116 закононарушения е установила проверката, възложена във връзка с взривовете във военните складове на Челопечене на 3 юли т.г.
Нарушенията са установени в различни складове в страната и са свързани с осигуряването на безопасни условия на труд и премахването на предпоставките за възникване на инциденти и аварии при производствената дейност и утилизирането на взривни вещества и боеприпаси, както и относно съхраняването на взривни вещества с изтекъл срок на годност. Това съобщиха от Върховна касационна прокуратура.

При извършването на проверките са привлечени специалисти от звената по КОС и ПБЗН при ОДП на МВР, областните инспекции по труда, РДНСК, РИОКОЗ и ДАМТН.
Предмет на проверката е било състоянието на складовите бази, тяхната физическа и техническа охрана, съвместимостта на съхраняваните материали, срокът им на годност, пропуските в технологичната дейност, свързани с производството и утилизирането на взривни вещества и боеприпаси, а така също и състоянието на отчетността при движението на материалните средства.
В хода на проверката специализираните контролни органи са дали задължителни предписания с конкретни срокове за изпълнение, а в случаите на несъвместимост между съхраняваните взривни вещества и средства за взривяване или неразкомплектовани боеприпаси, от контролните органи е указано, същите да бъдат незабавно разделени в отделни складове. При констатирано закононарушение на технологичната дисциплина в производствената дейност са предприети принудителни административни мерки, включително и спиране на производството до отстраняване на нарушението.
Върховната административна прокуратура е дала указания на съответните окръжни и военноокръжни прокуратури да образуват досъдебни производства в случаите на извършени престъпления от общ характер. /БЛИЦ