Държавите от ЕС да могат да забраняват отглеждането на генномодифицирани организми (ГМО), дори и те да са разрешени за отглеждане на ниво ЕС. Това решение взеха европейските депутати в Комисията по околна среда, съобщи вчера пресцентърът на Европейския парламент.
Забраната за отглеждане на ГМО може да се основава на различни критерии, сред които политиката по околна среда и по земеделие, устройственото планиране, както и заради социално-икономическото отражение на подобно решение. Мотив за забраната може да бъде и нежеланието за замърсяване на другите култури с ГМО. &quot;Гласуването показа широк консенсус между политическите групи по тази толкова чувствителна тема&quot;, каза докладчикът Фредерик Рие от групата на либералите от АЛДЕ.<br /> <br /> Водеща роля в режима по отглеждане на ГМО на територията на ЕС ще има Европейската агенция по безопасност на храните, която поотделно ще разглежда исканията за разрешение. В момента ГМО се допускат свободно до пазара в ЕС, като задължително условие е те да бъдат обявени на етикета на продуктите. В същото време обаче е дадено разрешение за отглеждането на само една модифицирана култура - царевицата MON 810, разработена от Monsanto. Някои страни, сред които и България, на този етап се възползват от възможността за отказ от прилагане на европейските правила и не разрешават отглеждането на ГМО на територията си.