С 1 913 са нараснали в последните часове представените заявления за подпомагане по линия на преките плащания на площ, съобщиха от министерството на земеделието. Общият брой за страната до този момент е 66 588. 31 759 от тях са въведени в системата на Разплащателна агенция, а останалите са в процес на въвеждане.
Представените заявления за подпомагане по линия на преките плащания на обработваеми земи са за 2 922 549 хектара, което е 99,41% от обработваемата земя, заявена за подпомагане през миналата година. Общо за всички начини на трайно ползване са заявени 3 324 802 хектара, в това число – за трайни насаждения, семейни градини, пасища, мери и ливади и смесени земеползвания.
В срок до 15 май земеделските производители могат да подават заявления за подпомагане по линия на преките плащания на площ, а до 31 май да правят корекции и допълнения без да губят част от полагащите им се плащания. /БЛИЦ