Приключи последното заседание на Министерския съвет, председателстван от Пламен Орешарски, преди официално да бъде депозирана оставката му в Народното събрание, съобщиха от правителствената пресслужба. Министрите се явиха в пълен състав за заседанието и преминаха през сериозен дневен ред – повече от 40 точки.
<u><strong>Ето и пълния текст на решенията на МС:</strong></u><br /> <br /> <em>Доклад отчита изпълнението на директива относно общностната рамка за безопасност на ядрените инсталации</em><br /> <br /> Министерският съвет одобри Доклад за изпълнението на Директива 2009/71/Евратом на Съвета от 25 юни 2009 за установяване на общностна рамка за ядрената безопасност на ядрените инсталации. В доклада са отразени подробно законодателната, организационната и регулаторната рамка по ядрена безопасност и радиационна защита, функциите и структурата на регулиращия орган, извършените оценки и анализи на безопасността, както и изпълнените програми за реконструкция и модернизация на намиращите се в експлоатация ядрени енергийни блокове. Описани са също използваните методи за оценка на безопасността и получените резултати и главните заключения. Разгледана е и безопасността при експлоатацията на АЕЦ като където е подходящо са използвани представителни индикатори. В доклада са включени и регулаторните практики на регулиращия орган в областта на актуализирането на законодателната рамка, лицензирането, създаването на регулиращи ръководства, оценките и анализите на безопасността и инспекционната дейност.<br /> На днешното си заседание Министерският съвет одобри и Годишния доклад за 2013 г. на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката и енергетиката в изпълнение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори.<br /> Междуведомствената комисия е национален орган по прилагане на Конвенцията за забрана на разработването, производството, натрупването и употребата на химическо оръжие и за неговото унищожаване. Основните функции на комисията са свързани с предоставяне на първоначалните декларации на страната ни по отсъствието от територията на Република България на химическо оръжие и на обекти за неговото производство, годишните декларации на страната ни за изминали и планирани дейности с токсични химически вещества и техните прекурсори, осигуряване на безпрепятствено провеждане на инспекции на територията на страната на декларирани производствени предприятия, представяне на Националната програма за защитни цели на Република България и други.<br /> Докладът подчертава важната роля на Организацията за забрана на химическото оръжие в областта на неразпространението на оръжията за масово унищожение и представя основните принципи на конвенцията: универсалност, разоръжаване, оказване на помощ и защита, международно сътрудничество. <br /> <br /> <em>Одобрен е Доклад за изпълнението на препоръките на ЕК по Механизма за сътрудничество и оценка през първите шест месеца на 2014г.<br /> </em><br /> Министерският съвет одобри Доклад за постигнатите резултати за периода януари - юни 2014 г. по Пътната карта за 2014 г. за изпълнение на препоръките от Доклада на Европейската комисия от януари 2014 г. в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка /МСО/. Пътната карта за 2014 г., по която оперативно се проследява изпълнението на ангажиментите по МСО и се обменя информация с ЕК, е одобрена с Решение на Министерски съвет на 21.05.2014 г. Докладът за постигнатите резултати за периода януари - юни 2014 г. отразява предприетите от отговорните по МСО институции действия в изпълнение на препоръките на ЕК.<br /> Основните моменти са свързани с:<br /> 1. Област &bdquo;Независимост, отчетност и етика на съдебната власт&quot;:<br /> - С оглед извършването на реформа в процеса на атестиране и след широко обсъждане в рамките на цялата професионална общност ВСС прие нов Единен формуляр за атестиране на съдия, прокурор, следовател, административен ръководител и заместник на административния ръководител и изменение и допълнение на Методиката за атестиране на съдия, прокурор, следовател, административен ръководител и заместник на административния ръководител;<br /> - НИП провежда обучения за магистрати и съдебни служители, насочени към независимостта, отчетността и управлението на съдебната система;<br /> - За прилагане на обективни стандарти за заслуги и почтеност, ВСС прие Правила за формирането, организацията и дейността на комисиите по професионална етика в органите на съдебната власт.<br /> - За да отговори на препоръката за &bdquo;предоставяне на гаранции за почтеността и прозрачността на системата за разпределение на делата в съдебната система&quot;, ВСС прие проект на Единна методика по приложението на принципа за случайно разпределение на делата в районните, окръжните, административните, военните, апелативните и специализираните съдилища;<br /> - ВСС одобри Процедура за публична реакция в случаи на засягане на независимостта на съдебната власт.<br /> 2. Област &bdquo;Реформа и ефикасност на съдебната система&quot;:<br /> - Предприети са следните основни дейности по изпълнението на Плана за действие на Прокуратурата на Република България /ПРБ/: утвърдена е нова структура на ВКП, на Администрацията на Главния прокурор, на Върховната административна прокуратура и НСлС, за да се осигури качествено и ефективно изпълнение на услугите; изготвен е проект на Правила за обучение и повишаване на квалификацията в системата на ПРБ; за систематизиране и преодоляване на несъответствията на актовете, са утвърдени Правила за актовете относно дейността на ПРБ; въведено е ново Указание за информационната дейност в ПРБ; извършени са комплексни ревизии на АСП, СРП и СГП, както и тематична ревизия за дейността на Специализираната прокуратура и др.<br /> - Министерство на правосъдието възложи изготвянето на анализ на социално- икономическите фактори, оказващи влияние върху честотата и типа дела, завеждани в българските съдилища. Анализът ще бъде предоставен на ВСС, с цел подпомагане на процеса по решаване на проблема с неравномерната натовареност;<br /> - ВСС предприе стъпки за оптимизиране на структурата на военните съдилища и прокуратури;<br /> - Проведени са две обществени обсъждания на проекта на нов Наказателен кодекс, организирани съвместно от Комисията по правни въпроси към Народното събрание и МП - на 18 март 2014 с неправителствени организации, представители на работодателски организации и граждани; на 24 юни 2014 г. с професионалната юридическа общност;<br /> - Министерство на правосъдието изготви &bdquo;Стратегия за електронно управление и електронно правосъдие сектор &bdquo;Правосъдие&quot; 2014-2020&quot;. Проектът на Стратегия определя политиките, целите и дейностите, които следва да извършат МП и ВСС за изпълнение на залегналите в Концепцията за електронно правосъдие етапи за реализирането й.<br /> 3. Област &bdquo;Корупция и борба с организираната престъпност&quot;:<br /> - Разработва се правната рамка за създаването на Национално бюро за интегритет. Функциите му ще бъдат свързани с разработването и изпълнението на политиките и мерките в областта на превенцията и противодействието на корупцията.<br /> - За подобряване на ефективността в борбата с корупцията в МВР, е създадена необходимата нормативна основа за прилагане на всички налични способи за налагането на административна и дисциплинарна отговорност, включително и прилагането на тестове за спазване на професионалните стандарти при изпълнение на правомощията на служителите в условията на корупционен риск;<br /> - Изготвена е &bdquo;Националната стратегия за развитие на сектора обществени поръчки в България за периода 2014 -2020 г.