Ат­ро­фич­ни­ят гас­т­рит е опа­сен с то­ва, че се при­чис­ля­ва към та­ка на­ре­че­ни­те пред­ра­ко­ви за­бо­ля­ва­ния. Стресът, лошото хранене, цигарите и алкохолът влошават болестта
За при­чи­ни­те и раз­ви­ти­е­то на тази ­бо­лест и най-ве­че как да се из­бег­не та­ка­ва мрач­на прог­но­за репортер на “Доктор” раз­го­ва­ря с д-р Стоян Ива­нов, гас­т­ро­ен­те­ро­лог:

- Д-р Ива­нов, за ат­ро­фич­ни­я гас­т­рит се го­во­ри ка­то за не­из­ле­чи­ма бо­лест. Ако все пак се раз­вие то­ва за­бо­ля­ва­не, на­ис­ти­на ли се дви­жи нас­тъ­па­тел­но, т.е. прог­ре­си­ра? Вяр­но ли е то­ва?
- За съ­жа­ле­ние, да. Но вед­на­га бър­зам да ка­жа, че в съв­ре­мен­на­та ме­ди­ци­на се по­я­вя­ват все по­ве­че въз­мож­нос­ти да се за­ба­ви то­ва “нас­тъп­ле­ние”, как­то вие го на­ре­кох­те. За­то­ва при пра­вил­но и нав­ре­мен­но ле­че­ние, до­ри и да се е раз­ви­ла ве­че ат­ро­фи­я­та,

мо­же да се из­бег­нат ло­ши­те пос­лед­с­т­вия

- Как­ва е при­чи­на­та да въз­ник­не то­ва за­бо­ля­ва­не?

- При здра­вия чо­век клет­ки­те на сто­маш­на­та ли­га­ви­ца тряб­ва пос­то­ян­но да се об­но­вя­ват, за­що­то те неп­ре­къс­на­то се ув­реж­дат от съп­ри­кос­но­ве­ни­е­то с ки­се­ли­ни­те и хра­нос­ми­ла­тел­ни­те фер­мен­ти. Но и то­зи ва­жен за­щи­тен ме­ха­ни­зъм - сто­маш­на­та ли­га­ви­ца, съ­що по­ня­ко­га по­лу­ча­ва теж­ки на­ру­ше­ния. Ако про­це­сът на об­но­вя­ва­не на клет­ки­те се на­ру­ши, то­га­ва на­ма­ля­ва, и то не­об­ра­ти­мо, ко­ли­чес­т­во­то на же­ля­зото в сто­ма­ха. То­га­ва и въз­ник­ва ат­ро­фич­ни­ят гас­т­рит. Най-чес­то той е след­с­т­вие от хро­нич­но-въз­па­ли­те­лен про­цес в ли­га­ви­ца­та на сто­ма­ха.

В по­ве­че от 90 на сто от слу­ча­и­те за­бо­ля­ва­не­то се раз­ви­ва при въз­рас­т­ни хо­ра и е про­дъл­же­ние на друг вид гас­т­рит –

