Служебният кабинет на Марин Райков изнесе пълен списък с приоритетите и задачите, които си поставя до парламентарните избори на 12 май. Планът на правителството е събран в четири опорни точки - "Институционална, финансова, икономическа и социална стабилност", "Организиране и провеждане на изборите за 42-ро Народно събрание", "Прозрачно управление и взаимодействие с гражданското общество" и "Програми с европейско финансиране".
&nbsp;<br /> <span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong><u>ПРИОРИТЕТИ И ЗАДАЧИ НА СЛУЖЕБНОТО ПРАВИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ</u></strong></span><br /> <br /> <strong>I. ИНСТИТУЦИОНАЛНА , ФИНАНСОВА, ИКОНОМИЧЕСКА И СОЦИАЛНА СТАБИЛНОСТ</strong><br /> Осигуряване ефективната работа на всички държавни институции. Особено внимание към изпълнение на бюджета за 2013 г.<br /> Използване на възможни резерви в бюджета за предприемане на мерки за подкрепа на най-уязвимите групи в обществото.<br /> Прилагане на мерки за ограничаване на ръста на безработицата.<br /> Подкрепа за малките и средните предприятия за създаване на работни места, инвестиции.<br /> СОЦИАЛНА СФЕРА <br /> &bull; Осигуряване на редовно изплащане на социалните плащания в установените срокове.<br /> &bull; Надграждане на мерки за ограничаване ръста на безработицата и създаване на условия за разкриване на устойчиви работни места.<br /> &bull; Изплащане на предвиденото в Закона за бюджета увеличение на пенсиите от 1 април.<br /> &bull; Адаптиране на преквалификационни програми към потребностите на бизнеса по региони и сектори.<br /> &bull; Възстановяване на тристранния диалог в НСТС в търсене на работещи решения. <br /> &bull; Ограничаване на недекларираната заетост, намаляване на нарушенията на трудовото законодателство и активно прилагане на гъвкавите форми на заетост.<br /> <br /> <strong>ЕНЕРГЕТИКА, ИКОНОМИКА,ТРАНСПОРТ, ЕКОЛОГИЯ И ИНОВАЦИИ</strong><br /> &bull; Пълна международна проверка на енергетиката по цялата верига производство-пренос-разпределение, включително международен. Резултатите от проверките ще бъдат публично оповестени.<br /> &bull; Изготвяне на национален план и създаване на единна структура за управление на мащабна програма за енергийна ефективност за следващия програмен период.<br /> &bull; Спешно приемане необходимите наредби, свързани с либерализирането на енергийния пазар с механизми за защита на най-уязвимите.<br /> &bull; Препоръки за опростяване и стандартизиране на фактурите за ел. енергия<br /> &bull; Мерки за подобряване дейността на ДКЕВР като ефективен и силен регулатор. <br /> &bull; Подкрепа на малките и средните предприятия за създаване на работни места и инвестиции<br /> &bull; Изплащане на дължимите от правителството средства към малките и средните предприятия.<br /> &bull; Да продължи работата по стратегически важни законопроекти (фокус върху малките и средните предприятия, Закон за иновациите).<br /> &bull; Контрол на състоянието на големите държавни компании, които са в критично състояние, като БДЖ, ВМЗ, Мини Марица Изток.<br /> &bull; Продължаване работата по определяне на режимите в защитените зони, както и за определяне на местоположението на пясъчните дюни. <br /> &bull; Изготвяне на национален план и създаване на единна структура за управление на мащабна програма за енергийна ефективност за следващия програмен период.<br /> &bull; Въвеждане на &bdquo;златен стандарт&ldquo; (целта е на изрядните данъкоплатци да се възстановява ДДС до 10 дни без изчакване).<br /> &bull; Ускорено приоритетно въвеждане на POS терминали от бюджетните организации, които събират суми от значителен брой физически и/или юридически лица за предоставяните от тях административни услуги. <br /> &bull; Работа по структуриране на иновационната екосистема.<br /> &bull; Изготвяне на национален план за развитие на електронно правителство и разработване на е-услуги.<br /> &bull; Осигуряване на необходимите средства за изплащане на предвиденото в Закона за държавното обществено осигуряване за 2013 година и респективно в Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 година увеличение на пенсиите от 1 април.<br /> <br /> <strong>НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И ВЪТРЕШЕН РЕД И СЪДЕБНА РЕФОРМА</strong><br /> &bull; Поддържане на обществения ред, гарантиране правата и свободите на гражданите и защита на националната сигурност.<br /> &bull; Активен диалог с Европейската комисия и органите на съдебната власт за изпълнение на мерките, произтичащи от Доклада на ЕК от юли 2012 г. <br /> &bull; Активен диалог с Европейската комисия и органите на съдебната власт за изпълнение на мерките по Механизма за сътрудничество и оценка.