&quot;;<br /> - Изготвен е и се изпълнява Междуведомствен план за действие за 2014 г., за преодоляване на факторите, водещи до неоправдано забавяне на наказателния процес;<br /> - За осъществяване на международното оперативно сътрудничество, е разработен проект на Инструкция за взаимодействие между МВР и ДАНС;<br /> - Изменена е Наредбата за организацията и функционирането на националната Шенгенска информационна система, с което на ДАНС е предоставен достъп до данните в системата.<br /> - Сключено е Споразумение за електронен достъп на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество до базата данни на Централния регистър за особените залози и е предоставен директен достъп на Комисията до Единната информационна система за противодействие на престъпността. <br /> <br /> <em>Осъвременен е Списъкът на продуктите, свързани с отбраната, както и Списъкът на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос</em><br /> <br /> Министерският съвет осъвремени Списъка на продуктите, свързани с отбраната и Списъка на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос. Целта е да бъдат отразени актуалните изменения, съответстващи на Общия списък на оръжията на ЕС и на международните режими за експортен контрол в националното законодателство.<br /> Списъкът на продуктите, свързани с отбраната, е изготвен в изпълнение на чл. 12 на Общата позиция 2008/944/ОВППС на Съвета на ЕС, определяща общи правила за режим на контрол върху износа на военни технологии и оборудване и е идентичен с публикувания през 2014 г. актуализиран Общ списък на оръжията на Европейския съюз (OB, С107/1 от 09.04.2014 г.). Общият списък на оръжията на ЕС служи за основа при приемането на националните списъци на контролираното военно оборудване и технологии на държавите членки.<br /> Списъкът на изделията и технологиите, които подлежат на контрол при внос, е прецизиран по отношение на токсични химически вещества и техните прекурсори и е приведен в съответствие с разпоредбите на Конвенцията за забрана на разработването, производството, натрупването и употребата на химическо оръжие и за неговото унищожаване. В Списъка на изделията и технологиите, които подлежат на контрол при внос, са отразени и приетите през 2013 г. промени в съответните списъци на международните режими за експортен контрол.<br /> <br /> <em>Актуализира се списъкът на стоките и услугите, които се възлагат на специализираните предприятия на хора с увреждания по ЗОП<br /> </em><br /> Министерският съвет актуализира Списъка на произвежданите и доставяни стоки, на изпълняваното строителство и на предоставяните услуги, които се възлагат на специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания по реда на Закона за обществените поръчки. Списъкът съдържа нови позиции, предвид разширяване на дейностите на специализираните предприятия и кооперации през последните години. Досегашният списък ползва остарялото Описание 2003 на продуктите и услуги. Настоящата актуализация е в съответствие с кодовете по CPV 2007, съгласно Описание 2007 публикувано в Агенцията за обществени поръчки.<br /> Чрез актуализирането на списъка се създава инструмент за реална подкрепа и осигуряване на трудова заетост на хората с увреждания в специализираните предприятия и кооперации. По този начин се създава икономически механизъм, който гарантира равен старт за специализираните предприятия и кооперации и работещите в тях хора с увреждания, така че да могат да се конкурират ефективно на съответните пазари, при еднакви условия с другите форми на предприятия.<br /> Очаква се да се съхранят възможностите за трудова реализация на хората с увреждания чрез подкрепа за достоен труд и предотвратяване на фалирането на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания. С предложените промени се очаква да има и дългосрочен ефект за осигуряване на равнопоставеност при трудовата заетост на хората с увреждания в страната в контекста на ратифицираната от България Конвенция за правата на хората с увреждания. <br /> <br /> <em>Мерките в подкрепа на събираемостта, стриктното възстановяване на ДДС и ускореното усвояване на еврофондовете са сред основните фактори за подобряване на приходите в бюджета за 2013г.<br /> </em><br /> Министерският съвет одобри отчета за изпълнението на държавния бюджет за 2013 г. по данните от годишните отчети за касово изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити и предлага на Народното събрание да го разгледа и приеме.<br /> Фискалният резерв към 31 декември 2013 г. е в размер на 4,7 млрд. лв. (6,0 % от БВП) при заложен минимален размер към края на 2013 г. в Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2013 г. от 4,5 млрд. лева. Изпълнението на КФП за 2013 показва, че фискалната позиция на страната е стабилна - отчетените стойности за дефицита и държавния дълг са по-ниски от заложените в ЗДБРБ за 2013 г., а същевременно нивото на фискалния резерв отговаря напълно на заложените законови изисквания.<br /> Приходите и помощите по консолидираната фискална програма за 2013 г. са в размер на 28 977,2 млн. лв. или 37.1 % от БВП, при 35,2 % от БВП за 2012 година. Съпоставени с предходната година постъпленията на консолидирано ниво са нараснали номинално 1 507,7 млн. лв., или с 5,5 на сто. В групата на данъчните приходи се отчита нарастване с 3,9 % (841,4 млн. лв.) спрямо 2012 г., а при неданъчните приходи и помощите - 11,2 % (666,4 млн. лв.).<br /> Общата сума на данъчните приходи (вкл. приходите от осигурителни вноски) за 2013 г. възлиза на 22 370,3 млн. лв., което представлява 97,9 % от разчета към ЗДБРБ за 2013 година. Приходите в частта на преките данъци са в размер на 3 901,5 млн. лв., или 96,3 % от годишния разчет. Приходите от косвени данъци са в размер на 11 590,7 млн. лв., което представлява 97,3 % от планираните за 2013 година. Социалните и здравно-осигурителните вноски за 2013 г. са в размер на 6 060,2 млн. лв., или 99,8 % от разчетените за 2013 година. Приходите от други данъци (вкл. имуществени данъци и други данъци по ЗКПО) са в размер на 817,9 млн. лв., или 101.0 % спрямо разчета за 2013 година.<br /> Основните фактори за подобрението от страна на приходите спрямо предходната година са продължилото икономическо възстановяване, мерките на приходните администрации за подобряване на събираемостта на приходите и ускореното усвояване на средства по програмите и фондовете на ЕС. Активните мерки за повишаване на събираемостта на публичните вземания от приходните администрации подкрепиха приходната страна на бюджета. Друг фактор, влияещ върху постъпленията от тези данъци са предприетите мерки от данъчната администрация за стриктно спазване на сроковете за възстановяване на дължимия данъчен кредит по ЗДДС, като по този начин се цели подкрепа на бизнеса и осигуряване на свеж ресурс за оперативни и инвестиционни нужди на фирмите. В следствие на тези мерки невъзстановеният в срок данъчен кредит бе сведен до минимум, а през последните месеци на 2013 г. бяха отчетени по-големи постъпления от корпоративни данъци, което е свързано и с нормативните промени, въведени от началото на годината.