Комисията за финансов надзор съобщи, че е открила редица нарушения и пропуски в дейността на БФБ-София, които са свързани с въвеждането на новата търговска платформа Xetra.
В единия от случаите според регулатора дори е нарушен закона за пазара на финансови инструменти. Става въпрос за чл. 98 от ЗПФИ, който изисква БФБ да оповестява непрекъснато информация не само за цени "купува" и "продава", но и за направените нареждания по тези цени. За периода 18.06.2008 г. - 02.07.2008 г. това задължение не е спазено, което е нарушение на ЗПФИ, заявиха от КФН. След даден еднодневен срок, от борсата са отстранили проблема. Като недостатък е посочен е и факта, че сделките се представят в централноевропейско време. Проверени са и са констатирани пропуски при сделки с няколко компании, при които имаше изменение в цените им между 75 и 99% в една сесия. Регулаторния орган е открил и други нарушения и пропуски, като част от тях вече са отстранени.

От Комисията посочват, че след стартиране на новата търговска система XETRA от 16 юни 2008 г. от страна на КФН е извършена проверка на дейността на БФБ, в резултат на което:

I. КФН е отправила безусловни препоръки към БФБ относно необходимостта за присвояване на местно време на всички подадени и изпълнени поръчки, респективно на сключените сделки. Препоръката е в резултат на констатация, че търговската система на БФБ присвоява централноевропейско време. В тази връзка са изискани обяснения. като е акцентирано на задължението на БФБ да осигурява равни условия за участие в търговията на своите членове и техните клиенти. Според КФН констатираното присвояване на централноевропейско време е проблем, отстраняването на който следва да се извърши от БФБ и по никакъв начин да не се прехвърля върху борсовите членове и техните клиенти. В хода на проверката е даден еднодневен срок на БФБ да предприеме конкретни стъпки за отстраняване на проблема - независимо от начина, по който времето по въвеждане и изпълнение на поръчките, респективно по сключване на сделките, се присвоява от сървърите на системата. От БФБ е посочено, че най - късно до 04.07.2008 г. ще се съобразят със направеното от КФН изискване и за извършената промяна всички борсови членове ще бъдат предварително уведомени. Видно от наличната информация към 07.07.2008 г. БФБ е изпълнила изискването на КФН, но при последващи констатации от подобен характер КФН ще предприеме допълнителни действия.

 II. КФН е отправила безусловни препоръки към БФБ относно условията и начина на разкриване на пазарна информация от БФБ (Глава V, раздел VІІ „Разкриване на пазарна информация” от Правилника).
1. Чл. 98 от ЗПФИ изисква БФБ да оповестява непрекъснато информация не само за цени „купува” и „продава”, но и за направените нареждания по тези цени. За периода 18.06.2008 г. - 02.07.2008 г. това задължение не е спазено, което е нарушение на ЗПФИ.
След проведена на 02.07.2008 г. среща в сградата на КФН между представител на БФБ и служители на КФН се установи, че информацията по чл. 98 от ЗПФИ, касаеща данните в реално време за цената, акумулирания брой акции и броя на офертите за всяко едно от първите 5 ценови нива не се визуализира, както на компютрите в КФН, така и на компютри, инсталирани в инвестиционни посредници, което е установено чрез проведени телефонни разговори с произволно избрани инвестиционни посредници. В хода на проверката е даден еднодневен срок на БФБ да предприеме конкретни стъпки за изясняване на случая и установяване на причините за констатирания проблем. Видно от наличната информация към 07.07.2008 г. БФБ е изпълнила изискването на КФН, но при последващи констатации от подобен характер КФН ще предприеме допълнителни действия.

2. За осигуряване интереса на инвеститорите, стабилността на пазара и гарантиране на приемливо ниво на риск за пазарните участници, КФН  изиска от БФБ в случаите на предвидените от Правилника прекъсвания за нестабилност, да оповестява информация за тях и същата да бъде предоставяна в реално време. Включително сделките, сключени на база поръчки, подадени в период на прекъсвания за нестабилност за конкретна емисия, да бъдат изрично идентифицирани като такива в данните, отнасящи се за конкретната емисия. Действията на КФН са предизвикани и във връзка със сключени през първата седмица от въвеждането на XETRA сделки с акции на “Република Холдинг” АД, “Птицевъдство - Ломци” АД, “Месокомбинат - Казанлък” АД, “Корадо - България” АД и “Балкантурист Елит” АД, при които се констатира изменение в цената за деня  между 75 % и 99 %.  Въпреки, че съгласно правилата за търговия подобни изменения са възможни и търговската система XETRA ги допуска, КФН категорично счита, че неразкриване на адекватна информация от страна на БФБ в тази връзка е недопустимо.

