Зам.-шефът на Комисията по финасов надзор, ръководещ управление "Надзър на инвестиционната дейност" Владимир Савов предупреди в специално писмо до медиите, че ще бъде безкомпромисен към онези, които разпространяват лъжи и слухове за банки.
<strong>Ето какво се казва в писмото, което БЛИЦ получи тази вечер: </strong><br /> <br /> Във връзка със зачестилите медийни спекулации и публично разпространявани твърдения за неравноправно третиране на различни медии и съответно неупражняване на надзорни функции по разследване на пазарни манипулации, съгласно Закона за пазарните злоупотреби с финансови инструменти (ЗПЗФИ), изрично възложени в компетентност и правомощия на заместник &ndash; председателя на КФН, ръководещ управление &bdquo;Надзор на инвестиционната дейност&rdquo;, заявявам следното:<br /> <br /> От датата на определянето ми за заместник, който да изпълнява правомощията на заместник-председател, ръководещ управление &bdquo;Надзор на инвестиционната дейност&rdquo; на КФН, съм разпоредил да се извършат пълни проверки на медийните публикации, касаещи всички публични дружества &ndash; банки, за евентуални нарушения на ЗПЗФИ. Също така, по отношение на подаваните финансови отчети от публичните дружества &ndash; банки, се извършват проверки, в рамките на които се изисква и събира допълнителна информация, нужна за упражнявания надзор. Същото важи в пълна сила и се прилага и спрямо всички останали публични дружества, поднадзорни на КФН.<br /> <br /> В качеството ми на изпълняващ правомощията на заместник-председател, ръководещ управление &bdquo;Надзор на инвестиционната дейност&rdquo; на КФН съм и ще бъда безкомпромисен спрямо лица и медии, чиито изказвания и публикации са неверни и почиват на слухове и лъжи с цел да дестабилизират финансовата система, в нарушение на националното и европейско законодателство.<br /> <br /> Съгласно ЗПЗФИ, глобите за манипулация на пазара, разпространяването на слухове и неверни или заблуждаващи новини са от 20 000 до 50 000 лв. за физически лица, ако деянието не съставлява престъпление, а за юридически лица санкцията е от 50 000 до 100 000 лв.<br /> В случай на установяване на данни за извършени престъпления срещу финансовата система, ще бъде сезирана Прокуратурата на Република България. <br /> <br /> <br />