Правителството одобри допълнителни трансфери за 2015 година за финансово осигуряване на дейности по националните програми за развитие на средното образование „Оптимизация на училищната мрежа”, „Модернизиране на системата на професионалното образование”, „На училище без отсъствия” и „С грижа за всеки ученик”, съобщиха от пресслужбата на Министерски съвет. Средствата са в размер на 5 702 908 лв., осигуряват се от бюджета на Министерството на образованието и науката за 2015 г.
<div style="text-align: justify;">&nbsp;Парите се разпределят както следва:<br /> &bull; НП &bdquo;Оптимизация на училищната мрежа&ldquo;, модул &bdquo;Оптимизиране на училищната мрежа&ldquo; &ndash; 3 777 лв. за окончателното плащане по един общински проект за 2014 г.;<br /> &bull; НП &bdquo;Оптимизация на училищната мрежа&ldquo;, модул &bdquo;Оптимизиране на вътрешната структура на училищата, детските градини и самостоятелните общежития&ldquo; &ndash; 3 705 896 лв. за изплащане на обезщетения по Кодекса на труда на персонала на общински училища, детски градини и общежития за месеците май и юни 2015 г.;<br /> &bull; НП &bdquo;Модернизиране на системата на професионалното образование&ldquo; &ndash; 114 823 лв. за първо плащане в размер на 65 % от стойността на бюджетното финансиране на одобрените проекти за 2015 г.;<br /> &bull; НП &bdquo;На училище без отсъствия&rdquo;, мярка &bdquo;Без отсъствие&rdquo; &ndash; 634 380 лв. за изплащане на 100 % от сумите по одобрените проекти за 2015 г.;<br /> &bull; НП &bdquo;С грижа за всеки ученик&rdquo;, модул &bdquo;Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади&ldquo; &ndash; 1 244 032 лв. за изплащане на 100 % от сумите по одобрените проекти за 2015 г.<br /> <br /> Ето всички решения на правителството от днес:&nbsp;<br /> <br /> <strong>Административната тежест за бизнеса е намаляла с 14.6 млн. лв. годишно в резултат на изпълнени мерки от Третия план за действие </strong><br /> <br /> Правителството прие отчет към 30.06.2015 г. за изпълнението на Трети план за действие за намаляване на административната тежест за бизнеса с 30 на сто от избрано законодателство за периода 2015-2017 г. и на неизпълнените мерки от Първи и Втори план.<br /> Третият план за действие съдържа 129 мерки за намаляване на административната тежест, разпределени в следните групи: намаляване на срока на услугите; опростяване на процедурата и отпадане на изискуеми документи; разработване на инструкции и образци на документи и публикуването им на интернет страниците на съответните институции; подаване на документи по електронен път; обмен на информация между институциите по служебен път; разработване на стандартни дефиниции в законодателството.<br /> В третия план за действие няма мерки с краен срок за изпълнение, затова в отчета е представен ходът на изпълнението на мерките в плана към 30.06.2015 г. Обобщените резултати показват, че четири мерки са изпълнени преди приемането на плана на 27 май 2015 г., а пет от мерките, които са от компетентността на Министерството на земеделието и храните, Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта, са изпълнени предсрочно. В резултат на това административната тежест за бизнеса е намаляла с 14.6 млн. лева годишно.<br /> Сред най-важните изпълнени мерки са опростяването на процедурите и създаването на възможност за подаване на документи по електронен път в Министерството на земеделието и храните, внедряването на информационно-комуникационна система за взаимодействие на Агенцията по заетостта с частните трудови посредници, както и разработването на електронна услуга, позволяваща обмен на информация по служебен път между Национална агенция за приходите и други държавни институции за наличие или липса на данъчни задължения.<br /> Отговорните институции са предприели действия и по отношение на неизпълнените мерки от първия и втория план за действие за намаляване на административната тежест за бизнеса, за които са приети нови срокове за изпълнение - до края на 2015 г. и 2016 г. <br /> <br /> <br /> <br /> <strong>През миналата година са издадени 167 документа по експортния контрол на продукти, свързани с отбраната </strong><br /> <br /> Правителството одобри доклада на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към МС за изпълнението през 2014 г. на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба. Докладът отчита дейността на Съвета през миналата година и ще бъде представен на Народното събрание.<br /> През 2014 г. Междуведомственият съвет е провел 10 заседания, на които са взети 190 решения за издаване на 167 документа по експортния контрол на продукти, свързани с отбраната. Към 31 декември 2014 г. 190 фирми притежават 398 документа по експортния контрол на продукти, свързани с отбраната. На електронна страница на Междуведомствения съвет се поддържа актуален публичен регистър на действащите лицензи, удостоверения и сертификат за получател на продукти, свързани с отбраната.<br /> <br /> <br /> <br /> <strong>Акад. Дочи Ексерова е предложена за награждаване&nbsp;с орден &bdquo;Св. Св. Кирил и Методий&ldquo;</strong><br /> <br /> Правителството предлага на Президента на Република България да награди акад. Дочи Ексерова с орден &bdquo;Св. Св. Кирил и Методий&rdquo;- първа степен, за нейните големи заслуги за развитието на колоидната наука и по случай навършването на 80 години. <br /> В резултат на работата на акад. Ексерова през годините са стимулирани нови насоки в изследване на физикохимията на течните повърхности, както и иновативни приложения на получените научни резултати, основно в областта на фармацевтичната, козметичната и петролната индустрия.