На пленарно заседание на Комитетът на регионите в Брюксел беше подкрепена инициатива на Владимир Кисьов, съобщиха от СДС. Той се отнася за развитието на регионалната политика в страните членки на ЕС.
 По инициатива на Владимир Кисьов, общински съветник в СОС, председател на групата на СДС, член на КР от групата на ЕНП, на своето пленарно заседание на 9 октомври Комитетът по регионите обсъди и прие становище относно „Управление и партньорство на национално и регионално ниво и на проектна основа в областта на регионалната политика”.
В становището на г-н Кисьов се отбелязва, че регионалната и местната политика са изключително значими за страните от ЕС, тъй като голямата част от политиките се формират и изпълняват на тези равнища. Принципът на партньорството на всички етапи – подготовка, изпълнение и наблюдение на изпълнението на политиките е един от основните стълбове на „доброто” управление. Привличането на повече и качествени партньори на публичните власти при правенето на политиките повишава значително прозрачността на управлението и разходването на средствата от европейските фондове. Затова Комитетът на регионите / КР /трябва да се обедини около няколко основни положения и да даде своята политическа подкрепа на действия, които ще допринесат за разпространението на добрите практики и ще улеснят местните и регионалните власти в диалога им с представителите на бизнеса, неправителствения сектор, академичните среди и структурите на гражданското общество. Като значими се оценяват бъдещи на властите в страните – членки за активно включване на академичните и научни среди при разработването на политиките и плановите инструменти не само на национално, но и на регионално и местно ниво.
Владимир Кисьов препоръчва да се разработят институционални инструменти, които да улеснят прилагането на хоризонталния и вертикалния подходи. Такива инструменти могат да бъдат платформи, регионално менажиране на политиките, кръгли маси и т.н., които улесняват комуникациите в мрежи по сектори на политически и административни нива. Европейските институции трябва да преосмислят методологията за оценка на партньорството, като основен принцип на доброто управление. От изключителна важност е партньорите на централните, регионалните и местните власти в процеса на управление да не бъдат оценявани еднакво, а категоризирани според техните възможности и потенциален принос. Освен това г-н Кисьов е убеден, че ролята на КР в процеса на подготовка, изпълнение и наблюдение на европейските политики трябва да бъде задълбочена чрез активно въвличане на членовете на КР като изразители на интересите на местните и регионалните власти в диалога с гражданите и неправителствените организации на местно и регионално ниво като съществена предпоставка на успешно планиране на териториалното развитие и за укрепване и разширяване на административния и информационен капацитет на местно и регионално ниво за преодоляване на управленски дефицит, който често е посочван в множество европейски документи като възпрепятстващ развитието фактор./БЛИЦ