<br /> &bull; Продължаване на работата за осъществяване на целите и приоритетите на Стратегията за продължаване на съдебната реформа.<br /> &bull; Продължаване на подготовката на пакет от законодателни промени, свързани с електронното правосъдие. <br /> &bull; Развитие на въоръжените сили в съответствие с утвърдените стратегически планове.<br /> &bull; Финализиране на консултациите в НАТО за приемане на пакета от &quot;Цели<br /> за способности 2013&quot;.<br /> &bull; Да продължи работата по стратегически важни законопроекти (фокус върху малките и средните предприятия, Закон за иновациите, промени в законодателството за въвеждане на оценка на въздействието на нормативни актове).<br /> <br /> <br /> <strong>МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ</strong><br /> &bull; Поддържане на добър институционален диалог и сътрудничество с ЕК и международните финансови институции.<br /> &bull; Продължаване на преговорите по договора за добросъседство с Македония.<br /> &bull; Активно участие и отстояване на българските позиции на всички работни нива в институциите на ЕС , НАТО и всички международни организации. <br /> <br /> <strong>ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СПОРТ</strong><br /> &bull; Подготовка и провеждане на националните външни оценявания и на държавните зрелостни изпити.<br /> &bull; Начало на работата по стратегия за модернизация на висшето образование.<br /> &bull; Подготовка и провеждане на стандартизираните изпити в училищата. <br /> &bull; Продължаване на работата по стартирани програми и проекти за подготовка на следващия етап на реформата в училищното, професионалното и висшето образование. <br /> &bull; Работа за подготвяне на изменения и допълнения на Закона за професионалното образование и обучение с цел подпомагане възстановяването на прекъснатата връзка образование-бизнес. <br /> &bull; Продължаване на усилията за системното регистриране и поддръжка на обекти на българското културно наследство. Подготовка и издаване на подзаконови нормативни актове в областта на културното наследство. Работа по правилници за прилагане на законите в областта на културата (напр. Закон за защита на културното наследство). <br /> &bull; Активна работа за подкрепа на българските кандидатури за Европейска столица на културата.<br /> &bull; Финализиране на проекта на Националната стратегия за развитие на изкуствата, културното наследство, културните и творчески индустрии и културния туризъм, разработвана с активно гражданско участие. Организиране на широко обществено обсъждане.<br /> &bull; Разработване на концепция за определяне на приоритетни спортове за България и за насърчаване на масовия спорт.<br /> <br /> <br /> <strong>II. ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА 42-ро НАРОДНО СЪБРАНИЕ </strong><br /> Ефективна работа на всички институции, ангажирани с организацията и провеждането на изборите. <br /> Създаване на Граждански борд към министър-председателя с консултативни функции за провеждането на изборите.<br /> Подпомагане работата на международната мисия наблюдатели от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.<br /> &bull; Към министър-председателя на служебното правителство да се създаде Граждански борд за свободни и честни избори. Той ще бъде независим експертен консултативен орган към служебния кабинет, който включва представители на организации &ndash; независими наблюдатели на изборите.<br /> &bull; Актуализация на изборните списъци &ndash; ГРАО. <br /> &bull; Планиране и организиране на превантивната дейност за предотвратяване на престъпления, свързани с изборния процес.<br /> &bull; Подписване на съвместен акт между прокуратурата, МВР и ДАНС за гарантиране свободното упражняване на избирателните права на гражданите, както и за осигуряването на възможност за бързо и адекватно реагиране срещу евентуални нарушения във връзка с провеждането на избори за 42-ро Народно събрание.<br /> &bull; Изработване на план и създаване на оперативен щаб в МВР за координация и управление на взаимодействието за гарантиране на сигурността, опазване на обществения ред и осигуряване на пожарната безопасност и защитата на населението в периода на подготовката и при провеждането на изборите. <br /> &bull; Предприемане мерки за осъществяване на ефективен контрол при обработката на резултатите от изборите. <br /> &bull; Организиране и провеждане на разяснителна кампания сред българските общности зад граница за условията и реда, по които могат да участват в изборите.