<br /> Акад. Ексерова е автор на многобройни научни публикации, изнасяла е доклади на международни научни конференции и симпозиуми и е водила семинари по покана във всички водещи колоидхимични центрове в света. Дълги години е била председател на специализирания съвет по физикохимия към Висшата атестационна комисия, както и член на Комисията по химия към нея. От 1983 до 2005 г. тя ръководи Института по физикохимия на БАН и е председател на Колоквиума по физикохимия на повърхностите и колоидите.<br /> Академик Дочи Ексерова е избирана на два пъти за член на Управителния съвет на Световната асоциация на учените по повърхности и колоиди. Признание за научната дейност на акад. Ексерова са многобройните отличия, с които е удостоявана през годините-Медал &bdquo;Климент Охридски&ldquo; и &bdquo;Марин Дринов&ldquo; на БАН, Почетен знак на Софийския университет за научни постижения и преподавателска дейност и др. През 2009 г. й е присъдена наградата &bdquo;Питагор&ldquo; от Министерство на образованието и науката. <br /> <br /> <br /> <br /> Генерал-лейтенант Галимир Пехливанов ще бъде освободен от длъжност и от военна служба поради навършване на пределна възраст<br /> <br /> Министерският съвет предлага на Президента на Република България да издаде указ за освобождаване на генерал-лейтенант Галимир Пехливанов от длъжността &bdquo;Военен представител на началника на отбраната във Военния комитет на НАТО и във Военния комитет на Европейския съюз&ldquo; и от военна служба, считано от 19 октомври 2015 г., поради навършване на пределна възраст.<br /> <br /> <br /> <br /> <strong>Петима творци ще получат държавни&nbsp;парични награди</strong><br /> <br /> Министерският съвет предлага на Народното събрание да бъдат отпуснати държавни парични награди за изключителни постижения и цялостен принос в областта на културата на оперетната певица Анелия Шуменова, на актьора Васил Михайлов, на арехолога проф. Людмил Гетов, на диригента Стоян Бабеков и на народната певица Янка Рупкина.<br /> Паричните награди са пожизнени и са в размер на 700 лева месечно.<br /> <br /> <br /> <br /> <strong>Правителството отпуска нови 5 702 908 лв. за развитие на средното образование</strong><br /> <br /> Министерският съвет одобри допълнителни трансфери за 2015 година за финансово осигуряване на дейности по националните програми за развитие на средното образование &bdquo;Оптимизация на училищната мрежа&rdquo;, &bdquo;Модернизиране на системата на професионалното образование&rdquo;, &bdquo;На училище без отсъствия&rdquo; и &bdquo;С грижа за всеки ученик&rdquo;. Средствата са в размер на 5 702 908 лв., осигуряват се от бюджета на Министерството на образованието и науката за 2015 г. и са разпределени както следва:<br /> &bull; НП &bdquo;Оптимизация на училищната мрежа&ldquo;, модул &bdquo;Оптимизиране на училищната мрежа&ldquo; &ndash; 3 777 лв. за окончателното плащане по един общински проект за 2014 г.;<br /> &bull; НП &bdquo;Оптимизация на училищната мрежа&ldquo;, модул &bdquo;Оптимизиране на вътрешната структура на училищата, детските градини и самостоятелните общежития&ldquo; &ndash; 3 705 896 лв. за изплащане на обезщетения по Кодекса на труда на персонала на общински училища, детски градини и общежития за месеците май и юни 2015 г.;<br /> &bull; НП &bdquo;Модернизиране на системата на професионалното образование&ldquo; &ndash; 114 823 лв. за първо плащане в размер на 65 % от стойността на бюджетното финансиране на одобрените проекти за 2015 г.;<br /> &bull; НП &bdquo;На училище без отсъствия&rdquo;, мярка &bdquo;Без отсъствие&rdquo; &ndash; 634 380 лв. за изплащане на 100 % от сумите по одобрените проекти за 2015 г.;<br /> &bull; НП &bdquo;С грижа за всеки ученик&rdquo;, модул &bdquo;Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади&ldquo; &ndash; 1 244 032 лв. за изплащане на 100 % от сумите по одобрените проекти за 2015 г.<br /> <br /> <br /> <strong>Ще бъдат сключени договори със собственици на частни имоти във връзка с изграждането на част от Интегрираната система за наблюдение по границата с Турция</strong><br /> <br /> Кабинетът възложи на министъра на вътрешните работи да сключи договори със собствениците на частни имоти за учредяване на ограничено вещно право на строеж за изграждане на телекомуникационен пост - стълб с прилежаща кабина за разполагане на оборудване, и за прокарване на отклонения от общата електропреносна мрежа и право на преминаване в полза на държавата за нуждите на МВР. <br /> Решението е свързано с изпълнението на проект на Главна дирекция &bdquo;Гранична полиция&ldquo; на МВР - &bdquo;Изграждане на интегрирана система за наблюдение по границата с Република Турция&ldquo;. Той е по многогодишната програма 2011-2013 на Фонда за външните граници. <br /> Реализацията на проекта ще осигури технически граничната сигурност на българо-турската граница, като предостави на полицията всички необходими средства за сухоземни операции - да засича, идентифицира и проследява нарушители на държавната граница, която се явява външна граница за ЕС.<br /> Учредяването на вещни права е възмездно, като средства са предвидени в бюджета по проекта. Предвижда се договорът за учредяване на правото на строеж да бъде безсрочен. За правото на преминаване и прокарване на отклонения от общата електропреносна мрежа се предвижда заплащане на еднократни обезщетения на собствениците на имотите.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <strong>Бивш военен имот ще бъде предоставен безвъзмездно на ОД МВР Монтана</strong><br /> <br /> Правителството взе решение за безвъзмездно предоставяне на три етажа от сграда на Министерство на отбраната на Министерство на вътрешните работи. Обектът е с отпаднала необходимост за Министерството на отбраната и с безвъзмездното му предоставяне ще се осигурят помещения за нуждите на Областна дирекция на МВР &ndash; Монтана.