Ед­на зна­чи­тел­на част от хо­ра­та стра­дат от за­пек. Въп­ре­ки то­ва мно­го от тях имат на­пъл­но неп­ра­вил­ни пред­с­та­ви за не­го. Как­во мо­же да пре­диз­ви­ка по­я­ва­та на за­пек?
Ето ня­кои от по-чес­то сре­ща­ни­те при­чи­ни:

- Хра­не­не: най-ве­ро­ят­но бед­но на влак­нес­ти хра­ни от рас­ти­те­лен про­из­ход. Влак­нес­ти­те ве­щес­т­ва в рас­ти­тел­ни­те хра­ни оси­гу­ря­ват ма­са, ко­я­то по­е­ма во­да­та, пра­ви из­п­раж­не­ни­я­та ме­ки и улес­ня­ва тях­но­то прид­виж­ва­не. Та­ка те под­по­ма­гат фун­к­ци­я­та на де­бе­ло­то чер­во.

- Чес­то от­х­вър­ля­не на по­зи­ва за из­хож­да­не: не­кол­кок­ра­тен от­каз на та­къв по­зив, не­за­ви­си­мо от при­чи­ни­те за то­ва, мо­же да раз­с­т­рои дей­с­т­ви­е­то на чрев­ни­те реф­лек­си.

- За­сед­нал на­чин на жи­вот: обез­д­виж­ва­не­то на­ма­ля­ва то­ну­са на ко­рем­на­та и чрев­ната мус­ку­ла­ту­ра и ак­тът на из­хож­да­не е зат­руд­нен.

- Бре­мен­ност: тя пре­диз­вик­ва от­с­лаб­ва­не на мус­кул­ния то­нус и ко­рем­ни­те мус­ку­ли. И до­ка­то ле­ко­то от­пус­ка­не под­по­ма­га из­хож­да­не­то, пре­ка­ле­но­то от­пус­ка­не или от­с­лаб­ва­не на мус­кул­ния то­нус на­ма­ля­ва спо­соб­ност­та на мус­ку­ли­те да прид­виж­ват из­п­раж­не­ни­я­та през чер­ва­та.

- Ня­кои ви­до­ве ле­кар­с­т­ва: ня­кои ле­кар­с­т­ва уни­що­жа­ват част от ес­тес­т­ве­на­та бак­те­ри­ал­на сре­да в чер­ва­та, ко­я­то обик­но­ве­но под­по­ма­га из­хож­да­не­то. В ре­зул­тат на то­ва се по­лу­ча­ват твър­ди из­п­раж­не­ния.

- Про­дъл­жи­тел­на упот­ре­ба на сла­би­тел­ни сред­с­т­ва: тя мо­же да нап­ра­ви чер­ва­та мър­зе­ли­ви. Та­ка те от­каз­ват да фун­к­ци­о­ни­рат, ос­вен ако па­ци­ен­тът не про­дъл­жа­ва да при­е­ма сла­би­тел­ни. То­ва на свой ред мо­же да за­си­ли за­ви­си­мост­та му от те­зи ле­кар­с­т­ва. Та­ка ре­дов­но­то при­е­ма­не на сла­би­тел­ни во­ди един­с­т­ве­но до хро­ни­чен за­пек.

От­го­во­ра под­гот­ви д-р Сто­ян­ка Ко­ле­ва, спе­ци­а­лист по вът­реш­ни бо­лес­ти