<br /> &bull; Създаване на оперативен щаб, осъществяващ връзка между задграничните представителства и ЦИК.<br /> &bull; Преглед на местните законодателства и съобразяване на организацията на изборния процес в тях.<br /> &bull; Анализ на допуснатите слабости при минали избори и набелязване на мерки за тяхното преодоляване.<br /> &bull; Анализ на възможностите да се осигурят най-добри условия на българите в чужбина да гласуват &ndash; предложения за разкриване на изборни секции при спазване на местното законодателство.<br /> &bull; Създаване на условия на военнослужещите, изпълняващи мисии зад<br /> граница и носещи бойни дежурства на територията на страната, да<br /> гласуват.<br /> &bull; Техническо осигуряване на провеждането на изборите.<br /> <br /> <strong>III. ПРОЗРАЧНО УПРАВЛЕНИЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО</strong><br /> Открито управление в защита на правата и интересите на гражданите, прозрачност и информираност за работата на институциите.<br /> Публичност и отчетност в работата на регулаторите и контролните органи<br /> Създаване на обществени съвети<br /> &bull; Възстановяване на тристранния диалог в НСТС в търсене на работещи решения. <br /> &bull; Изготвяне на национален план за развитие на електронно правителство.<br /> &bull; Създаване на обществени съвети по секторни политики и към Министерски съвет в областта на социалната политика, икономиката, енергетиката, околната среда.<br /> &bull; Продължаване на работата на контролните органи и регулаторите за публичност и отчетност (ДКЕВР, КЗК, КЗП, КРС), вкл. информация за процедури, методологии, решения. Подготовка на необходимите промени за антимонополно законодателство.<br /> &bull; Пълен одит на енергетиката по цялата верига производство-пренос-разпределение, включително международен. Резултатите от проверките ще бъдат публично оповестени.<br /> &bull; Сезиране на КЗК да изготви и представи секторни анализи на конкурентната среда и да се произнесе за наличие на монополи.<br /> &bull; Спешно приемане необходимите наредби, свързани с либерализирането на енергийния пазар с механизми за защита на най-уязвимите групи от населението.<br /> &bull; Създаване на съвет за устойчива енергетика.<br /> &bull; Препоръки за опростяване и стандартизиране на фактурите за ел. енергия<br /> &bull; Мерки за превръщане на ДКЕВР в ефективен и силен регулатор. <br /> &bull; Обществен дебат и подготовка на законодателни мерки за създаване на силни и независими регулаторни органи, избрани от парламента, а не назначени от изпълнителната власт.<br /> &bull; Всички договори с ЕРП и други по веригата да бъдат публикувани на интернет страницата на ДКЕВР.<br /> &bull; Развитие на електронно правителство за повече прозрачност и ефективно взаимодействие.<br /> &bull; Финализиране на проекта на Националната стратегия за развитие на изкуствата, културното наследство, културните и творчески индустрии и културния туризъм, разработвана с активно гражданско участие. Организиране на широко обществено обсъждане.<br /> <br /> <br /> <strong>IV. ПРОГРАМИ С ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ</strong><br /> Поддържане темпа на изпълнение на оперативните програми и Програма за развитие на селските райони, финансирани със средства от ЕС.<br /> Продължаване на процеса по договаряне за сключване на европейското финансиране до 2020г.<br /> &bull; Продължаване на работата по финализиране на договарянето, разплащането и изпълнението на проектите по оперативните програми и Програма за развитие на селските райони.<br /> &bull; Продължаване на диалога с ЕК, с оглед успешно протичане на преговорите по подготовката на Партньорския договор и оперативните програми за периода 2014-2020 г. <br /> &bull; Извършване на задълбочен анализ на изпълнението на проектите и навременна реалокация на средства (напр. програмата за енергийна ефективност за малките и средните предприятия, проекти за водните цикли и др.). <br /> &bull; Продължаване на неотклонните усилия по изграждането на национални инфраструктурни проекти, като Дунав Мост 2, железопътни инфраструктурни проекти, АМ Тракия, АМ Струма, АМ Марица и др.<br /> &bull; Подготовка и подписване на договори по европейски програми за трансгранично сътрудничество, както и други инструменти по вътрешните и външните граници на ЕС.<br /> &bull; Подготовка по изготвянето на ОП Наука и образование за интелигентен растеж.<br type="_moz" /> <br />