КФН констатира несъответствие на информацията, визуализирана в данните за текущата търговска сесия и тези за отделна емисия по отношение на процентно изменение на цената, което създава объркване. По - конкретно в данните за текущата търговска сесия процентното изменение на цената е изчислено като „цена на отваряне/цена на последна сделка”, като никъде в тези данни не е визуализирана цената на последната сделка с конкретната емисия. В данните за отделна емисия процентното изменение на цената е изчислено като „цена на отваряне/среднопрегтеглена цена”. Споменатите процентни изменения  не могат да бъдат еднозначно възприети, тъй като най - малкото за второто изменение не е ясно кое налага неговото изчисление, освен това липсва икономически смисъл от това действие.
В тази връзка КФН изиска от БФБ да формулира коректно начина за изчисляване на конкретните съотношения и това да бъде обяснено в данните за текущата сесия, респективно в данните за конкретна емисия. Констатираното несъответствие е пропуск на регулирания пазар, потвърдено и от дадените от БФБ обяснения, като след искането на КФН към 27.06.2008 г. предоставяната информация е уеднаквена и отчита процентното изменение на последната цена спрямо цената на отваряне.

Констатирано е, че информацията за приключилите търговски сесии се съдържа в т.нар. „Борсови бюлетини”, като достъпът до тях се осъществява с потребителско име и парола. С цел пълна информираност на всички пазарни участници и за гарантиране на пълна равнопоставеност КФН е изискала от БФБ информацията за приключилите търговски сесии да бъде достъпна на Интернет страницата на БФБ  по начина, по който е достъпна и за текущата търговска сесия. В резултат на безусловната препоръка на КФН от БФБ е поет ангажимент в срок до 04.07.2008 г. да изпълни изискванията на регулатора. Към 07.07.2008 г. БФБ е изпълнила изискването на КФН.

III. Във връзка със сключени през първата седмица от въвеждането на XETRA сделки, при които се констатира значително изменение в цените, а именно при сделките с “Република Холдинг” АД, “Птицевъдство - Ломци” АД, “Месокомбинат - Казанлък” АД, “Корадо - България” АД и “Балкантурист Елит” АД и с оглед извършените от КФН последващи действия беше отчетено, че не са предприети достатъчни мерки професионалните участници и широката публика да бъдат запознати в дълбочина с възможностите и функционалността на новата търговска система. В тази връзка е изисквано БФБ да предприеме незабавни допълнителни действия за разясняване на новите правила за търговия (въведени от 16.06.2008 г.), включително като се постарае да открои основните различия между предишната търговска система и настоящата - като например методи на търговия, фази на търговия, ограничения по отношение на цената, същност на прекъсванията за нестабилност, процедура при разширени прекъсвания за нестабилност, случаите на намеса от страна на БФБ в търговските сесии и т.н.  Това изискване на КФН цели пълна информираност на всички пазарни участници и гарантиране на пълна равнопоставеност между тях, като БФБ следва да го реализира по начин, който осигурява разяснителната информация да достигне до възможно най - широк кръг лица и без да ги дискриминира.
 В тази връзка е даден еднодневен срок на БФБ да представи конкретен план за изпълнение на описаните изисквания най-късно в срок до 30.06.2008 г. Представените обяснения на БФБ предвиждат:
- детайлизация на секцията „Често задавани въпроси” на сайта на борсата в Интернет и предприемане на допълнителни мерки за обучение за работа с XETRA при наличие на съответния интерес от тези лица в посочения от КФН срок - 30 юни;
- организиране на специален курс за журналисти, пишещи по въпросите на капиталовия пазар, с оглед повишаване на тяхната компетентност;
- поддържане на гореща телефонна линия по възникнали въпроси относно XETRA;
- създаване на съответна секция в Интернет - форума на борсата, в която всички заинтересувани лица ще могат да получат своевременен отговор на поставените въпроси;
- в срок до 18.07.2008 г. БФБ да разработи отделни брошури в електронен вариант, които да са достъпни през сайта на борсата и да насочват вниманието на потребителите върху отделни важни моменти при търговията посредством XETRA, включително и върху разликите със досегашната система за търговия.
 Посочено е, че БФБ поема ангажимент планът за действие да бъде реализиран до 04.07.2008 г., като към 07.07.2008 г. в КФН липсва информация за конкретно изпълнение по предвидените мерки.

 IV. Проверката на дейността на БФБ в периода след 16 юни 2008 г. продължава, като цели да се установи доколко има съвместимост на новата търговска система XETRA и системата за електронно подаване на поръчки чрез Интернет - COBOS и по - конкретно как БФБ осигурява на борсовите членове и техните клиенти равни условия за участие в търговията. Изисквани са обяснения с цел установяване доколко клиенти на COBOS могат да се възползват от функционалността на XETRA и доколко БФБ третира равнопоставено участниците на регулирания пазар. Допълнително КФН ще предостави информация за направените от нея констатации, се посочва в съобщението на КФН. /БЛИЦ