бак­те­ри­а­лен, или на­ре­чен още хе­ли­ко­бак­те­рен гас­т­рит. Той се пре­диз­вик­ва от мик­ро­ба Хе­ли­ко­бак­тер пи­ло­ри. Си­гур­но зна­е­те, че за от­к­ри­ва­не­то на то­зи мик­роб през 2005 го­ди­на ав­с­т­ра­лий­с­ки­те уче­ни Ро­бин Уо­рън и Ба­ри Мар­шъл по­лу­чи­ха Но­бе­ло­ва наг­ра­да.
Хе­ли­ко­бак­тер пи­ло­ри оказ­ва два ви­да въз­дей­с­т­вие, во­де­щи до гас­т­рит - ув­реж­да ди­рек­т­но сто­маш­на­та ли­га­ви­ца и ос­вен то­ва вре­ди чрез из­лиш­ното из­ра­бот­ване на сол­на ки­се­ли­на. Бак­те­ри­я­та ся­каш пре­къс­ва об­рат­на­та връз­ка, ре­гу­ли­ра­ща из­ра­бот­ването на ки­се­ли­на в сто­ма­ха. Ки­се­лин­ност­та се по­ви­ша­ва мно­го. А за­ра­зе­ни­ят с Хе­ли­ко­бак­тер сто­мах в по­доб­на си­ту­а­ция не “чу­ва” сиг­на­ли­те. И за­ра­ди по­ви­ше­на­та ки­се­лин­ност въз­ник­ва въз­па­ле­ние на ли­га­ви­ца­та и ги­бел на ней­ни­те клет­ки. Ко­га­то нак­рая ве­че ме­ха­низ­мът на ре­ге­не­ра­ция на клет­ки­те се из­то­щи на­пъл­но, за­поч­ва ат­ро­фи­я­та.
Бак­те­ри­ал­ни­ят гас­т­рит е по-раз­п­рос­т­ра­нен и се ле­ку­ва по-ус­пеш­но и бър­зо от ат­ро­фич­ния. Но ако не се пос­та­ви нав­ре­ме ди­аг­но­за­та и най-ве­че ако не се за­поч­не нав­ре­мен­но ле­че­ние на бак­те­ри­ал­ния гас­т­рит, то не­ми­ну­е­мо се сти­га до ат­ро­фия на сто­маш­на­та ли­га­ви­ца, т.е. раз­ви­ва се съ­щи­ят то­зи ат­ро­фи­чен гас­т­рит, за кой­то се­га го­во­рим.
- Зна­чи, ако бак­те­ри­ал­ни­ят гас­т­рит бъ­де из­ле­ку­ван на­пъл­но, ня­ма опас­ност да се раз­вие ат­ро­фи­чен?
- В мно­го слу­чаи, да. Но по­ня­ко­га, най-чес­то в мла­да въз­раст, ат­ро­фич­ни­ят гас­т­рит се раз­ви­ва ка­то ав­то­и­мун­на бо­лест, а не ка­то про­дъл­же­ние на бак­те­ри­ал­ния. Той въз­ник­ва ко­га­то имун­на­та сис­те­ма из­вед­нъж не­що се обър­ка и въз­п­ри­е­ма соб­с­т­ве­ни­те сто­маш­ни клет­ки ка­то чуж­ди. А зна­чи - за­поч­ва да ги уни­що­жа­ва. В сто­маш­на­та ли­га­ви­ца за­ги­ват клет­ки­те, из­ра­бот­ва­щи сол­на ки­се­ли­на и фер­мен­та пеп­син. А сол­на­та ки­се­ли­на е приз­ва­на да при­ве­де в ак­тив­но със­то­я­ние пеп­си­на, за­що­то са­мо то­га­ва той се включ­ва в хра­нос­ми­ла­не­то. Ос­вен то­ва ки­се­ли­на­та обез­за­ра­зя­ва хра­на­та и уби­ва по­ве­че­то мик­ро­би, по­пад­на­ли в сто­ма­ха със съ­ща­та та­зи хра­на. А при ат­ро­фи­чен гас­т­рит те­зи две важ­ни хра­нос­ми­ла­тел­ни фун­к­ции угас­ват.
- Мо­же ли чо­век сам да раз­бе­ре, че се е раз­бо­лял от ат­ро­фи­чен гас­т­рит?
- Има оп­ре­де­ле­ни приз­на­ци и всич­ки тряб­ва да ги зна­ят.

По­я­вя­ва се неп­ри­я­тен дъх от ус­та­та и чув­с­т­во за те­жест в сто­ма­ха след яде­не


