Хи­ля­ди ита­ли­ан­ки се връ­щат към най-ста­ра­та про­фе­сия, при­ну­де­ни от ико­но­ми­чес­ка­та кри­за или пък от еман­ци­па­ци­он­ни на­пъ­ни. Ка­то според раз­с­лед­ва­не на рим­с­кия в. „Ре­пуб­ли­ка” пър­ва­та при­чи­на до­ми­ни­ра ре­ши­тел­но над вто­ра­та. Та­ри­фа­та на но­во­из­пе­че­ни­те жри­ци на лю­бов­та, ко­рен­ни жи­тел­ки на Апе­ни­ни­те, ва­ри­ра меж­ду 50 и 500 ев­ро на се­анс, це­на­та им за ця­ла нощ пък е към 700, а за уи­кенд – 2000 ев­ро.
Ако се вяр&shy;ва на вес&shy;т&shy;ни&shy;ка, то ита&shy;ли&shy;ан&shy;ки&shy;те ве&shy;че из&shy;мес&shy;т&shy;ват се&shy;ри&shy;оз&shy;но от па&shy;за&shy;ра на жи&shy;ва плът зав&shy;зе&shy;ли&shy;те го поч&shy;ти из&shy;ця&shy;ло доп&shy;ре&shy;ди ня&shy;кол&shy;ко го&shy;ди&shy;ни чуж&shy;ден&shy;ки. Ста&shy;ва въп&shy;рос на пър&shy;во мяс&shy;то за<br /> <br /> <strong>ру&shy;мън&shy;ки и аф&shy;ри&shy;кан&shy;ки</strong><br /> <br /> &ndash; най-ве&shy;че ни&shy;ге&shy;рий&shy;ки, след&shy;ва&shy;ни от ал&shy;бан&shy;ки, бъл&shy;гар&shy;ки, ук&shy;ра&shy;ин&shy;ки, ки&shy;тай&shy;ки и т.н. Мес&shy;т&shy;ни&shy;те жри&shy;ци бо&shy;ре&shy;ли ус&shy;пеш&shy;но кон&shy;ку&shy;рен&shy;ци&shy;я&shy;та с при&shy;шъл&shy;ки&shy;те пре&shy;ди всич&shy;ко с то&shy;ва, че прак&shy;ти&shy;ку&shy;ва&shy;ли за&shy;на&shy;я&shy;та не ка&shy;то тях поч&shy;ти ви&shy;на&shy;ги на ули&shy;ца&shy;та, а в уют&shy;ни и дис&shy;к&shy;рет&shy;ни апар&shy;та&shy;мен&shy;ти. Ос&shy;вен то&shy;ва ита&shy;ли&shy;ан&shy;ки&shy;те рек&shy;ла&shy;ми&shy;ра&shy;ли фор&shy;ми&shy;те си не по кьо&shy;ше&shy;та&shy;та, как&shy;то най-чес&shy;то пра&shy;ве&shy;ли чуж&shy;ден&shy;ки&shy;те, а по ин&shy;тер&shy;нет и с ори&shy;ги&shy;нал&shy;ни псев&shy;до&shy;ни&shy;ми. При то&shy;ва за раз&shy;ли&shy;ка от съ&shy;пер&shy;нич&shy;ки&shy;те си, ко&shy;и&shy;то ряд&shy;ко се ус&shy;мих&shy;ва&shy;ли и гле&shy;да&shy;ли да свър&shy;шат на бър&shy;за ръ&shy;ка ан&shy;га&shy;жи&shy;мен&shy;та, ко&shy;ре&shy;няч&shy;ки&shy;те би&shy;ли ми&shy;ли, люб&shy;ве&shy;о&shy;бил&shy;ни, щед&shy;ри на лас&shy;ки и на га&shy;ле&shy;щи ухо&shy;то при&shy;каз&shy;ки. Що се от&shy;на&shy;ся до пос&shy;лед&shy;но&shy;то, мес&shy;т&shy;ни&shy;те жри&shy;ци пе&shy;че&shy;ле&shy;ли мно&shy;го точ&shy;но от то&shy;ва, че го&shy;во&shy;рят ези&shy;ка на кли&shy;ен&shy;ти&shy;те си, а реч&shy;ни&shy;кът на мно&shy;зин&shy;с&shy;т&shy;во&shy;то чуж&shy;ден&shy;ки свър&shy;ш&shy;вал с це&shy;на&shy;та на ус&shy;лу&shy;га&shy;та и на мяс&shy;то&shy;то, къ&shy;де&shy;то ще я свър&shy;шат. Кол&shy;ко&shy;то до въз&shy;раст&shy;та на но&shy;во&shy;из&shy;пе&shy;че&shy;ни&shy;те прос&shy;ти&shy;тут&shy;ки ита&shy;ли&shy;ан&shy;ки, то мно&shy;зин&shy;с&shy;т&shy;во&shy;то от тях би&shy;ли<br /> <br /> <strong>меж&shy;ду 35- и 45-го&shy;диш&shy;ни</strong><br /> <br /> след&shy;ва&shy;ни от те&shy;зи на 30&ndash;35 г. и от те&shy;зи над... 55 г.! А 10% от всич&shy;ки мес&shy;т&shy;ни жри&shy;ци би&shy;ли под 18 г. или ма&shy;ло&shy;лет&shy;ни. Мно&shy;зин&shy;с&shy;т&shy;во&shy;то от връ&shy;ща&shy;щи&shy;те се към ста&shy;рия за&shy;на&shy;ят ита&shy;ли&shy;ан&shy;ки са без&shy;ра&shy;бот&shy;ни или до&shy;ма&shy;ки&shy;ни, чес&shy;то раз&shy;ве&shy;де&shy;ни, след&shy;ват фри&shy;зьор&shy;ки&shy;те, сер&shy;ви&shy;тьор&shy;ки&shy;те, бар&shy;ман&shy;ки&shy;те, не мал&shy;ко са сту&shy;ден&shy;т&shy;ки&shy;те.<br /> <br /> <strong>Румен МИХАЙЛОВ, кореспондент на &quot;Монитор&quot; в Италия</strong><br />