<br /> Поради отпаднала необходимост имоти на Министерство на отбраната &ndash; частна държавна собственост в столицата се обявяват за имоти &ndash; публична държавна собственост и се предоставят безвъзмездно за управление на Министерството на правосъдието, за нуждите на Бюро по защита към главния прокурор. Двете синдикални организации, &bdquo;Българска армия&ldquo; към КНСБ и Национален синдикат &bdquo;Отбрана&ldquo; към КТ &bdquo;Подкрепа&ldquo; ще получат за срок от 10 години безвъзмездно право на ползване върху имоти - частна държавна собственост в София. И досега двете организации са ползвали имотите за изпълнение на функционалните си дейности. <br /> Правителството взе решение и за обявяване на имоти &ndash; публична държавна собственост, за имоти &ndash; частна държавна собственост. Те са в областите Благоевград, Кюстендил, Хасково, Варна и Стара Загора и са с отпаднала необходимост от ползване за Министерство на отбраната и Българската армия. <br /> <br /> <br /> <br /> <strong>Променя се капиталът на дружествата &bdquo;Водоснабдяване и канализация&quot; ЕАД, Бургас и Добрич</strong><br /> <br /> Кабинетът реши едновременно да се намали и да се увеличи капиталът на &bdquo;Водоснабдяване и канализация&ldquo; ЕАД, гр. Бургас със стойността на правото на собственост върху активи, представляващи терени и застроени върху тях сгради на канални помпени станции № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и № 7, попадащи в обхвата на проект &bdquo;Реконструкция и модернизация на пречиствателна станция за отпадъчни води - Поморие и реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежата на гр. Поморие&ldquo;. Той се изпълнява по Договор за безвъзмездна финансова помощ, подписан между Министерството на околната среда и водите и община Поморие, и финансиран по Оперативна програма &bdquo;Околна среда 2007-2013&ldquo; (ОПОС).<br /> Съгласно изискванията на ОПОС и Договора за безвъзмездна финансова помощ, община Поморие, като бенефициент по проекта, следва да представи доказателство за собствеността на рехабилитираните обекти. В противен случай разходите за рехабилитацията на канално-помпените станции няма да бъдат възстановени по програмата.<br /> Капиталът на &bdquo;Водоснабдяване и канализация&ldquo; ЕООД, гр. Добрич ще бъде увеличен чрез записване на нови дялове в полза на държавата и чрез приемане на нов съдружник - &bdquo;Водоснабдяване и канализация&ldquo; ЕАД, гр. Бургас. Записването на нови дялове в полза на държавата е за сметка на трансформиране на просрочено частно държавно вземане, съгласно Споразумение за подзаем на дружеството към предоставен заем от Международната банка за възстановяване и развитие, в размер на 8 504 447, 89 лева. Приемането на новия съдружник произтича от трансформиране на просрочено вземане от предоставен фирмен заем от &bdquo;Водоснабдяване и канализация&ldquo; ЕАД, гр. Бургас на дружеството в размер на 3 079 699,96 лева, в капитал.<br /> Непаричните вноски ще бъдат оценени по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон преди тяхното апортиране в капитала на дружеството и изменението на дружествения договор.<br /> Осигуряват се възможности за по-ефективно функциониране на дружеството и за нормалното предоставяне на публичните ВиК услуги на потребителите<br /> <br /> <br /> <br /> <strong>Предприети са мерки за подобряване пропускателната способност на ГКПП &bdquo;Калотина&ldquo;</strong><br /> <br /> Правителството промени статутa на имот от публична държавна на частна държавна собственост. Имотът представлява бензиностанция, изградена на терена на Граничен контролно-пропускателен пункт &bdquo;Калотина&rdquo;. Обектът ще бъде премахнат, тъй като няма публични функции и не може да се използва за целите на граничния контрол или за дейности, съпътстващи граничния контрол. Така ще се създадат условия за подобряване пропускателната способност на ГКПП &bdquo;Калотина&ldquo; и своевременното обслужване на повишения поток от автомобили.<br /> С други свои решения кабинетът предостави правото на собственост върху имоти - частна държавна собственост на общините Берковица, Стара Загора и Пловдив.<br /> Двата терена, които ще ползва община Берковица, са с обща площ 71 481 кв. м. Те ще бъдат използвани за изпълнение на проект &bdquo;Изграждане на пътническа въжена линия №1&ldquo; и &bdquo;Ски писта №1&ldquo; в Спортно- туристически комплекс &bdquo;Берковски Балкан&quot;.<br /> Имотът, който ще ползва община Стара Загора, се намира на ул. &bdquo;Мусала&ldquo; №26 в града, включва шест сгради е с площ 8496 кв. м. В предоставения терен общината ще може да реализира проект за създаване на дом за стари хора, тъй като действащият към момента дом в с. Старозагорски минерални бани не е достатъчен да отговори на нуждите на потребителите. Проектът, предвиден от общината, ще позволи повече възрастни хора да имат достъп до медицинско обслужване и социални услуги.<br /> Община Пловдив получи имот, намиращ се на бул. &bdquo;Пещерско шосе&ldquo; в общинския център, с площ над 7022 кв. и построени в него девет сгради. След като получи терена общината ще може да създаде по-добри условия за развитие и облагородяване на градската среда в района, който е в непосредствена близост с олимпийския гребен канал и парк &bdquo;Отдих и култура&ldquo; в града.<br /> Националната агенция за приходите също получи част от недвижим имот - публична държавна собственост на бул. &bdquo;Христо Ботев&ldquo; № 17, който е с отпаднала необходимост за Министерството на земеделието и храните. Предоставените помещения са разположени на комуникативно място, което отговаря напълно на нуждите на дирекция &bdquo;Фискален контрол&ldquo; в Централно управление на НАП. С промяната се осигуряват по-добри условия за работа на приходната администрация и ще се подобри обслужването на гражданите и търговските субекти.