<br /> Разходите, включително вноската в бюджета на ЕС, по консолидирания бюджет за 2013 г., представляват 38,9 % от БВП, а общият им размер е 30 417,9 млн. лв. или 95,1 % от годишния разчет. Спрямо 2012 г. общо разходите по консолидирания бюджет са по-високи с 9,3 %, или 2 589,6 млн. лева. В структурно отношение ръст се отчита основно при социалните и здравноосигурителните плащания, капиталовите разходи, разходите за издръжка, лихвените разходи и други. Разходните политики се фокусираха върху мерки за насърчаване на икономическия растеж и за засилване на социалната защита на най-уязвимите групи от населението, при запазване на фискалната стабилност. След като в продължение на 3 години пенсиите бяха замразени, през 2013 г. бе извършена индексация на пенсиите и бяха изплатени коледни добавки за пенсионерите с най-ниски пенсии. При политиките по социалното подпомагане също бяха направени промени, като бяха осъвременени отпусканите обезщетения, вкл. помощите за отглеждане на малко дете, месечната добавка за отглеждане на дете с трайни увреждания и др. Допълнителни ресурси бяха осигурени и за системата на здравеопазването.<br /> Текущите нелихвени разходи по КФП за 2013 г. възлизат на 24 681,9 млн. лв. (100,2 % спрямо разчета за годината и 31,6 % от БВП), лихвените плащания - 688,8 млн. лв. (78,7 % от планираните за 2013 г. и 0,9 % от БВП), и капиталови разходи (вкл. прираста на държавния резерв) - 4 113,1 млн. лв. (73,9 % от планираните за годината и 5,3 % от БВП).<br /> Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена към края на 2013 г. от централния бюджет, възлиза на 934,1 млн. лв. (1,2 % от БВП), което е в съответствие с регламент 1150/2000 на Съвета на Европейския съюз.<br /> Дефицитът по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа за 2013 г. е в размер на 1 440,7 млн. лв., или 1,8 % от брутния вътрешен продукт (БВП). За сравнение в разчетите към Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. бе предвидено дефицитът по КФП да не надвиши 2% от БВП. Бюджетното салдо се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 1 096,8 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 343,9 млн. лева. Дефицитът на начислена основа на сектор &bdquo;Държавно управление&ldquo; за 2013 г. е в размер на 1,5 % от БВП по методологията на ЕСС 95 съгласно Априлските нотификационни таблици за дефицита и дълга.<br /> Със същото решение правителството одобри Годишен доклад и отчет за дейността на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система за 2013 г. (т.нар. Сребърен фонд) и Годишен отчет за състоянието на държавния дълг за 2013 г., които предстоят да бъдат внесени в Народното събрание. Отчетните данни сочат общ паричен ресурс към 31.12.2013 г. по сметка на Сребърния фонд в БНБ в размер на 2 332,0 млн. лева. Наличността на 01.01.2013 г. е в размер на 2 086,9 млн. лв., като през годината с трансфер от централния бюджет са предоставени 245,1 млн. лева. В края на месец декември 2013 г. номиналният размер на държавния дълг възлиза на 14,1 млрд. лв. при регламентирано ограничение за максималния размер на държавния дълг към края на годината от 14.6 млрд. лв., (&sect; 14 от преходните и заключителни разпоредби на ЗДБРБ за 2013 г.).<br /> <br /> <br /> <br /> <em>Определен е размерът на месечното възнаграждение на държавните служители &ndash; стажанти в МВР<br /> </em><br /> Министерският съвет определи размера на месечното възнаграждение на държавните служители - стажанти по Закона за Министерството на вътрешните работи. <br /> Основното месечно възнаграждение на държавните служители - стажанти в Министерството на вътрешните работи за периода на първоначалното професионално обучение ще бъде 80 на сто от основното месечно възнаграждение за най-ниската изпълнителска или младши изпълнителска длъжност.<br /> На държавните служители &ndash; стажанти ще се изплаща допълнително възнаграждение за прослужено време при условията и в размерите, определени за държавните служители в Министерството на вътрешните работи. <br /> <br /> <em>Няма да се събира такса върху сумите, погасени в срока за доброволно изпълнение съгласно Закона за частните съдебни изпълнители<br /> </em><br /> Министерският съвет прие Постановление за допълнение на Тарифата за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители. В т. 26 &bdquo;Забележки&ldquo; се създава т. 6, предвиждаща, че върху сумата, която длъжникът е погасил в срока за доброволно изпълнение, такса не се събира. По този начин се уеднаквява регламентацията на събираните от частните и държавните съдебни изпълнители такси за изпълнение на парични вземания в хипотезата на извършено от длъжника доброволно плащане в срока за доброволно изпълнение.<br /> <br /> <em>Управлението на стопанство &bdquo;Кричим&ldquo; се предоставя на НСО</em><br /> <br /> Министерският съвет предостави управлението на стопанство &bdquo;Кричим&ldquo; на Националната служба за охрана при Президента на Република България. Досега стопанство &bdquo;Кричим&ldquo; се управляваше от Министерството на финансите.<br /> Правителството предоставя и допълнителни разходи по бюджета на НСО за 2014г. за управление на стопанството. Средствата се предоставят, тъй като на НСО се възлагат функции по ползване и стопанисване на имотите. Допълнителните разходи за издръжка на &bdquo;Кричим&ldquo; до края на настоящата година са в размер на 180 000 лв. и се осигуряват за сметка на намаление на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерството на финансите за 2014г. Увеличава се и числеността на персонала на НСО за сметка на намаляване на числения състав на Министерството на финансите. <br /> <br /> <em>Одобрени са допълнителни разходи за субсидирана заетост по Национална програма &bdquo;Сигурност&ldquo;, за закупуване на противоградови ракети и за изграждане на компютърен комплекс към БАН</em><br /> <br /> Министерският съвет одобри на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2014 г. за сметка на разходите по централния бюджет за 2014 г. в размер на 3 000 000 лв. С осигурените средства ще се продължи заетостта на наетите безработни лица в дейности по осигуряването на опазването на обществения ред по Национална програма &bdquo;Сигурност&quot;. Целта на Програмата е да се ограничи безработицата чрез осигуряване на заетост в дейности по опазване на обществения ред. Реализацията на Програмата от една страна осигурява работа и доходи от труд на безработни лица, а от друга - допринася за подобряване на сигурността и опазване на обществения ред в страната, като допълнителен ефект е и подпомагането на възрастни и болни хора при възникване на аварии или бедствия.<br /> Одобрени са и допълнителни средства в размер на 1 000 000 лева по бюджета на Министерство на земеделието и храните за 2014 година за закупуване на противоградови ракети, във връзка с усложнената метеорологична обстановка в страната. <br /> Чрез бюджета на Министерството на образованието и науката се предоставя и допълнителен трансфер по бюджета на Българската академия на науките за 2014 г. Средствата в размер на 4 млн. лева ще се използват за изграждане на многофункционален компютърен комплекс, разположен в Института по информационни и комуникационни технологии на БАН. Комплексът ще обслужва всички институти на Академията и основните университети в България и ще предоставя услуги на малки и средни предприятия, ИТ компании и софтуерни фирми. <br /> С друго постановление на Министерския съвет се правят компенсирани промени между бюджетни политики и програми в рамките на утвърдените разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2014г. Целта е да се осигурят необходимите средства за издръжка на задграничните представителства и да се създаде възможност за изплащане на дължимите за 2014 г. командировъчни средства на дългосрочно командированите служителите на МВнР.