/2015 г., с което се отчуждават части от имоти &ndash; частна собственост за реконструкцията и електрификацията на жп отсечката Харманли &ndash; Свиленград, и с нея се отстранява допусната фактическа грешка по отношение посочената площ на предвиден за отчуждаване имот. Другото изменено решение е №782, с което се възлага на областния управител на Бургас да сключи договор за покупка на имот в полза на държавата от &bdquo;Пристанище Бургас&ldquo; ЕАД. Изменението цели в определената цена на покупката да бъде включен и дължимият данък върху добавената стойност.<br /> <br /> <br /> <em><strong>Създават се центрове за културен обмен<br /> между България и Китай</strong></em><br /> <br /> Министерският съвет одобри проекта на междуправителствена спогодба на България и Китай относно взаимното създаване на културни центрове.<br /> Разкриването на културни центрове в София и Пекин е обосновано от значително нарасналия през годините културен обмен между двете страни и развитието на активна, динамична и ползотворна дейност в различни области на културата и изкуствата. Наред с представянето на българската култура и история в Китай, центърът би могъл да допринесе значително за популяризирането на България като туристическа и инвестиционна дестинация и за цялостно укрепване на позитивния имидж на страната ни сред китайската общественост.<br /> До момента България няма свои културни центрове в държавите от Азиатско-тихоокеанския регион. Откриването на Български културен център в Китай би го превърнало във важно регионално звено за провеждане на по-активна и координирана културна политика в Азия.<br /> С друго решение правителството одобри проект на спогодба между министерствата на културата на България и на Казахстан за сътрудничество в областта на културата. Регламентират се възможностите за сътрудничество в областта на театъра, библиотечното и музейното дело, изобразителното изкуство, киното, музиката и театъра. Уточняват се и ангажиментите на двете страни по опазването на историческото и културното наследство и консервацията на археологични паметници и обекти.<br /> <br /> <br /> <em><strong>Одобрена е българската позиция за заседание<br /> на ЕКОФИН</strong></em><br /> <br /> Правителството прие българската позиция за заседанието на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), което ще се проведе на 10 ноември в Брюксел.<br /> Очаква се финансовите министри да одобрят заключения на Съвета относно план за действие на Европейската комисия за изграждане на съюз на капиталовите пазари. ЕК ще представи актуалното състояние на релевантните досиета във връзка с прилагането на банковия съюз. Ще представи и пакета от мерки, представляващи последващи действия от доклада на петимата председатели &bdquo;Завършване на европейския икономически и паричен съюз&ldquo;. Предвидено е провеждането на политически дебат и формулиране на насоките за последващи действия за завършване рамката за мостово финансиране на Единния фонд за преструктуриране в преходния период. ЕКОФИН ще приеме проекта на заключения на Съвета за финансиране на борбата с изменението на климата. В дневния ред е включено представяне на информация за събитията, последващи срещите в Лима на Г-20 и МВФ в периода 8-11 октомври 2015 г.<br /> Министерският съвет одобри и резултатите от проведеното на 1 октомври в Люксембург редовно заседание на Съвета на Европейския съюз по конкурентоспособност.<br /> Европейската комисия представи актуални данни за интеграцията на единния пазар в областта на търговията на стоки и услуги и отчете бавно развитие в тази област, съчетано с разочароващ напредък по отношение на подобряването на регулаторната рамка. България, заедно със Словения, Швеция и Нидерландия, бе отличена като положителен пример за добре справяща се държава по отношение на интеграцията на единния пазар при търговията на дребно. При последвалото обсъждане министрите призоваха за активна политика за насърчаване на конкурентоспособността. Преобладаващата част от държавите членки, в това число и България, изтъкнаха значението на равните условия за конкуренция, на инвестициите в научна и развойна дейност, иновации, образование, умения и др.<br /> <br /> <br /> <em><strong>Отпуснати са средства за изплащане<br /> на обезщетения по споразумения<br /> за забавено правосъдие</strong></em><br /> <br /> Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието в размер на 139 600 лв. Средствата са предвидени в централния бюджет. Те са за изплащане на обезщетения през третото тримесечие на 2015 г. по сключени споразумения за нарушени права на разглеждане и решаване в разумен срок на дела по приключили граждански, административни и наказателни производства.