2 692 хил. лв. нетна печалба от дейността отчита Група „Булгартабак” за 2011 г. Въпреки финансовата криза и ограниченото потребление в страната, Групата запазва лидерската си позиция на вътрешния пазар с 33,8% пазарен дял.
Посочените данни са от междинния консолидиран финансов отчет на дружеството, който е публикуван на Българска фондова борса.<br /> <br /> Консолидираните приходи от продажба на цигари за отчетния период бележат ръст с над 19 % спрямо съпоставимия междинен период от предходната година, като делът на обемите за износ продължава да бъде на високо ниво &ndash; около 80 % в общия обем на продадените цигарени изделия. За текущия период Групата е реализирала с 19 % по-голям обем цигарена продукция за експорт. Освен с добри експортни позиции, Група &bdquo;Булгартабак&rdquo; е лидер и в продажбите на цигари на вътрешния пазар с пазарен дял от 33,8%.<br /> <br /> Дружеството успешно продава зад граница и едролистни тютюни (стрипс) и ориенталски тютюни на листа, опаковани в кашони като готова продукция. Тези продукти обезпечават над 2 % от всички приходите за 2011 г.<br /> В условията на силна конкуренция, Група &bdquo;Булгартабак&rdquo; поддържа широка продуктова гама и провежда последователна политика по разширяване на пазарите и увеличаване на производствения капацитет. През 2012 година Булгартабак ще продължи и политиката по модернизация на производствения процес, чрез внедряването на съвременно и иновативно технологично оборудване.<br /> <br /> В икономическа Група &bdquo;Булгартабак&rdquo; са двете най-големи цигарени фабрики в страната &ndash; &bdquo;Благоевград-БТ&rdquo; и &bdquo;София-БТ&rdquo;, и модерното тютюнопреработвателно дружество &bdquo;Плевен-БТ&rdquo;. <br /> <br /> <br />