<br /> С друго решение правителството учреди в полза на &bdquo;Г - България&quot; ЕАД право на прокарване върху имот - публична държавна собственост. Компанията ще ползва имота на Министерството на земеделието и храните за прекарване на сградно водопроводно отклонение към обект, намиращ се в кв. &bdquo;Враждебна&ldquo;, район &bdquo;Кремиковци&ldquo;. За учреденото право за прекарване върху поземления имот фирмата ще заплати цена в размер на 284 лв.<br /> Министерският съвет промени статута на имоти, управлявани от Държавно предприятие &bdquo;Транспортно строителство и възстановяване&ldquo;. Те вече ще бъдат частна държавна вместо публична държавна собственост. Имотите се намират в гр. Пловдив и представляват две едноетажни промишлени сгради и една едноетажна еднофамилна жилищна сграда с обща застроена площ 424 кв.м. Трите сгради не са включени във военновременните планове и плановете за провеждане на аварийно - спасителни работи при бедствия и отпада необходимостта от използването им за изпълнението на публичната дейност на предприятието. С обявяването им за частна държавна собственост ще се използват за изпълнение на основната дейност на ДП &bdquo;ТСВ&ldquo;.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <strong>За ратификация е предложена българо-австрийската спогодба за сътрудничество в областта на културата, образованието, науката и младежта</strong><br /> <br /> Кабинетът предлага на Народното събрание да ратифицира междуправителствената Спогодба с Австрия за сътрудничество в областта на културата, образованието, науката и младежта. Документът беше подписан на 12 февруари 2015 г. в София.<br /> Спогодбата ще допринесе за активизиране на контактите и сътрудничеството с Република Австрия в различни области на културата, науката и образованието, изследователската дейност, стипендиантските програми, изучаването на езика, литературата и историята на всяка договаряща страна. Това ще стане чрез обмен на лектори, кооперирането между висшите училища чрез създаване на Европейско университетско пространство по смисъла на процеса от Болоня, както и по линия на общообразователното и професионалното обучение.<br /> С друго решение правителството утвърди Спогодба за културно, образователно и научно сътрудничество с Испания, подписана на 12 май 2015 г. в София.<br /> Спогодбата ще допринесе за активизиране на контактите и сътрудничеството с Кралство Испания в областта на културата, науката и образованието, изследователската дейност, иновациите. Регламентирано е също сътрудничеството в областта на литературата, пластичните, кинематографични, аудиовизуални, сценични и музикални изкуства, художественото творчество, архитектурата, музеите, архивите и библиотеките. Двете страни ще си сътрудничат и в областта на опазването на културното наследство, реставрацията, консервацията и поддържането на исторически и културни паметници, предотвратяването на незаконния трафик на културни ценности, както и защитата и опазването на правата на интелектуална собственост.<br /> <br /> <br /> <strong>България и Грузия ще си сътрудничат в областта на защита при бедствия</strong><br /> <br /> Министерският съвет одобри проект на Споразумение между България и Грузия за сътрудничество в областта на защитата при бедствия, като основа за водене на преговори.<br /> Документът определя общата рамка за партньорство в областта на превенцията, готовността и реагирането при кризисни ситуации, както и условията и реда за оказване на доброволна помощ между двете страни в случай на бедствие на територията на някоя от тях. <br /> Компетентни органи по това споразумение са министерствата на вътрешните работи на България и на Грузия.<br /> Двете държави предприемат сключването на това споразумение, отчитайки все по-силно изразяващия се трансграничен характер на природните и предизвикани от човека бедствия и необходимостта от навременни и ефективни решения на свързаните с тях въпроси чрез международни взаимоотношения.<br /> Сътрудничеството ще се изразява в оказване на доброволна помощ и предоставяне на информация при поискване в случай на бедствие или заплаха от настъпването му. Ще се обменя информация, техническа и правна документация, методологична и друга литература, видео и снимков материал, отнасящи се до превенцията, готовността и реагирането при бедствия.<br /> Предмет на споразумението е и снабдяването на спасителните екипи с оборудване, обмен на опит и добри практики, съвместно планиране, разработване и изпълнение на проекти и научни разработки в областта на превенцията, готовността и реагирането при бедствия, и др.<br /> Помощ при бедствие може да се оказва чрез изпращане на спасителни екипи и/или експерти, както и чрез предоставяне на средства за подпомагане за нуждите на засегнатите.<br /> <br /> <br /> <br /> <strong>Утвърдени са позициите и съставът на българската делегация за 70-та сесия на Общото събрание на ООН</strong><br /> <br /> Министерският съвет утвърди позициите на Република България и състава на българската делегация за участие в 70-та редовна сесия на Общото събрание на Организацията на обединените нации. Българската делегация ще бъде ръководена от президента Росен Плевнелиев. В нея ще участват вицепремиерът по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова и министърът на външните работи Даниел Митов.<br /> В предстоящия в Ню Йорк през септември т.г. Общ дебат основна тема ще бъде Дневният ред за развитие след 2015 г., който следва да се приеме по време на Срещата на върха по устойчивото развитие от 25 до 27 септември. Целта на дискусиите е да се очертае универсален път за устойчиво бъдеще на планетата и човечеството, който да интегрира икономическия, социалния и екологичен аспект на развитието. Обсъжданията по въпросите от дневния ред на ООН предоставят възможност да се направи оценка на ефективността на ООН в изпълнението на Целите на устойчивото развитие.