<br /> Допълнителни разходи са одобрени също така по бюджета на Агенция за ядрено регулиране за 2014г. Средствата са за възлагане на експертизи с цел обезпечаване на процеса по лицензиране и контрол по Закона за безопасно използване на ядрената енергия. Постановлението е прието на вносител. <br /> Министерският съвет одобри допълнителни разходи и по бюджета на Министерството на финансите за 2014г. в размер на 7 365 000 лв. Така се осигуряват средства за неотложни разходи за изпълнение на дейности на приходните агенции, свързани с повишаване на бюджетните приходи и за намаляване административната тежест за бизнеса, с цел изпълнение на приоритетите на правителството. Ще се обезпечат и дейности за развитие и поддръжка на информационните системи и информационните инфраструктури на МФ. Правят се и промени в Постановление № 3 на Министерския съвет от 2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 г., с които се осигурява усвояване по &bdquo;Втори проект за улесняване на търговията и транспорта'', финансиран със заем от Световната банка, необходимо за приключване на изпълнени дейности по проекта.<br /> С друго свое Постановление правителството одобри допълнителни разходи за 2014 г. в общ размер на 350 000 лева. По бюджета на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество се отпускат 300 000 лв. за ремонт и преустройство на предоставените за нуждите на комисията работни помещения в гр. Пловдив. По бюджета на Комисията за защита от дискриминация се отпускат 50 000 лв. за финансиране на ремонтните дейности на предоставените за нуждите на комисията работни помещения, част от административна сграда в гр. София. Средствата се осигуряват чрез преструктуриране на разходите по централния бюджет за 2014 година.<br /> Министерският съвет одобри също така допълнителни разходи по бюджета на Националната разузнавателна служба за 2014 г. в размер на 2 млн. лева. Средствата са за покриване на неотложни текущи разходи - обезпечаване на дейността на НРС и изплащане на дължими обезщетения при освобождаване от военна служба, съгласно чл. 227 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Средствата се осигуряват от централния бюджет за 2014г. <br /> <br /> <em>Министерският съвет прие решение за изпълнение на решенията на Европейския съд по правата на човека по пет дела<br /> </em><br /> Министерският съвет прие решение за изпълнение на решенията на Европейския съд по правата на човека по делата &quot;Микроинтелект ООД срещу България&quot; (жалба № 34129/03), &quot;Абду срещу България&quot; (жалба № 26827/08), &quot;Стоев и други срещу България&quot; (жалба №41717/09), &quot;Стоянов-Кобуладзе срещу България&quot; (жалба № 25714/05) и &bdquo;М. Г. срещу България&quot; (жалба № 59297/12).<br /> В периода 04.03.2014 г. - 25.03.2014 г. Европейският съд по правата на човека постанови решения по 5 жалби срещу Република България, в които беше прието, че българската държава е нарушила Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи, както следва:<br /> 1. По делото &bdquo;Микроинтелект ООД срещу България&ldquo; дружеството- жалбоподател твърди, че невъзможността да бъде конституирано като трето заинтересовано лице в производството по обжалване на наказателните постановления срещу двама еднолични търговци, с които то било в договорни отношения, и да бъдат разгледани твърденията му, че е собственик на отнетите в полза на държавата на основание чл. 17а, ал. 11 от Закона за акцизите от 1994 г. алкохолни напитки, нарушава чл. 1 от Протокол № 1 към Конвенцията (защита на собствеността). Макар че разглежданата намеса в правата на жалбоподателя е преследвала легитимна цел, невъзможността дружеството да я оспори и липсата на каквито и да били гаранции срещу произвол, не са били необходими в едно демократично общество за постигане на преследваната цел. Поради това Съдът е приел, че е налице нарушение на чл. 1 от Протокол № 1.<br /> 2. Делото &bdquo;Абду срещу България&ldquo; - жалбоподателят твърди, че е жертва на нарушение на Конвенцията, тъй като властите не са провели ефективно разследване относно възможни расистки подбуди за нападението над него. Съдът е достигнал до извода, че властите не са изпълнили задължението си да вземат всички необходими мерки, за да установят дали осъщественото насилие е било по расистки подбуди, поради което е налице нарушение на чл. 3 в неговия процесуален аспект самостоятелно, както и във връзка с чл. 14 от Конвенцията.<br /> 3. &bdquo;Стоев и други срещу България&quot; - жалбоподателите повдигат оплакване за неефективност на проведеното наказателно производство за престъпленията, от които са пострадали. Съдът е намерил нарушение на чл. 3 от Конвенцията в неговия процесуален аспект поради липсата на дължимо усърдие от страна на компетентните органи за преодоляване на пречките при провеждането на разследване и продължителността на наказателното производството, довела до прекратяването му по давност.<br /> 4.&bdquo;Стоянов-Кобуладзе срещу България&quot; - макар производства, проведени в отсъствието на обвиняемия сами по себе си да не са несъвместими с чл. 6 от Конвенцията, несъмнено ще бъде налице отказ от правосъдие, ако задочно осъденият няма възможност впоследствие да получи ново разглеждане на делото по същество, освен ако не е било установено, че лицето се е отказало от правото си да се яви и защитава. Съдът е приел, че в случая не е обоснован извода, че жалбоподателят се е отказал от участие в производството или се е опитал да избегне правосъдието, поради което е налице нарушение на чл. 6 &sect; 1 от Конвенцията.<br /> 5.&bdquo;М. Г. срещу България&quot; - делото е свързано с искането за екстрадиция на жалбоподателя в Руската федерация, където е заподозрян в участие в терористична група. ЕСПЧ е приел, че той е изложен на сериозен и доказан риск от изтезание или други форми на нечовешко и унизително отношение в страната на произход, поради което изпълнението на решението за екстрадиция на жалбоподателя би довело до нарушение на член 3 от Конвенцията.<br /> <br /> <em>Предоставя се имот на Медицинския университет в Плевен за провеждане на учебна и научно-изследователска дейност</em><br /> <br /> Министерският съвет взе решение, с което обяви имот - частна държавна собственост за имот - публична държавна собственост. Имотът е със застроена площ от 300,74 кв.м. и се намира на бул. &bdquo;Хр. Ботев&quot; № 74 в гр. Плевен. Той е предоставен за управление на Медицински университет - Плевен за провеждане на учебна и научно-изследователска дейност. Предвид факта, че Медицинският университет - Плевен е автономно държавно висше училище със статут на юридическо лице, визираният имот служи за изпълнение на функциите на университета, има характеристиките на имот - публична държавна собственост.<br /> С друго свое решение правителството предостави безвъзмездно за управление на община Ловеч имот - публична държавна собственост. Имотът, който се намира в с. Къкрина, и е с площ 2 573 кв.м, представлява паметник на културата с категория &bdquo;Национално значение&quot; - Музей &bdquo;Къкринско ханче&quot;. Прехвърлянето на имота на община Ловеч ще създаде възможност за разработване на цялостна програма за реновиране и възстановяване на &bdquo;Къкринското ханче&quot;.