<br /> Тази мярка е регламентирана в Закона за съдебната власт като начин за компенсиране на гражданите и юридическите лица, пострадали от забавено правосъдие. Техните заявления срещу актове, действия или бездействия на органите на съдебната власт, с които е нарушено правото им на разглеждане и решаване на делото в разумен срок, се подават в Инспектората към Висшия съдебен съвет. Проверката и произнасянето по заявленията се извършват в 6-месечен срок, а обезщетенията се изплащат чрез бюджета на Министерството на правосъдието въз основа на сключено споразумение.<br /> <br /> <br /> <em><strong>Ученичка от Тутракан ще получи стипендия<br /> по Програмата на мерките за закрила на деца<br /> с изявени дарби</strong></em><br /> <br /> Ученичка от община Тутракан ще получи стипендия по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2015 г. Това стана след като правителството одобри допълнителен трансфер към общината в размер на 810 лв.<br /> Средствата се осигуряват в рамките на разчетените за тази дейност в централния бюджет за 2015 г. Те са за насърчаване на творческите, научните и спортните заложби на учениците, заели призови класирания на конкурси, олимпиади и състезания с доказан висок критерий при излъчване на победителите.<br /> <br /> Закрива се Фонд &bdquo;Радио и телевизия&ldquo;<br /> <br /> Правителството одобри проект на закон за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията. С предложените текстове се отменят разпоредбите, уреждащи статута и дейността на Фонд &bdquo;Радио и телевизия&ldquo; към Съвета за електронни медии.<br /> Промените се налагат от Закона за публичните финанси, според който администрирането и управлението на средствата от бюджетни организации се осъществява чрез техния бюджет или сметки за средствата от Европейския съюз. Те целят засилване на финансовата консолидация и регламентират бюджетните взаимоотношения в Закона за радиото и телевизията.<br /> Законопроектът е изготвен от работна група, в която са включени представители на заинтересованите институции &ndash; СЕМ, БНР, БНТ, Министерството на финансите.<br /> <br /> <br /> <em><strong>Предлага се законова регламентация<br /> на възможността за извършване на съвместни мисии по охрана на въздушното пространство</strong></em><br /> <br /> Министерският съвет одобри проект на закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВС) и го предлага за разглеждане и приемане от Народното събрание.<br /> С промените се регламентира възможността за извършване на съвместни мисии по охрана на въздушното пространство на България в рамките на Интегрираната система на НАТО за противовъздушна и противоракетна отбрана. Към момента охраната на въздушното пространство се осъществява единствено от Българската армия.<br /> Промяната е в отговор на направената препоръка по време на Срещата на върха в Уелс на държавните и правителствени ръководители на страните-членки на Алианса за необходимост от провеждане на съвместни мисии за усилване на способностите по охрана на въздушното пространство на страните от източния фланг на НАТО. Тя е включена и като мярка в Плана за готовност за действие на НАТО за гарантиране на въздушната сигурност на страните от източния фланг на Алианса.<br /> Съвместните мисии по охрана се изразяват в присъствие на ротационен принцип на сили и средства на НАТО за водене на съвместни учения и тренировки и усилване на наличните национални способности с цел повишаване на оперативната съвместимост на съюзниците и демонстрация на съюзна решимост, сплотеност и взаимна ангажираност към колективната отбрана. Изпълнението на задачи в съвместни операции ще допринесе за повишаване на способностите на бойната авиация на България, на подготовка на летателния състав.<br /> Такава мисия се изпълнява в страните от Прибалтика още от 2013 г., но тя бе усилена в резултат на предприетите мерки за гарантиране на сигурността на държавите от НАТО. Румъния също изпълни препоръките на Алианса от средата на 2015 г. Единствено България продължава да изпълнява ангажиментите си към общата охрана на въздушното пространство на НАТО &ndash; Интегрираната система за противовъздушна и противоракетна отбрана, самостоятелно.<br /> Промените са направени така, че да изключат възможността охраната да бъде поета само от сили и средства на чужди държави. С тях се гарантира, че няма да бъде отдаван български въздушен суверенитет на други държави.