<br /> Освен в Общите дебати, ръководителят на българската делегация ще участва в редица многостранни форуми, организирани от ООН, Държавния департамент на САЩ и от други държави-членки на ООН. Участието на българската делегация през целия период на провеждане на сесията ще даде възможност да бъдат представени позициите и вижданията на България по широк спектър от въпроси, особено по приоритетни теми, свързани с международния мир и сигурност, правата на човека, устойчивото развитие с хоризонт до 2030 г. и промените на климата.<br /> <br /> <br /> <br /> <strong>Удължава се срокът за търсене на нефт и газ в блок &bdquo;Галата&ldquo; </strong><br /> <br /> До началото на септември 2016 г. &bdquo;Петрокелтик&ldquo; ООД, Люксембург, ще търси нефт и газ в блок &bdquo;Галата&ldquo;, разположен в континенталния шелф и изключителната икономическа зона на Република България в Черно море. По искане на титуляря на разрешението срокът на проучвателния договор се удължава с 411 дни, считано от 22 юли 2015 г.. За срока на удължаването ще бъдат извършени търсещо-проучвателни работи по видове и обеми съгласно утвърдената работна програма.<br /> Договорът за търсене и проучване на нефт и природен газ в блок &bdquo;Галата&ldquo; е сключен на 4 февруари 2008 г. с &bdquo;Мелроуз рисорсиз&ldquo; ООД, Люксембург. Той е с тригодишен срок и двукратно е бил удължаван с по две години. Междувременно фирмата &bdquo;Мелроуз рисорсиз&ldquo; ООД е преименувана на &bdquo;Петрокелтик&ldquo; ООД.<br /> Решението на МС се налага поради забавено сключване на едно от допълнителните споразумения, с което преди това договорът за търсене и проучване е бил удължаван. Това забавяне се счита за форсмажор, при който титулярят на разрешението има право на времева компенсация със срока на форсмажора.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <strong>Одобрени са допълнителни разходи за обезпечаване дейностите на Държавната агенция за бежанците</strong><br /> <br /> Кабинетът одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи в размер на 5 млн. лв. Средствата са за обезпечаване на дейностите на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет. Те са свързани с осигуряването на храненето на търсещите закрила лица, охрана на центровете и текуща издръжка на териториалните поделения на агенцията. Предвидени са средства и за оборудване на Междуведомствен координационен център за противодействие на контрабандата и контрол на движението на рискови стоки и товари. <br /> С промени в Устройствения правилник на агенцията се увеличава щатната й численост със 100 бройки, като със същия брой се намалява щатната численост на МВР.<br /> Увеличаването на персонала на агенцията е финансово осигурено до 14 юни 2016 г. от Европейската комисия на основание на подписано на 29 май 2015 г. Споразумение за изпълнение за срок от една година на &bdquo;План за спешни мерки&ldquo; по Фонд &bdquo;Убежище, миграция и интеграция&ldquo;. Така ще се създадат минимални условия за изпълнение на дейностите по предоставяне на международна закрила на чужденци в страната в отговор на новите реалности и предизвикателствата, настъпили в резултат на запазващата се тенденция за трайно увеличаване на кандидатите за закрила към България.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <strong>Приета е българската позиция за заседанието на Съвета на ЕС по околна среда</strong><br /> <br /> Правителството одобри българската позиция за участие в извънредното заседание на Съвета на министрите по околна среда на Европейския съюз, което ще се проведе на 18 септември 2015г. в Брюксел. На заседанието ще бъде подготвена позицията на ЕС за конференцията на ООН по изменението на климата, която ще се състои в Париж между 30 ноември и 11 декември. Съветът ще приеме заключения, отразяващи позицията му за преговорите. В Париж се очаква да бъде прието ново глобално споразумение относно климата. Целта му е да се намалят емисиите във всички държави до ниво, което ще поддържа глобалното затопляне под 2&deg;С. <br /> Кабинетът одобри и българската позиция за неформално заседание на Съвета на Европейския съюз по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, част &bdquo;Здравеопазване&ldquo;, което ще се състои на 24 - 25 септември 2015 г. в Люксембург.<br /> Министрите на здравеопазването ще проведат дискусия за подпомагане на хората, живеещи с деменция. За България приемането на стратегия на ниво ЕС ще позволи фокусиране върху проблемите на хората с деменции, ще улесни обмена на добри практики и ще осигури основа за разработването на национални стратегии за превенция, ранна диагностика и лечение на пациенти с деменция. <br /> В рамките на работния обяд делегатите ще обсъдят въпросите, свързани с възможностите за допълване на информацията върху етикета на храните относно съдържанието на трансмастните киселини и въвеждането на процентно ограничение на съдържанието им. България счита, че законодателните инициативи на ЕС могат да обхванат онези мерки и решения, които имат за цел опазване на общественото здраве, без да ограничават възможностите на държавите-членки да приемат допълнителни мерки на национално ниво.<br /> По време на срещата министрите ще проведат дискусии и относно Директивата за трансгранично здравно обслужване, както и Здравеопазването и Европейския семестър. България е сред държавите-членки, които провеждат реформи, целящи повишена ефективност в здравеопазването въз основа на препоръките, получени в рамките на Европейския семестър.