<br /> С друго свое решение правителството прехвърли безвъзмездно правото на собственост върху три имота - частна държавна собственост на община Ловеч. Първият имот е с площ от 22 727 кв.м., заедно с построените в него 25 сгради и 12 съоръжения. Вторият е с площ от 24 786 кв.м., заедно с построените в него 15 сгради и 12 съоръжения. Третият имот, предмет на решението, заема площ от 15 459 кв.м., като в него са построени 6 сгради и 11 съоръжения. С придобиването на имотите община Ловеч ще има възможността да реализира инвестиционни проекти за задоволяване на културно- информационни, образователни, социални и рекреационни нужди на жителите и гостите на гр. Ловеч.<br /> Правителството отне поради отпаднала нужда от Дом за медико - социални грижи за деца - Габрово правото на управление върху имот - публична държавна собственост, обяви го за имот - частна държавна собственост и го прехвърли безвъзмездно на община Габрово. Имотът се намира в област Габрово, община Габрово, кв. Велчевци и представлява поземлен имот с площ 8 612 кв.м с построени в него 6 сгради. Прехвърля се и едноетажна сграда със ЗП 49 кв.м.<br /> Министерският съвет измени свое решение от 2008 г. за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху имоти - частна държавна собственост на Конфедерацията на труда &bdquo;Подкрепа&ldquo; и на Конфедерацията на независимите синдикати в България, изменено с Решение № 397 на Министерския съвет от 2014 г. Промяната е свързана с прецизиране на описанието на имота. <br /> <br /> <em>Правителството даде съгласие Рачо Рибаров да бъде почетен консул&nbsp; на Република Литва в България</em><br /> <br /> Правителството прие Решение, с което дава съгласие за откриване на консулство на Република Литва в България, ръководено от почетно консулско длъжностно лице. Министерският съвет се съгласява още българският гражданин Рачо Стефанов Рибаров да изпълнява функциите на почетен консул на Република Литва в България със седалище в гр. София и с консулски окръг, обхващащ територията на цялата страна. <br /> Министерството на външните работи на Литва счита, че изпълнението на функциите на почетен консул от г-н Рибаров ще допринесе за развиване на връзките между двете страни в областта на туризма и инвестициите и ще бъде добра предпоставка за активизиране на туристопотока от литовски туристи към България.<br /> <br /> <em>Спогодба между правителствата на Република България и Република Косово ще запълни липсата на нормативно-правната база между двете страни в областта на транспорта</em><br /> <br /> Министерският съвет одобри проект на Споразумение за изменение на Спогодбата между Правителството на Република България и Правителството на Република Косово за международен автомобилен превоз на пътници и товари, подписана на 27 юни 2011 г. в София, като основа за водене на преговори. След признаване на независимостта на Република Косово от българската държава, възникнаха редица затруднения при реализиране на автомобилните превози, както на товари, така и на пътници, предвид липсата на правно-нормативна уредба между двете страни в тази област. Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията счете, че са налице необходимите условия за изграждането на нормативно-правната база на отношенията между двете страни в областта на транспорта. Спогодбата за международен автомобилен превоз на пътници и товари по шосе ще легитимира заявленията за издаване на разрешително, както за превоз на товари, така и за откриване на редовна автобусна линия между Република България и Република Косово. Тази Спогодба е първата между Република България и Република Косово в областта на транспорта и ще даде възможност за запълване на липсата на нормативно-правната база между двете страни в тази област.<br /> На днешното заседание Министерският съвет одобри и проект на Спогодба между Правителството на Република България и Федералното правителство на Република Австрия за сътрудничество в областта на културата, образованието, науката и младежта, като основа за водене на преговори. Действащата Спогодба между Народна република България и Република Австрия за сътрудничество в областта на културата, науката и образованието, подписана на 9 февруари 1973 г. в София, в сила от 7.7.1974 г., не отговаря на съвременните реалности, поради което българската и австрийската страна изразиха споделено желание и готовност за осъвременяване на договорно-правната база. Спогодбата ще допринесе за активизиране на контактите и сътрудничеството с Република Австрия в различни области на културата, науката и образованието, изследователската дейност, стипендиантките програми, изучаването на езика, литературата и историята на всяка договаряща страна чрез обмен на лектори, кооперирането между висшите училища чрез създаване на Европейско университетско пространство по смисъла на процеса от Болоня, както и по линия на общообразователното и професионалното обучение.<br /> Правителството одобри също така проект на Административно и техническо споразумение към Споразумение между Република България, Република Хърватия, Унгария и Република Австрия относно улесняване на трансграничното изпълнение на финансови санкции във връзка с нарушения на правилата за движение по пътищата, като основа за водене на преговори. Проектът предвижда минималния набор от лични данни, които ще бъдат предмет на информационен обмен по смисъла на основното споразумение. Посочен е техническият избор на система и връзка, чрез които ще се реализира обмена на информация, дефинирани са националните точки за контакт, както и комуникационните канали. Включени са разпоредби за защита на личните данни, както и набелязване на бъдещите стъпки за изготвяне на наръчник съдържащ техническия набор от приложения.<br /> Министерският съвет измени и Решението си за одобряване на проект на Меморандум за разбирателство за икономическо сътрудничество между министерството на икономиката и енергетиката на република България и комисията за развитие и реформи на провинция Анхуей, Китайска народна република. С промяната зам.-министърът на икономиката и енергетиката Красин Димитров се упълномощава да проведе преговорите и да подпише Меморандума. <br /> Министерският съвет прие решение да направи предложение до президента на Черноморската банка за търговия и развитие (ЧБТР) за назначаване на представител на Република България за вицепрезидент и за определяне на зам.-управител за Република България в банката. В тази връзка и съгласно Споразумението за учредяване на ЧБТР, българското правителство прие решение г-жа Нина Ставрева да поеме поста вицепрезидент, като позицията зам.-управител за Република България ще бъде поета от г-жа Гергана Беремска &ndash; директор на &bdquo;Международни финансови институции и сътрудничество&ldquo; в Министерството на финансите. Според решение на Съвета на директорите на ЧБТР, Република България следва да предложи кандидатура за вицепрезидент по операциите на банката за периода 2014-2018г. Позицията се заема на ротационен принцип между страните-членки в ЧБТР и е с четиригодишен мандат, като понастоящем се заема от представител на Република Украйна. <br /> На днешното правителствено заседание беше одобрен и проект на Програма за сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Португалската република в областта на езика, образованието и науката, културата, спорта, младежта и общественото осведомяване за периода 2014 &mdash; 2017 г., като основа за водене на преговори. Сътрудничеството между България и Португалия в тези сфери се развива на основата на Културната спогодбата между Народна република България и Португалската република, подписана в София на 7 май 1976 г. и периодично се подписват тригодишни програми в изпълнение на спогодбата.