През изминалата учебна година бяха извършени някои фрапиращи нападения в учебни заведения или близо до тях. 15-годишната Симона Великова беше убита с нож в училищен двор в Сливен през ноември 2015-а. През януари 2016 г. 17-годишен ученик беше намушкан с нож в бедрото от 14-годишен ученик до 31-во училище на бул. "Ситняково". Също през януари родители нахлуха в 17-то училище в столицата, като две ученички бяха дърпани и удряни от тях. Само месец по-късно, през февруари, 15-годишен ученик бе прострелян с газов пистолет от непълнолетно момче пред 26-то училище в "Княжево".
Последният случай на необяснима агресия излезе наяве ден преди откриването на новата учебна година - в социалните мрежи се появи клип, който показва как ученички пребиват жестоко непълнолетно момиче и заснемат случващото се с мобилен телефон. С оглед на случващото се се обърнахме към Министерството на образованието и науката (МОН), за да научим с какви мерки ведомството ще противодейства на подобни прояви и безопасно място за учениците ли са българските училища.

От МОН уточниха, че в Закона за предучилищното и училищното образование е казано, че органите на местното самоуправление осигуряват и контролират сигурността на децата и учениците в детските градини, училищата и центровете за подкрепа на личностно развитие. Сигурността на децата и учениците, като част от цялостната грижа за опазването на живота и здравето им е една от водещите грижи и сериозен ангажимент на директора и ръководството на всяка образователна институция.

В партньорство с местните власти, родителите (училищните настоятелства), а във връзка с новия закон и Обществените съвети ще продължи работата по осигуряване на безопасността на учениците. В голяма част от училищата е създадено видеонаблюдение, поставени са турникети, въведено е дежурство на учители, служители и ученици. Това е и една от често коментираните теми в часа на класа. В тази посока продължава работата на всички ангажирани с образованието институции, заявиха от пресцентъра на образователното министерство за Novini.bg.

Оттам уточниха, че в 1740 училища има видеонаблюдение в сградите, в 1456 училища в страната имат видеонаблюдение в двора. 753 училища имат дефинирани профили в пилотната част на проект "Безопасно училище" (това са всички училища, в които се провеждат държавни зрелостни изпити). 310 училища текущо имат активна директна свързаност (по подсигурени канали) към МОН и Инспекторатите. От образователното министерство обясниха, че за създаване на условия за подобряване сигурността в училищата с националните програми за развитие на средното образование за 2016 г. е разработена и одобрена Национална програма "Достъпно и сигурно училище", като единият от модулите на програмата е насочен към намаляване и свеждането им до минимум на инцидентите с учениците, учителите и персонала в сградите и прилежащите им дворове на държавните училища.

Бюджетът на модул "Сигурност" е в размер на 1,5 млн. лв. и с него ще се финансират дейности по изграждане на системи за контрол на достъпа, сигнално-известителни системи за охрана, системи за видеонаблюдение. От просветното министерство уточниха, че за учениците, проявили физическа или вербална агресия към съученици или учители, след изчерпване на останалите механизми за въздействие върху вътрешната мотивация и за преодоляване на проблемното поведение на учениците може да се налагат санкции - забележка; преместване в друга паралелка в същото училище; предупреждение за преместване в друго училище; преместване в друго училище; преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение.

Освен санкции спрямо учениците могат да се предприемат и мерки в определени случаи: -за възпрепятстване провеждането на учебния процес учителят може да наложи мярка за отстраняване на ученика до края на учебния час. За времето на отстраняването си от учебния час ученикът извършва дейности, регламентирани в правилника за дейността на училището -същата мярка може да се наложи и когато ученикът е с облекло или вид, които са в нарушение на правилника за дейността на училището, както и когато състоянието на ученика не позволява да участва в учебния процес След отстраняването на ученика се предприемат дейности за повишаване на мотивацията и на социалните умения за общуване и за преодоляване на проблемното поведение на ученика и се уведомява родителят/представителят на детето/лицето, което полага грижи за детето.