<br /> <br /> <br /> <em><strong>Определени са условията за придобиване<br /> на магистърска степен за инженер в геодезията, картографията и кадастъра</strong></em><br /> <br /> Министерският съвет одобри Наредба за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен &bdquo;магистър&rdquo; по специалности в професионално направление &bdquo;Архитектура, строителство и геодезия&ldquo; от регулираната професия &bdquo;Инженер в геодезията, картографията и кадастъра&rdquo;.<br /> Наредбата, с която се определят държавните изисквания към образованието на бъдещите инженери по специалността, е разработена на базата на световните тенденции в тези области, както и на изискванията на Закона за геодезията и картографията и Закона за кадастъра и имотния регистър. С нея се определят съдържанието на обучението, минималният хорариум по групите учебни дисциплини, както и редът за получаване на диплом.<br /> Към момента студенти по тези специалности се обучават в Минно-геоложкия университет &bdquo;Св. Иван Рилски&rdquo;, Университета по архитектура, строителство и геодезия в София и Шуменския университет &bdquo;Еп. Константин Преславски&rdquo;.<br /> <br /> <br /> <em><strong>Дирекция &bdquo;Специална куриерска служба&ldquo; в МВР преминава към ДКСИ</strong></em><br /> <br /> Министерският съвет одобри проект на закон за изменение и допълнение на Закона за МВР.<br /> Основният акцент на поправките е свързан с преминаване от МВР към Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ) на дейностите по приемане, съхранение, пренасяне и доставяне на кореспонденция и материали, съдържащи класифицирана информация, осъществявани към момента от дирекция &bdquo;Специална куриерска служба&ldquo; към вътрешното ведомство.<br /> Предложената промяна кореспондира с възложените на ДКСИ функции по Закона за защита на класифицираната информация и ще позволи оптимизиране на процесите, систематично обвързване и допълване на различните способи и дейности по защита на класифицираната информация чрез съсредоточаването им в рамките на една държавна структура. Законопроектът предвижда закриване на дирекция &bdquo;Специална куриерска служба&ldquo; като структура на МВР и преминаването на служебните и трудови правоотношения на служителите към ДКСИ. В съответствие с посочените специфики на изпълнение на държавната служба, се предлага за преминалите към ДКСИ да се прилагат разпоредбите относно държавната служба по ЗМВР.<br /> Друга част от предложените законодателни изменения е насочена към прецизиране на отделни разпоредби в част трета &bdquo;Държавна служба&rdquo; на ЗМВР, включително и създаване на условия за мобилност между структурите в сектора &bdquo;Сигурност&ldquo; след приемането на промените в законодателството от началото на тази година. Създава се възможност за установяване на изпълнението на служебните задължения от държавните служители да се провеждат тестове в рамките на осъществявания административен контрол. Тази мярка, от една страна, има превантивна и антикорупционна функция, а от друга &ndash; дава възможност за подобряване качеството на изпълнение на служебните задължения в интерес на обществото.<br /> Със законопроекта се предлага създаване на Държавно предприятие &bdquo;Технологично подпомагане на административните услуги&ldquo; със статут по чл. 42, ал. 3 от Търговския закон, на което да бъдат възложени нетипични за държавните органи функции във връзка с производствено-технологичните процеси, свързани с предоставянето на административни услуги от МВР. Трансферът на подобни спомагателни дейности ще позволи фокусът в работата на структурите на министерството да бъде върху изпълнението на основните дейности за защита на правата и свободите на гражданите, противодействие на престъпността, защита на националната сигурност, опазване на обществения ред и пожарна безопасност и защита на населението.<br /> Проектът предвижда промените, свързани с преминаването на дирекция &bdquo;Специална куриерска служба&ldquo; към ДКСИ и създаването на Държавно предприятие &bdquo;Технологично подпомагане на административните услуги&ldquo;, да влязат в сила от 1 януари 2016 г.<br /> <br /> <br /> <em><strong>Станислав Дечев е новият областен управител на Хасково</strong></em><br /> <br /> Правителството назначи Станислав Дечев за областен управител на Хасково. Той заема мястото на Добри Беливанов, който бе избран за кмет на общината на провелите се местни избори.<br /> Станислав Дечев е на 39 г. Има магистърска степен по автоматика и системотехника от пловдивския филиал на Техническия университет в София. Работил е в ДФ &bdquo;Земеделие&rdquo; &ndash; Разплащателна агенция, в Хасково. От 2011 г. е общински съветник в Хасково. /БЛИЦ<br /> <br />