Официалният сайт на ЦСКА разпространи официално информация за приключилата кампания за продажба на акциите. Както е известно, първото по рода си предлагане на акции на футболен клуб у нас, не бе успешна, тъй като не бяха продадени минимума от около 1,4 милиона акции. Все пак кампанията бе отчетена като успешен първи опит, като ще има и втори в края на лятото. 5720 души закупиха акции, като вариантите пред тях са три - да получат парите си и да закупят акции от клуба (т.е. да станат акционери), да дарят парите в бъдещ фонд или да ги задържат за себе си.

Резултати от приключила подписка за първично публично предлагане на акции

„Професионален футболен клуб ЦСКА” АД уведомява за резултатите от приключилата подписка за първично публично предлагане на акции на „Професионален футболен клуб ЦСКА” АД, проведена въз основа на Проспект за публично предлагане на акции, потвърден от Комисията за финансов надзор с Решение № 243-Е от 28.02.2014г. Публичното предлагане приключи неуспешно при следните резултати:

- Дата на приключване на подписката: 19.05.2014 година

- Общ брой предложени за записване акции: 3 000 000 броя обикновени поименни безналични акции с право на 1 глас всяка.

- Минимално количество, при което емисията се счита за успешна: записани и заплатени 1 409 210 броя акции.

- Общ брой записани акции: 359 206 броя акции.

- Сума, получена срещу записаните акции: 1 077 618 лева

- Размер на комисионните възнаграждения и други разходи по публичното предлагане, включително платени на КФН такси: 34 661 лева.

ПОКАНА

по чл. 89, ал. 4 ЗППЦК

„ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА” АД с ЕИК 130212106, със седалище и адрес на управление: Република България, град София, ул. „Драган Цанков” № 3, във връзка с чл.89, ал.3 и ал.4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), уведомява лицата, които са придобили акции от временната емисия на „ПФК ЦСКА” АД за условията и реда за връщане на набраните суми:

В съответствие с чл.58 от Правилника за дейността на Централен депозитар АД, същият ще изготви и изпрати списъци към всички инвестиционни посредници, чрез които има закупени акции от временната емисия, с данни за клиентите, които са ги закупили и сумите, които трябва да им бъдат възстановени.

Всички акционери от временната емисия на ЦСКА ще получат обратно стойността на закупените от тях акции от инвестиционните посредници, чрез които са ги придобили, след представяне на документ за самоличност и в съответствие с вътрешните правила и процедури на всеки инвестиционен посредник.

Началният срок за изплащане на сумите е 02.06.2014 година

Няма краен срок за възстановяване на паричните средства – в случай на неполучаване, те се съхраняват в клиентска сметка при посредника и няма давностен срок за получаването им.

„ПФК ЦСКА” АД