<br /> <br /> <br /> <em>Работната програма на италианското председателство ще бъде част от темите на предстоящото заседание <br /> на Съвета &bdquo;Общи въпроси&ldquo; на ЕС</em><br /> <br /> Правителството одобри позицията на България за участие в редовното заседание на Съвет &bdquo;Общи въпроси&ldquo; на 23 юли 2014 г. в Брюксел, Белгия. Основните теми на заседанието са: работната програма на италианското председателство; последващи действия във връзка със заседанието на Европейския съвет; средносрочен преглед на Стратегия &bdquo;Европа 2020&ldquo; и присъединяването на Литва към Икономическия и паричен съюз.<br /> Италианско председателство ще представи накратко приоритетите си до края на годината. В рамките на същата точката се очаква да бъдат представени идеи за провеждане на дебат за търсене на начини за максимално ефективното използване на възможностите, заложени в Договора от Лисабон, с оглед по-добрата и ефективна работа на ЕС.<br /> Основният фокус на дискусията по точка последващи действия във връзка със заседанията на Европейския съвет ще бъде върху процеса на проследяване на изпълнението на заключенията на Европейския съвет и ролята на Съвет &bdquo;Общи въпроси&ldquo;.<br /> В 18-месечната програма на триото председателства Италия-Латвия-Люксембург като основен приоритет е заложен средносрочният преглед на ефективността на изпълнението на стратегията &bdquo;Европа 2020&ldquo;. С оглед стартирането на процеса, италианското председателство изготви пътна карта за второто полугодие на 2014 г. и ще я представи на заседанието на COB на 23 юли.<br /> Във връзка с присъединяването на Литва към Икономически и паричен съюз от 1 януари 2015 г., Съвет &bdquo;Общи въпроси&ldquo; ще приеме следните законодателни предложения: Решение относно приемането на еврото в Литва от 1 януари 2015 г.; Регламент на Съвета относно изменение на Регламент (ЕС) № 974/98 по отношение на въвеждането на еврото в Литва и Регламент на Съвета относно изменение на Регламент (ЕС) № 2866/98 по отношение на валутния курс към еврото за Литва.<br /> С друго свое решение правителството одобри Доклад на министъра на финансите с резултатите от заседанието на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), което се проведе на 8 юли 2014 г. в Брюксел. От българска страна в заседанието участва министърът на финансите Петър Чобанов. Съветът беше информиран от Европейската комисия за подготовката на изпълнителните актове, уреждащи вноските, които банките трябва да направят в Единния фонд за преструктуриране, съгласно правилата на установената рамка за преструктуриране на банки. Финансовите министри на ЕС обсъдиха работната програма на Италианското председателство в областта на икономическите и финансови въпроси за втората половина на 2014 година. <br /> По време на заседанието се проведе кратък дебат по предстоящия преглед на стратегията &bdquo;Европа 2020&ldquo;. На него бяха обсъдени възможностите по-успешен принос на стратегията за растежа и заетостта, както и ролята й в годишния процес на мониторинг на икономическите и фискални политики в рамките на Европейския семестър. В рамките на дневния ред ЕК информира ЕКОФИН за състоянието на преговорите с Швейцария, Лихтенщайн, Монако, Андора и Сан Марино относно техните споразумения с ЕС в областта на данъчното облагане на доходите от спестявания.<br /> На днешното заседание Министерският съвет одобри и резултатите от участието на българската делегация в 3323-то заседание на Съвета по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, което се проведе на 19-20 юни 2014г. в Люксембург. <br /> <br /> <em>Строителни материали ще бъдат добивани край Нова Загора</em><br /> <br /> &bdquo;ИНМАТ&ldquo; ООД получи 35-годишна концесия за добив на строителни материали-долмити от находище &bdquo;Дядово&ldquo;. То се намира в землищата на селата Дядово и Езеро, община Нова Загора. Очакваното годишно концесионно плащане е в размер на 36708 лв. (без ДДС).<br /> <br /> <br /> П<em>равителството одобри Ръководство за изготвяне на оценка на въздействието на законодателството<br /> </em><br /> Министерският съвет одобри Ръководство за изготвяне на оценка на въздействието на законодателството. Приемането на ръководството е в изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация 2014-2020, приета с Решение на Министерския съвет от 14 март 2014 г.<br /> През 2009 г. по проект финансиран от Оперативна програма &bdquo;Административен капацитет&quot; е разработено Ръководство за извършване на оценка на въздействието в България. Необходимостта от разработване на актуализирано ръководство се налага, за да се направи ръководството по-лесно приложимо от администрацията, както и от необходимостта от поставяне на специален акцент върху анализа на въздействието на законодателните инициативи върху малките и средни предприятия (МСП-ТЕСТ).<br /> Оценката на въздействието е ключов инструмент за измерване на ефекта от въвеждане на нови регулации и осъществяване на политики. Оценката на въздействието изследва ефектите от различните варианти на действие за разрешаване на съществуващи проблеми от гледна точка на разходите, ползите и рисковете свързани с тях. Тя гарантира, че процесът на вземане на решения се базира на доказателства и данни, събрани чрез консултации със заинтересованите страни.<br /> Освен за предложения, от които се очаква да има значителни последици, проектите на нормативни актове трябва да бъдат придружени от оценка на въздействието, когато това е предвидено в законодателната и оперативната програма на Министерския съвет.<br /> Анализът на въздействието включва определяне на икономическите, социални и екологични въздействия, качествена оценка на по-значимите въздействия и задълбочен качествен и количествен анализ на най-значимите въздействия.<br /> Предвижда се оценката да включва и специфичните аспекти на икономическите, социални и екологични въздействия като:<br /> 1. оценка на въздействия върху основните права;<br /> 2. специфичните социални въздействия;<br /> 3. въздействия върху малките и средните предприятия;<br /> 4. въздействия върху конкуренцията в страната;<br /> 5. въздействия върху потребителите;<br /> 6. външни ефекти на транспорта, които включват оценка за въздействието на шума, замърсяването на въздуха, емисиите от въглероден диоксид и злополуките на транспортните дейности;<br /> 7. въздействия на регионално и местно ниво;<br /> 8. въздействия на европейско и международно ниво.<br /> За всички варианти на действие, оценката трябва да дава подробности относно задълженията за информиране или въвеждане и премахване на административни и регулаторни тежести, ако вариантът бъде приет.<br /> Всички предложени варианти на действие трябва да бъдат оценявани през призмата на съответствието с общата цел за по-добро регулиране. Предложените варианти се сравняват като се извършва претегляне на положителните и отрицателните въздействия на всеки вариант на базата на критерии, пряко свързани и извлечени от целите на предложението; представяне на съставните и съвкупните резултати, където е възможно; представяне на сравнения между вариантите по категории на въздействие или според заинтересовани и засегнати страни; сравняване на вариантите спрямо сценария &bdquo;без намеса&quot; и представяне на обобщен преглед на всички положителни и отрицателни икономически, социални и екологични въздействия на анализираните варианти.