Сто­ма­хът “сла­бее”, за­чес­тя­ват хра­ни­тел­ни­те от­ра­вя­ния, ко­и­то не се дъл­жат на ка­чес­т­во­то на хра­на­та. Скри­та­та при­чи­на е, че от не­дос­ти­га на сол­на ки­се­ли­на, про­ти­во­бак­те­ри­ал­на­та ба­ри­е­ра в сто­ма­ха от­с­лаб­ва и бо­лес­тот­вор­ни­те ор­га­низ­ми без­на­ка­за­но про­ник­ват в не­го. Мно­го е труд­но по вън­ш­ни приз­на­ци да се от­к­рие на­ча­ло­то на ат­ро­фи­чен гас­т­рит. То­ва е ко­вар­но­то при та­зи бо­лест. Той за­поч­ва ня­как по­тай­но. За да се пос­та­ви ди­аг­но­за­та, тряб­ва да се про­ве­де ен­дос­коп­с­ко из­с­лед­ва­не, ка­то се взе­ме пар­чен­це от ли­га­ви­ца­та и се про­у­чи под мик­рос­коп.
- Съ­щес­т­ву­ва ли спе­ци­ал­на про­фи­лак­ти­ка на ат­ро­фич­ния гас­т­рит?
- Ос­нов­но пра­ви­ло на про­фи­лак­ти­ка­та е да се из­ле­ку­ва докрай хе­ли­ко­бак­тер­на­та ин­фек­ция. В на­шия век то­ва ве­че не е тол­ко­ва труд­но. Ну­жен е курс на ле­че­ние от ед­на или две сед­ми­ци. При­ла­гат се 3-4 ви­да ле­кар­с­т­ва, две от ко­и­то са ан­ти­би­о­ти­ци. Но в ни­ка­къв слу­чай не се за­ни­ма­вай­те със са­мо­ле­че­ние, за­що­то

не всич­ки ан­ти­би­о­ти­ци са в със­то­я­ние да уби­ят хе­ли­ко­бак­те­ра


Съ­щес­т­ву­ват ня­кол­ко ви­со­ко­е­фикасни схе­ми на ле­че­ние. Са­мо ле­ка­рят е то­зи, кой­то мо­же да под­бе­ре най-под­хо­дя­ща­та схе­ма на ле­че­ние ин­ди­ви­ду­ал­но за все­ки бо­лен.
- В как­во се със­тои здра­вос­лов­но­то хра­не­не при ат­ро­фи­чен гас­т­рит?
- Пре­ди всич­ко бол­ни­те тряб­ва да се от­ка­жат от кон­сер­ви­ра­ни­те, ма­ри­но­ва­ни­те и пу­ше­ни про­дук­ти и да наб­лег­нат на прос­тич­ка пряс­но при­гот­ве­на хра­на.

Из­к­лю­чи­тел­но вред­ни са цигарите и ал­ко­холът,


осо­бе­но твърдият. Не се ув­ли­чай­те от хра­на­та в за­ве­де­ни­я­та за бър­зо хра­не­не. При най-мал­ко­то съм­не­ние за прес­то­ял про­дукт вед­на­га се от­каз­вай­те от не­го. Упот­ре­бя­вай­те ки­се­лом­леч­ни про­дук­ти. Из­бяг­вай­те емо­ци­о­нал­ни­те и фи­зи­чес­ките пре­то­вар­ва­ния, как­то и не­дос­пи­ва­не­то. Кръ­во­нос­ни­те съ­до­ве, под­х­ран­ва­щи сто­ма­ха, са съ­що тол­ко­ва “от­зив­чи­ви” на стрес, ­кол­ко­то те­зи, ко­и­то снаб­дя­ва­т сър­це­то с кръв. Хра­не­те се по­не по че­ти­ри пъ­ти на ден. Бол­ни­ят сто­мах не би се спра­вил с го­ле­ми пор­ции хра­на.
- Как се ле­ку­ва ат­ро­фич­ни­ят гас­т­рит се­га?
- Пре­ди всич­ко е не­об­хо­ди­мо да се из­ле­ку­ва пред­шес­т­ва­ща­та бо­лест, как­то ве­че от­бе­ля­зах - бак­те­ри­ал­ни­ят гас­т­рит. За та­зи цел се наз­на­ча­ват три ви­да ле­кар­с­т­ва. Ед­но от тях по­ни­жа­ва от­де­ля­не­то на сол­на ки­се­ли­на в сто­ма­ха, дру­ги­те две са ан­ти­би­о­ти­ци. Та­зи те­ра­пия про­дъл­жа­ва не по-мал­ко от се­дем дни. След то­ва, ве­че за бор­ба­та с ат­ро­фич­ния гас­т­рит, се наз­на­ча­ва та­ка на­ре­че­но­то за­мес­ти­тел­но ле­че­ние. Бол­ни­ят по­лу­ча­ва с ле­кар­с­т­ва­та сол­на ки­се­ли­на и пеп­син, за­що­то те не дос­ти­гат по­ра­ди бо­лест­та. Пред­пис­ват се и пре­па­ра­ти, сти­му­ли­ра­щи из­ра­бот­ването на сол­на ки­се­ли­на и пеп­син. То­ва са ве­щес­т­ва, ко­и­то за­сил­ват от­де­ля­не­то на сто­ма­шен сок от ос­та­на­ли­те жи­ви клет­ки. Те се при­е­мат по вре­ме или след яде­не. Сти­му­ли­ра­щи­те ле­кар­с­т­ва съ­дър­жат ек­с­т­ракт от лис­та­та на

