С изпити по математика и журналистика започва първата кандидатстудентска сесия на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.
Изпитът по математика започва в 9.00 ч. Той е писмен и се състои в решаване на осем задачи. Всеки кандидат-студент трябва да се стреми да изложи решенията на задачите от изпита пълно, кратко и ясно, като се използва въведената в училище математическа символика. Времето за провеждане на изпита е 4 астрономически часа.<br /> <br /> Писменият изпит по журналистика е от 14.00 ч. и има за цел да оцени способността на кандидат-студентите да създават цялостен и завършен писмен текст по зададена тема. Работата може да бъде написана в свободно избрана от автора прозаична форма и достатъчен за пълноценното разгръщане на замисъла обем.<br /> <br /> Темите за писмения изпит са от съвременния обществен, политически, икономически и културен живот, отразен в българския периодичен печат, радиото, телевизията, интернет. Писменият изпит продължава 3 астрономически часа.<br /> &nbsp;