<br /> Приемането на ръководството ще доведе до подобряване на процеса по извършване на оценка на въздействието и въвеждане на стандартна практика в цялата администрация. То ще създаде предпоставки за повишаване резултатността и ефективността на обществените политики, като същевременно се намалят разходите и други негативни въздействия върху бизнеса и жизнения стандарт на българските граждани. <br /> <br /> <em>Промяна в Закона за местното самоуправление и местната администрация ограничава въвеждането на режими, които нямат законово основание</em><br /> <br /> Министерският съвет одобри законопроект за допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА). В законопроекта се предлага допълнение в текста на чл. 21, ал. 1, т. 13 на ЗМСМА, което да препраща към Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност. Предлаганата промяна на закона е насочена към създаването на ясни правила за условията, при които общините въвеждат административни режими и ограничаване на възможностите за въвеждане на режими, които нямат законово основание.<br /> <br /> <em>Нова Наредба относно инвентаризацията на оборудването, съдържащо полихлорирани бифенили предстои да влезе в сила <br /> </em><br /> Със свое постановление Министерският съвет отменя Наредбата за изискванията за реда и начина за инвентаризация на оборудване, съдържащо полихлорирани бифенили, маркирането и почистването му, както и за третирането и транспортирането на отпадъци, съдържащи полихлорирани бифенили. Отмяната се налага поради разработването на нова наредба, която ще бъде издадена от министъра на околната среда и водите, съгласувана с министъра на регионалното развитие и министъра на здравеопазването. С нея ще се урежда редът и начинът за: инвентаризация и маркиране на оборудване, съдържащо полихлорирани бифенили; третирането и транспортирането на отпадъци, съдържащи полихлорирани бифенили. Новата Наредба е подписана от министъра на околната среда и водите, министъра на регионалното развитие и министъра на здравеопазването и се очаква да бъде обнародвана в Държавен вестник.<br /> <br /> <em>Промени в Правилника за вписванията създават предпоставки за постепенна електронизация и автоматизиране на процесите</em><br /> <br /> Министерският съвет на Република България прие Постановление за изменение и допълнение на Правилника за вписванията. Приетите промени са насочени към оптимизиране на дейността на съдиите по вписванията и службите по вписванията и подобряване на взаимодействието между тях чрез ясно регламентиране и разпределение на отговорностите в производството по вписване и създаване на допълнителни гаранции за законосъобразност в съвременните условия. Промените имат за цел и конкретизиране на уредбата на отделните етапи на вписването и съчетаването им с по-ефективно използване на информационно- техническите възможности на Агенция по вписванията. Промените ще създадат и необходимите нормативни предпоставки за постепенна електронизация на вписването и автоматизиране на процесите, уредени в Правилника за вписванията.<br /> Във всяка служба по вписванията в страната ще можем да подаваме заявления за удостоверения за собствеността върху недвижими имоти и за извършени вписвания по партидите им. В момента граждани могат да получават удостоверения за извършени сделки с имоти, вписани ипотеки, възбрани, договори за наем, аренда и др. само в службата по вписванията, в чийто район се намира недвижимият имот.<br /> За първи път в проекта е дадена възможност заявлението за издаване на удостоверение да бъде подадено в една служба по вписванията и да бъде получено като заверен препис от заявителя в друга, посочена от него служба по вписванията, което в максимална степен би улеснило обслужването на гражданите. По отношение на това предложение е предвидено отлагателно действие - от 15 юни 2015 г. Причината е необходимостта от организационното осигуряване на процеса по предоставяне на новата услуга.<br /> Част от мерките имат за цел да се създадат нормативни предпоставки за постепенна електронизация на вписването, свързано с поддържането на съответните книги и регистри, включително и изграждане на Имотния регистър.<br /> Проектът не променя ни най-малко фактическия състав на извършеното вписване, съобразно чл. 1 и чл. 9 от Правилника за вписванията и поставя началото на изграждането на имотен регистър, не като еднократен акт, а като процес.<br /> В страната се водят имотни партиди на електронен носител от 1997г., като през различните периоди са били създадени три програмни продукта. До този момент Правилникът за вписванията съдържа единствено абстрактната възможност по чл. 9 да се водят имотни партиди без да се регламентира тяхното съдържание, образуване, разделяне и съединяване. Липсата на правна регламентация създава затруднения при извършването на справките, относно актовете, подлежащи на вписване, които са познати на всеки гражданин и всеки специализиран юрист.<br /> Предложеният проект за първи път структурира имотната партида нормативно, създава единно досие на имота с всички промени на собствеността, промени на характеристиките на недвижимата вещ, отразяване споровете, тежестите върху имота и т.н.<br /> В ползваните сега, за целите на вписването, файлови имотни партиди липсват основни данни като граници на имота, адрес, което води до невъзможност да се направи справка само по адрес на имота. <br /> Проекторазпоредбите дават възможност, подобно на договорите за продажба на наследство, да се оповестяват актове, с които се удостоверява наследствено правоприемство. Това ще отстрани недостатъците от скритото преминаване на собственост. Нужда от такава публичност имат органите по различните съдебни производства - граждански, наказателни, досъдебни, данъчни органи и др. Вписването е необходимо на лица, упражняващи публични функции като частни съдебни изпълнители, нотариуси.<br /> Предложеният проект изрично възпрепятства възможността службите по вписванията да предоставят незаверени копия на вписани актове. Документите, които трябва да получават гражданите, са оригинали и заверени преписи, отразени в съответния регистър за преписите. Изричната забрана за предоставянето на незаверени копия, които не представляват препис от документ по смисъла на чл. 179, ал. 2 от ГПК, възпрепятства възможността за имотни измами. <br /> <br /> <em>ЕИБ ще сътрудничи на НКЖИ за формиране на тарифна политика за достъп и използване на железопътната инфраструктура<br /> </em><br /> Правителството прие Решение за предприемане на действия за подписване на Споразумение за предоставяне на техническа помощ от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) на Национална компания &quot;Железопътна инфраструктура&quot; за формиране на тарифна политика за достъп и използване на железопътната инфраструктура в НКЖИ - бенефициент по Оперативна програма &quot;'Транспорт&quot; 2007 - 2013 г. <br /> С приемането на Решението се цели да се предприемат конкретни действия за изготвянето на предложение за нова тарифна политика и методика за изчисляване на инфраструктурните такси, които събира Национална компания &bdquo;Железопътна инфраструктура&quot; като управител на железопътната инфраструктура от железопътните превозвачи, в съответствие с препоръките и изискванията на актуалните европейски директиви и национални нормативни документи.