<br /> <br /> <br /> <br /> <strong>България признава юрисдикцията на Международния трибунал по морско право</strong><br /> <br /> Правителството одобри проект на Закон за приемане на Декларация по чл. 287, ал.1 на Конвенцията на ООН по морско право. С декларацията България признава юрисдикцията на Трибунала по морско право да разглежда всички спорове, отнасящи се до тълкуването и прилагането на Конвенцията. Трибуналът е учреден през 1996 г. по силата на Конвенцията и неговото седалище се намира в Хамбург (Германия). Състои се от 21 независими членове &ndash; изтъкнати експерти по морско право.<br /> България е подписала Конвенцията на ООН по морско право на 10 декември 1982 г. и я е ратифицирала със закон. Към момента 167 държави са страни по Конвенцията, както и ЕС, считано от 15 май 2011 г. <br /> Конвенцията на ООН по морско право се определя като &bdquo;Конституция на моретата и океаните&rdquo;, тъй като въвежда стабилен ред и регулира всички аспекти на управлението и използването на моретата и океаните. Конвенцията регламентира правата и задълженията на държавите в териториално море, прилежащата зона, изключителната икономическа зона и континенталния шелф, открито море, проливите, както и извършването на морски изследвания и проучвания, защитата и опазването на морската среда, изследването и експлоатирането на ресурсите на морското и океанското дъно и неговите недра, които не попадат в националната юрисдикция на нито една държава и които се определят като &bdquo;богатство на цялото човечество&rdquo;. <br /> <br /> <br /> <br /> <strong>Наредба регламентира условията и реда за прилагане на схемата &bdquo;Училищно мляко&ldquo;</strong><br /> <br /> Правителството прие Наредба за условията и реда за прилагане на схема за предоставяне на мляко и млечни продукти в учебните заведения &ndash;&rdquo;Училищно мляко. <br /> Схемата има за цел да насърчава консумацията на прясно и кисело мляко и на други млечни продукти, като по този начин допринася за подобряване на хранителните навици на децата и увеличава възможностите за пазарна реализация на тези продукти. В страната ни схемата се прилага от 2009 г. въз основа на законодателството на ЕС. Интересът към схемата обаче до момента е слаб, поради ниското ниво на подпомагане от Европейския фонд за гарантиране в земеделието.<br /> Съгласно разпоредбите на европейски регламент, държавите-членки, които участват в схемата за предлагане на мляко в училищата, трябва да изготвят стратегия за нейното прилагане на национално равнище. Във връзка с успешното прилагане в България на разпоредбите на посочения регламент, междуведомствена работна група изготви национална стратегия, в която е предвидено предоставянето на национално съфинансиране по схемата, както е регламентирано в законодателството на ЕС. <br /> Изискванията, свързани с прилагането на схема &bdquo;Училищно мляко&ldquo;, налагат издаването на наредба, в която да бъдат уредени условията за нейното прилагане. В проекта на наредба детайлно е разписан редът за прилагане на схемата &bdquo;Училищно мляко&rdquo; &ndash; процедурата за одобряване на заявителите, допустимите разходи по схемата, процедура за разглеждане на заявления за подпомагане и изплащане на финансовата помощ. <br /> Прилагането на схемата ще увеличи консумацията на мляко и млечни продукти от деца и ще допринесе за формирането на здравословни хранителни навици. Тя ще отговори и на целите на ОСП за подпомагане на доходите на млекопроизводителите, стабилизирането на пазарите и насърчаване на конкурентоспособността на сектор &bdquo;Мляко&rdquo;. <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <strong>В НДК и Резиденция Бояна ще се провеждат събитията, организирани по време на българското председателство на Съвета на ЕС</strong><br /> <br /> Кабинетът прие предложенията, направени от работната група към министъра на регионалното развитие и благоустройството, за определяне на обекти за провеждане на събития, които трябва да се организират по време на българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. <br /> Според предложенията на работната група следва да бъде дадено предпочитание на сградата на Национален дворец на културата, която покрива критериите за провеждане на различните категории събития и със съответната хотелска и транспортна инфраструктура и на Резиденция Бояна - като комплексен конферентен център с хотелска и ресторантьорска част, подходящ за повечето събития на председателството и преимущество от гледна точка на сигурността.<br /> Планира се на територията на страната да се проведат между 150-200 събития (заседания, срещи, семинари, конференции и други мероприятия), които ще бъдат част от цялостната политическа и/или експертна програма на българското председателство.<br /> Предвижда се до края на 2015 г. заместник министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика и министърът на регионалното развитие и благоустройството да представят детайлна финансова обосновка за необходимите средства за финансиране на дейностите, свързани с ремонт и преустройство на обектите и прогнозна стойност.