жи­вов­ляк, кой­то за­сил­ва сек­ре­ци­я­та


Ос­вен то­ва оказ­ва спаз­мо­ли­тич­но и уме­ре­но про­ти­во­въз­па­ли­тел­но дей­с­т­вие.
Още вед­нъж ще от­бе­ле­жа, че бол­ни­те с ат­ро­фи­чен гас­т­рит не тряб­ва да при­бяг­ват към са­мо­ле­че­ние, за­що­то мо­же без ни­как­ви сим­п­то­ми да пре­ми­не в рак. А то­ва е тра­гич­но. За­то­ва пак ще на­ре­ка ат­ро­фич­ни­я гас­т­рит ко­вар­но за­бо­ля­ва­не. Бол­ни­те тряб­ва неп­ре­къс­на­то да се под­ла­гат на прег­ле­ди и наб­лю­де­ния при ле­ку­ва­щия ле­кар, ка­то за­дъл­жи­тел­но се на­ла­га и гас­т­рос­ко­пия на сто­ма­ха. При та­къв под­ход до­ри и да се по­я­ви рак, той ще бъ­де от­к­рит в ра­нен ста­дий и ще мо­же да бъ­де из­ле­ку­ван.

Ед­но ин­тер­вю на Яна Гро­зе­ва

ПРИРОДНА АПТЕКА ЗА БОЛЕН СТОМАХ

Сме­се­те в рав­ни ко­ли­чес­т­ва ко­ре­ни от бла­тен аир, жълт кан­та­ри­он, цвет­че­та от не­вен, мен­та, глу­хар­че, лай­ка, лис­та от жи­вов­ляк, бял рав­нец и вод­на де­те­ли­на. Сме­ле­те и сло­же­те 4 су­пе­ни лъ­жи­ци в един ли­тър го­ре­ща во­да. Не­ка смес­та прес­тои един час. След то­ва пре­це­де­те. Нас­той­ка­та се при­е­ма топ­ла по по­ло­вин ча­ша 3 пъ­ти на ден. Тя се дър­жи в хла­дил­ни­ка, но не по­ве­че от 2 дни. Кур­сът на ле­че­ние е 3 ме­се­ца.
За за­сил­ва­не сек­ре­ци­я­та на сто­ма­шен сок пред­ла­га­ме след­но­то: сут­рин пре­ди яде­не из­пи­вай­те по по­ло­вин ча­ша зе­лев сок, 30 ми­ну­ти пре­ди яде­не, то­пъл. Или пък при­е­май­те пре­сен кар­то­фен сок - по ед­на тре­та ча­ша 3 пъ­ти на ден пре­ди яде­не. Или: пий­те сок от хрян - по ед­на ча­е­на лъ­жич­ка 3 пъ­ти на ден 20 ми­ну­ти пре­ди яде­не.
Ста­ро и из­пи­та­но сред­с­т­во про­тив хро­ни­чен гас­т­рит е ле­че­ни­е­то с ябъл­ки. Взе­ме­те са­мо зе­ле­ни ябъл­ки, обе­ле­те ко­жа­та им, пре­мах­не­те сем­ки­те и ги нас­тър­же­те на рен­де.
Изяж­те вед­на­га по­лу­че­на­та ка­ши­ца. След то­ва в про­дъл­же­ние на 5 ча­са не яж­те и не пий­те ни­що по­ве­че. Яж­те ябъл­ки ра­но сут­рин, за да мо­же да за­ку­си­те приб­ли­зи­тел­но към 11 ча­са. В про­дъл­же­ние на един ме­сец ле­че­ни­е­то с ябъл­ки се пра­ви ежед­нев­но; в след­ва­щи­те два ме­се­ца - 3 пъ­ти в сед­ми­ца­та. През нощ­та не яж­те ябъл­ки.