Основно образование ще се завършва в VII, а не в VIII клас. Запазва се приемът след IV клас в математическите училища. Училищата ще имат правото сами да определят профилите и професиите си, да съставят учебните си планове по класове, да разпределят учебната програма според потребностите на учениците, да определят учебните предмети и да разработват учебните програми в определени случаи, съобщава "Офнюз". Това предвиждат приетите окончателно днес текстове от проектозакона за предучилищното и училищното образование с основен вносител бившият заместник-министър на образованието Милена Дамянова (ГЕРБ).
Законопроектът трябва да влезе в сила от учебната 2016/2017 г. в I, V и VIII клас.<br /> <br /> След като миналата седмица депутатите приеха частните училища и детски градини също да получават държавно финансиране при определени условия, разписаха броя и вида на образователните стандарти и отхвърлиха предложението на ДПС майчиният език да се учи като предмет от задължително-избираемата подготовка, днес те продължиха с детайлното разписване на институциите в системата на предучилищното и училищното образование - яслите, детските градини, училищата, центровете за подкрепа на личностното развитие и специализираните обслужващи звена.<br /> <br /> В детска градина, и по новия закон, ще се постъпва от 3-годишна възраст, като се допуска приемането и на 2-годишни деца. В детската градина може да се разкриват яслени групи за деца от 10 месеца до 3 г. Децата ще се отглеждат, възпитават, социализират и обучават по стандарти за ранно детско развитие, утвърдени от министрите на здравеопазването и образованието.<br /> <br /> Законът позволява задължителните предучилищни групи да са не само в детските градини, а и в училищата при спазване на условията на държавния образователен стандарт за предучилищното образование и на стандарта за физическата среда на детските градини, училищата и центровете за подкрепа на личностното развитие.<br /> <br /> В Центровете за подкрепа на личностното развитие ще се организират дейности, подкрепящи приобщаването на децата в сътрудничество с учители от училището им. Там няма да може да се завършва клас, етап или степен, нито да се придобива професионална квалификация.<br /> <br /> Специализираните обслужващи звена са институции за изпълнението и популяризирането на дейности, свързани с реализиране на образователните политики и с информационно-техническото осигуряване на системата на предучилищното и училищното образование.<br /> <br /> Законът дава значителна автономия на детските градини, центровете и училищата. Те сами ще могат да определят свои политики за развитие, да разписват собствени правилници, да избират организацията, методите и средствата на обучение с цел осигуряване на качествено образование, да определят свои символи, ритуали и униформено облекло, да участват в международни образователни програми и проекти.<br /> <br /> Автономията на училищата включва и правото да определят профилите и професиите, както и самостоятелно да избират и съставят свои учебни планове за съответния клас, да разпределят учебната програма в зависичост от потребностите на учениците, да определят учебните предмети и да разработват учебните програми в някои случаи, се казва в един от приетите днес текстове.<br /> <br /> Една от големите промени е в структурата на училищното образование.<br /> <br /> По вид те ще са специализирани и неспециализирани, а според етапа или степента на образованието неспециализираните ще са:<br /> <br /> 1. начални (І-ІV клас включително), както и сега;<br /> <br /> 2. основни (І-VІІ клас включително), като тук основното образование ще се завършва с година по-рано от сега;<br /> 3. гимназии (VІІІ-ХІІ клас включително);<br /> <br /> 4. обединени (І-Х клас включително) - сега няма такъв вид училища, а създаването им цели осигуряване на възможността учениците да завършват средното си образование още в X клас и да излизат от системата с диплома, която обаче не им дава право да кандидатстват в университет;<br /> <br /> 5. средни (І-ХІІ, V-ХІІ включително).<br /> <br /> Според съдържанието на подготовката гимназиите, както и сега, ще са профилирани и професионални, като последните вече ще могат да бъдат не задължително държавни, а и общински, когато обучават по професии, значими за устойчивото развитие на общината, пише в текстовете.<br /> <br /> Неспециализираните училища пък ще могат да бъдат обявявани за иновативни с решение на министъра на образованието или за училища с национално значение с решение на Министерски съвет. В този случай те ще се преобразуват от общински в държавни.<br /> <br /> Иновативни, по смисъла на закона, означава училища, които &quot;разработват и въвеждат елементи по отношение на организацията и/или съдържанието на обучението&quot; или &quot;организират по нов начин учебно съдържание, учебни програми и учебни планове&quot;. По-конкретно критериите ще бъдат разписани в държавен образователен стандарт.<br /> <br /> Неспециализираните училища ще имат право самостоятелно да определят организацията на обучението, учебните предмети, да разработват учебните планове и учебните програми.<br /> <br /> Специализираните училища ще са: спортни (V-ХІІ клас включително); по културата (І-ХІІ или V-XII или VІІІ-ХІІ клас включително); по изкуствата (І-ХІІ, V-ХІІ клас или VІІІ-ХІІ клас включително); духовни училища (VІІІ-ХІІ клас включително).<br /> <br /> Спортните училища ще са държавни или общински, а тези по културата и изкуствата - държавни.<br /> <br /> Специализираните училища също ще могат да бъдат обявени за иновативни.<br /> <br /> Запазва се приемът на ученици след IV клас в математическите и природоматематическите гимназии, решиха депутатите.<br /> <br />