<br /> <br /> <br /> <br /> <strong>Правителството предлага на Народното събрание да ратифицира Споразумението между МБВР и МФ</strong><br /> <br /> Министерският съвет предлага на Народното събрание да ратифицира Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за създаването на Фонд на фондовете за управление на финансови инструменти по оперативните програми на ЕС за периода 2014-2020 г. между Министерството на финансите и Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР), което беше подписано на 14 септември 2015 г. в гр. София. <br /> Със Споразумението се урежда предоставянето на техническа помощ от страна на МБВР на МФ. Дейностите, които се възлагат на банката, са свързани с подкрепа при разработването на управленската структура и системите за контрол на Мениджъра на фонда. Сред тях са и подготовката на политики, свързани с кодекса за поведение и конфликт на интереси, и на процедури, които да осигурят адекватна одитна пътека и система за архивиране. Банката ще помогне също така и за изготвянето на организационната структура на Мениджъра на фонда; на плана за осигуряване на адекватни човешки ресурси със съответните професионални и технически умения; на процедурата за подбор на персонала и на длъжностните характеристики. МБВР ще подкрепи МФ в разработването на инвестиционната стратегия за ОПРЧР; при разработването на целевите резултати и индикатори за изпълнение на Програмата и при идентифициране на потенциални източници за съфинансиране по нея.<br /> Споразумението е изготвено на основание сключения на 22 януари 2012 г. Меморандум за разбирателство между правителството на Република България и Световната банка за предоставяне на техническа помощ във връзка с изпълнението на Структурните инструменти на Европейския съюз.<br /> Правителството направи и промени в първоначалния капитал на еднолично акционерно дружество с държавно участие в капитала &bdquo;Фонд мениджър на финансови инструменти в България&ldquo; ЕАД. Така нареченият мениджър на Фонда на фондовете ще бъде регистриран с капитал в размер на 800 000 лв., разпределен в 800 000 поименни акции с номинал 1 лев. Промяната се прави с цел осигуряване на съответствие при стартиране дейността на дружеството с изискванията на европейското законодателство за осигуряване подходяща финансова и икономическа жизнеспособност на структурата за управление на финансовите инструменти. С акта на правителството се прие и изменение в устава на новоучреденото дружество с отразени промени в капитала.<br /> <br /> <br /> <br /> <strong>На областните управители на Смолян и Кърджали са възложени действията по изграждането на граничните пунктове &bdquo;Рудозем &ndash; Ксанти&ldquo; и &bdquo;Кърджали &ndash; Комотини&ldquo;</strong><br /> <br /> Кабинетът определи за възложители на обектите &bdquo;Нови гранични контролно-пропускателни пунктове &bdquo;Рудозем &ndash; Ксанти&ldquo; и &bdquo;Кърджали &ndash; Комотини&ldquo; областните управители на областите Смолян и Кърджали. Те ще трябва да предприемат всички действия, свързани с изграждането на граничните пунктове. Така променените правомощия на областните управители ще създадат синхрон между степента на предоставените управленски и финансови правомощия и отговорностите на съответните публични институции и ще доведат до установяване на адекватни форми на граждански контрол и участие на местната общност във вземането на решения.<br /> МРРБ ще продължи да участва в процеса по строителство на трите ГКПП като предоставя методически указания на областните управители и ще финансира част от инвестиционните дейности в рамките на финансовия си ресурс.<br /> В процеса на програмиране на Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А &bdquo;Гърция &ndash; България 2014-2020 г.&ldquo; двете държави участнички постигнаха споразумение част от средствата по нея, свързани с Приоритетна ос 3 &bdquo;По-добре свързан трансграничен регион&ldquo;, да бъдат използвани за финансиране на стратегически важни за държавите и трансграничните региони транспортни връзки, които ще подобрят състоянието на транспортната инфраструктура и ще подобрят свързаността на българо-гръцкия регион. От българска страна беше предложено и съответно включено в програмния документ реконструкция на Път II-86 Средногорци &ndash; Рудозем (с обща дължина 7.5 км), обходен път на Рудозем (2.5 км) и на Път II-59 Момчилград &ndash; Ивайловград (с дължина 26 км) и изграждане на нов граничен контролно-пропускателен пункт Рудозем &ndash; Ксанти на българска територия. От гръцка страна се предвижда изграждане на пътна отсечка от Димари до границата с Република България с обща дължина 8.5 км.<br /> Предвид факта, че се очаква програмата да бъде одобрена от Европейската комисия в най-скоро време, управляващите структури се договориха първата покана за набиране на стратегически проекти по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А &bdquo;Гърция &ndash; България 2014 &ndash; 2020 г.&ldquo; да бъде обявена през ноември 2015 година. Предстои разработването на съвместен стратегически проект, който да включва гореспоменатите обекти и който ще бъде финансиран по Приоритетна ос 3 на програмата.<br /> <br /> <br /> <strong>Одобрено е сключването на договор за безвъзмездна финансова помощ по проекта за изграждането на автомагистрала &bdquo;Струма&quot; - Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел &bdquo;Железница&quot; по ОП &bdquo;Транспорт и транспортна инфраструктура 2014 - 2020 г.&quot;</strong><br /> <br /> Правителството прие решение, с което даде съгласие Управляващият орган на Оперативна програма &bdquo;Транспорт и транспортна инфраструктура&quot; 2014 - 2020 г. в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията да подпише договор с Национална компания &bdquo;Стратегически инфраструктурни проекти&quot; за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на дейностите по проект &bdquo;Автомагистрала &bdquo;Струма&quot; - Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел &bdquo;Железница&quot;.<br /> Проектът за Лот 3 на автомагистрала &bdquo;Струма&quot; е основен приоритет за финансиране по приоритетна ос 2 &bdquo;Развитие на пътната инфраструктура по &bdquo;основната&quot; и &bdquo;разширена&quot; Транс-европейска транспортна мрежа в рамките на Оперативна програма &bdquo;Транспорт и транспортна инфраструктура&quot; 2014-2020 г.