През месец юли 2019 г. инспекторите от отдели „Контрол на храните” към областните дирекции по безопасност на храните извършиха официален контрол на обекти за производство, за търговия на едро и дребно с храни, и на заведенията за обществено хранене.

Обобщените данни за извършените проверки и предприетите мерки показват:

Общ брой извършени проверки в цялата страна – 13 622 бр.
Издадени предписания – 932 бр.
Съставени актове за установяване на административни нарушения – 186 бр.

Общ брой затворени обекти с временно преустановена дейност – 12 бр.
Изтеглени и насочени за унищожаване 13 677 кг. и 86 л. храни от животински и неживотински произход

Най-често констатираните несъответствия при извършените проверки на територията на Република България са:

Предлагане на храни с изтекъл срок на годност, неправилно съхранение на храни, некоректно етикетирани храни, съгласно действащото законодателство, без здравна и идентификационна маркировка;

Извършване на дейност, нерегламентирана в удостоверението за регистрация по Закона за храните и обекти без регистрация по чл.12 от Закона за храните;

Пропуски във водените записи, свързани със Системите за управление безопасността на храните, липса на проследимост на предлаганите храни, лични здравни книжки с изтекъл срок на валидност;

Несъответствия по сграден фонд и оборудване или лошо хигиенно състояние в обектите;
 
Изготвени становища и предложения:
Към институции и ведомства – 51 бр.
Към фирми и граждани – 23 бр.
Обработени сигнали и жалби

Към институции и ведомства – 9 бр.
Към фирми и граждани – 35 бр.