Те ще се отдават пряко или чрез конкурс. Наематели могат да бъдат юридически лица с нестопанска цел, лицензирани спортни организации, клубове, както и техните членове. Това става възможно по силата на приети от министерския съвет изменения в Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта. За наемане на обекти - частна държавна и общинска собственост, могат да кандидатстват само спортни организации и клубове. Ако исканията са две или повече предимство има кандидатът, който е лицензирана спортна организация и развива спорта, за чиято база претендира. При равни условия предимство има този, който е предложил финансово обезпечена инвестиционна програма с по-висока стойност. Обектите могат да бъдат наемани и до 20 години, ако федерацията или клуба са ги ползвали по предназначение на законово основание 10 години, нямат финансови задължения към държава и община, имат и програма за модернизация на базата. По предложение на председателя на Държавната агенция за младежта и спорта Весела Лечева е възможно и отдаване на концесия на спортни имоти - държавна и общинска собственост. Поне веднъж годишно ръководителите на ведомства, областни управители и кметове на общини са длъжни да обявяват списък на спортните обекти, които е предвидено да бъдат отдадени под наем. Списъкът се поставя на видно място в сградата на ведомството и на спортния обект и се публикува на съответната интернет-страница. /БЛИЦ