<br /> Подписването и изпълнението на горепосоченото Споразумение ще бъде гаранция за осигуряване на равнопоставени и справедливи условия за достъп до железопътната инфраструктура за всички транспортни оператори, както и предлагане на качествени услуги и правилно управление на търсенето на достъп до инфраструктурата; подобряване на управлението и контрола на ресурсите и оптимизация на процесите по поддържане и експлоатация на изградената железопътна инфраструктура; постигане на по - голяма прозрачност в управлението на ж.п. управителя и въвеждане на добри стопански практики; насърчаване на конкуренцията на транспортния пазар и съгласуваност с държавните цели в областта на транспорта.<br /> <br /> <br /> <em>Министерският съвет прие Национална стратегия за българските граждани и историческите български общности по света</em><br /> <br /> На днешното си заседание Министерският съвет прие Национална стратегия за българските граждани и историческите български общности по света. Стратегията цели създаването на политическа рамка за изграждане на комплексна, дългосрочна и интегрирана държавна политика за българските граждани и историческите български общности в чужбина. Тя се основава на категоричната позиция, че българските граждани - постоянно или временно пребиваващи зад граница, както и българите от историческите български общности в чужбина, са неделима част от българския народ.<br /> Стратегически цели са ориентирани към: приобщаване и включване на българските граждани - временно или постоянно пребиваващи зад граница към държавния и обществено-политическия живот в България; съхраняване на българското етнокултурно пространство зад граница; подобряване на миграционния баланс на страната; разпространение на положителния образ на България по света; изграждане и поддържане на българско лоби в чужбина.<br /> Очакваните резултати са: чрез механизмите и заложените политики в стратегията се очаква подобряване на координацията и взаимодействието на всички компетентни структури; постигане на ефективно сътрудничество между държавните институции, неправителствените организации и академичните институти; подобряване на публично-правната връзка между българската държава и българските граждани и българските общности в чужбина чрез усъвършенстване на нормативната база; съхраняване на националната принадлежност на българите и българските общности в чужбина; укрепване на административния капацитет на ангажираните по практическото осъществяване на Националната стратегия, чрез обучение и преквалификация на представители на държавната администрация и местната власт; информационно, статистическо и аналитично обслужване на държавната политика зa българите и българските общности в чужбина; подобряване на миграционния баланс на страната.<br /> Националната стратегия се реализира чрез изпълнението на програми и планове, които съдържат конкретни мерки, цели, дейности, източници на финансиране и очаквани резултати. <br /> <br /> <br /> <em>Правят се вътрешни промени на разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2014г.</em><br /> <br /> Министерският съвет одобри вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2014 г. Изменението на утвърдените разходи между програмите не променя общия размер на утвърдените разходи. Предложените промени с проекта на акт по бюджетни програми, са както следва: Намаляват се утвърдените разходи по бюджетна програма &bdquo;Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации&ldquo; с 3 212 500 лв.; Намаляват се утвърдените разходи по бюджетна програма &bdquo;Информационно осигуряване, обучение и квалификация, медицинско и административно обслужване&ldquo; със 7 288 000 лв. Увеличават се утвърдените разходи по бюджетна програма &bdquo;Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция, миграция, граничен контрол и охрана на държавната граница&ldquo; с 10 500 500 лв. <br /> <br /> <br /> <em>Определени са второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на вътрешните работи във връзка с новия Закон за МВР<br /> </em><br /> Министерският съвет прие Постановление за определяне на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на вътрешните работи. Целта е да се определят второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на вътрешните работи във връзка със структурни промени в министерството, произтичащи от новия Закон за Министерството на вътрешните работи.<br /> Съгласно новия закон, новосъздадените Главна дирекция &bdquo;Криминална полиция&quot; и Главна дирекция &bdquo;Охранителна полиция&quot; са правоприемници на активите, пасивите, правата, задълженията и архивния фонд на Главна дирекция &bdquo;Национална полиция&quot;. Главна дирекция &bdquo;Гранична полиция&quot; е правоприемник на активите, пасивите, правата и задълженията на Главна дирекция &bdquo;Гранична полиция&quot; и на дирекция &bdquo;Миграция&quot;, създадени с отменения ЗМВР. Главна дирекция &bdquo;Пожарна безопасност и защита на населението&ldquo; е правоприемник на активите, пасивите, правата и задълженията на Главна дирекция &bdquo;Пожарна безопасност и защита на населението&quot; и териториалните й звена, създадена с отменения ЗМВР.<br /> Създадените с новия закон областни дирекции на МВР са правоприемници на активите, пасивите, правата и задълженията на областните дирекции на МВР, създадени с отменения ЗМВР. Дирекция &bdquo;Управление на собствеността и социални дейности&quot; (ДУССД), създадена с новия ЗМВР, е правоприемник на активите, пасивите, правата и задълженията на ДУССД, създадена с отменения ЗМВР. Дирекция &bdquo;Международни проекти&quot; (ДМП) е правоприемник на активите, пасивите, правата и задълженията на ДМП, създадена с отменения ЗМВР. Министерството на вътрешните работи е правоприемник на активите, пасивите, правата, задълженията и архивния фонд на дирекция &bdquo;Специална куриерска служба&quot;.<br /> С проекта на Постановление на Министерския съвет се предвижда отмяна на ПМС № 50 от 06.03.2014 г. за определяне на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на вътрешните работи, тъй като новоприетият закон регламентира значителни структурни промени.<br /> Подреждането на главните дирекции и останалите второстепенни разпоредители с бюджет в приложението е съобразено със Закона за Министерството на вътрешните работи, като областните дирекции са подредени по азбучен ред.<br /> <br /> <br /> <em>Отпускат се средства за доизграждане на Wi-Fi мрежата в НДК </em><br /> <br /> Министерският съвет одобри допълнителни разходи в размер на 40 000лв. по бюджета на Министерството на културата за 2014г. за финансиране на дейности по доизграждане на Wi-Fi мрежа в сградата на &bdquo;Национален дворец на културата &ndash; конгресен център София&ldquo; ЕАД в гр. София. Разходите са за сметка на преструктуриране на разходите по централния бюджет за 2014г. <br /> <br /> <em>На Столична община се прехвърля собствеността върху три имота </em><br /> <br /> Министерският съвет прехвърля безвъзмездно на Столична община, област София, правото на собственост върху три имота-частна държавна собственост. Имотите се намират в гр. София, район &bdquo;Лозенец&ldquo; и са с площ съответно 7081 кв.м, 7483 кв.м и 15372 кв.м. <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br />