Европейската комисия прекрати процедурата срещу България относно доклада за Възобновяемите и енергийни източници (ВЕИ), казаха от Министерството на икономиката и енергетиката.
Докладът на България за прилагането на Директивата беше одобрен от Министерския съвет съгласно изискванията на Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата и представен на Европейската комисия в определения двумесечен срок. С доклада се предоставя актуална информация за държавната политика в областта на ВЕИ, финансови схеми за изпълнение на проекти по ВЕИ, производството на електрическа енергия от ВЕИ и прогноза за изпълнение на заложената индикативна цел от 11 % дял на ВЕИ в брутното вътрешно потребление на електрическа енергия./БЛИЦ