<br /> С приетото решение ще се позволи своевременното стартиране на дейностите по изграждане на участъците от Лот 3 на автомагистрала &bdquo;Струма&quot; до получаване на формалното одобрение на финансирането по проекта от Европейската комисия.<br /> Лот 3.1 на автомагистрала &bdquo;Струма&quot; е с дължина от 12,6 км и включва участъка от гр. Благоевград до гр. Симитли, заедно с тунел &bdquo;Железница&quot; с приблизителна дължина от 2 км.<br /> Лот 3.3 обхваща участъка от гр. Кресна до началото на изградения Лот 4 от автомагистралата при гр. Сандански и е с дължина 23,6 км. За Лот 3.2, включващ трасето през Кресненското дефиле, е в ход проектиране на алтернативно решение за преминаване спрямо варианта за дълъг тунел и след завършването на процедурата ще бъде подаден формуляр за кандидатстване за изграждането на този участък.<br /> <br /> <br /> <br /> <strong>Нови 635 км магистрали и над 17 хил. км рехабилтирани пътища предвижда правителството в Стратегия за развитие на пътната инфраструктура до 2022 г.</strong><br /> <br /> Нови 635 км автомагистрали и над 17 хил. км рехабилитирани пътища от I, II и III клас до 2020 г. Това предвижда Стратегията за развитие на пътната инфраструктура и Средносрочната оперативна програма за изпълнението й до 2022 г., приети от Министерския съвет. Сред приоритетите на правителството, залегнали в стратегическия документ, е завършването на автомагистралите &bdquo;Хемус&ldquo;, &bdquo;Струма&ldquo;, &bdquo;Марица&ldquo;, &bdquo;Черно море&ldquo; и &bdquo;Калотина&ldquo;. <br /> Освен списък с приоритетни проекти, финансов план и програми за развитие на транспортната инфраструктура, Стратегията съдържа анализ на състоянието на републиканската и общинска пътна мрежа, общата дължина, амортизационно състояние, състоянието на пътните съоръжения, статистика и прогноза за трафика и интензивност на движението. Тя набелязва и нужните законови промени, които да са в съответствие с увеличения брой на моторните превозни средства, тяхната товароносимост, както и нарасналия транзитен трафик, след приемането ни в ЕС. <br /> Основните цели на Стратегията са развитие на устойчива пътна инфраструктура; интегрирането й в европейската транспортна система; постигане на висока безопасност и ефективно управление на пътния сектор.<br /> Документът е ключов за развитието на пътната инфраструктура в България през настоящия програмен период на ЕС, ускоряване на регионалното сближаване, устойчиво развитие на икономиката и подобряване на състоянието на околната среда.<br /> Програмата представлява и своеобразна платформа за координация и концентрация на ресурси, включително международни финансови споразумения. Така ще се постигне максимален ефект от средствата, инвестирани в поддръжката, рехабилитацията и развитието на пътищата в България. <br /> <br /> <br /> <br /> Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Комисията за финансов надзор<br /> <br /> Министерският съвет одобри допълнителни разходи по бюджета на Комисията за финансов надзор за 2015 г. в размер до 2 000 000 лв. за реализиране на дейностите, заложени в Националната програма за реформи Европа 2020 в областта на небанковия финансов сектор.<br /> Комисията за финансов надзор ще организира преглед на активите на пенсионните фондове и на балансите на застрахователите в страната. Прегледът ще се извърши въз основа на методология за двата сектора, за чието изготвяне КФН ще възложи открита обществена поръчка до края на настоящата година с прогнозна стойност до 2 000 000 лв.<br /> <br /> <br /> <strong>Приета е Националната програма&nbsp;за закрила на детето за 2015 г.</strong><br /> <br /> <br /> Правителството одобри Националната програма за закрила на детето за 2015 г. Мерките в нея насърчават спазването на правата и интересите на децата. Програмата за тази година е в съответствие със законодателството в областта на закрилата на детето 2008- 2018 г. Ще се подкрепят политиките за осигуряването на комплексна помощ за децата и семействата, намаляване на детската бедност, насърчаване на социалното включване, подобряване на достъпа до здравеопазване, превенция на насилието и др. Особено внимание е отделено на безопасността на децата, като са предвидени конкретни мерки в тази област. <br /> Проектът е публикуван на интернет страницата на Министерство на труда и социалната политика.<br /> <br /> <br /> <br /> <strong>Отчуждават се частни имоти за изграждането на обходния път на Монтана </strong><br /> <br /> Правителството прие решение за отчуждаване на частни имоти за изграждането за обходния път на гр. Монтана. Терените се намират в землището на гр.Монтана.<br /> Финансирането на процедурата се осигурява от Агенция &bdquo;Пътна инфраструктура&rdquo;, а решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано по реда на Административно-процесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица.<br /> <br /> <br /> <strong><br /> Запазва се консервативният подход за управление на активите на Сребърния фонд</strong><br /> <br /> Правителството прие Дългосрочна инвестиционна политика и Средносрочна стратегия за инвестиране за периода 2016-2018 г. на средствата на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система, популярен като &bdquo;Сребърен фонд&ldquo;. Двата документа са одобрени от членовете на Управителния съвет на фонда и предвиждат запазване на прилагания досега консервативен подход. Активите на фонда се управляват при спазване принципите на надеждност, ликвидност и прозрачност.<br /> Настоящите пазарни условия не предполагат реализирането на висока доходност при желаните ниски нива на инвестиционен риск, поради което най-добрата алтернатива за инвестиране на средствата на фонда ще продължи да бъде под формата на депозит в централната банка или други инструменти, които тя предлага.<br /> &nbsp;</div>