Фискалният резерв към края на септември е 11 956,2 млн. лв. Акумулирането на значителен ресурс осигурява буфер срещу нарастващата несигурност на международните финансови пазари и е в подкрепа на макроикономическата устойчивост, се посочва в доклада на министъра на финансите Пламен Орешарски за изпълнението на републиканския бюджет за деветмесечието на 2008 г.
Като част от международните валутни резерви на страната, фискалният резерв е и гарант за стабилността на паричния съвет.

Приходите и помощите по консолидираната фискална програма за януари-септември т. г. са 20 852,0 млн. лв., което е с 20,3% повече спрямо същия период на м. г. Данъчните постъпления са 16 701,1 млн. лв. Приходите от преки данъци са 3 913,5 млн. лв., което е ръст от 21,4 на сто. Най-голямо повишение се отчита при средствата от корпоративни данъци.

От косвени данъци в хазната са внесени 8 915,5 млн. лв., което е с 20,3 на сто повече от септември м. г. Приходите от акцизи нарастват с 21% спрямо януари-септември м. г. Постъпленията от социално-осигурителни и здравни вноски са 3 862,1 млн. лв.

Неданъчните приходи са 3 128,0 млн. лв., което е ръст от 19,2 на сто. През отчетния период в републиканския бюджет са постъпили еднократни приходи по споразумението за уреждане на дълга на Ирак към България, както и по-висока от планираната вноска от превишението на приходите над разходите на БНБ. Помощите, които са основно от структурните и Кохезионния фонд на ЕС, от предприсъединителните инструменти, от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за рибарство, са 1 022,9 млн. лв. От тях 871,1 млн. лв. са от европейските финансови инструменти, а 151,8 млн. лв. са помощите по националния бюджет – за подпомагане изпълнението на Шенгенското споразумение и за подобряване на бюджетните парични потоци.

Разходите по консолидирания бюджет са 15 876,1 млн. лв. Лихвените плащания са 507,9 млн. лв., текущите нелихвени разходи – 13 041,0 млн. лв., а капиталовите разходи са 1 848,4 млн. лв. Вноската на България за общия бюджет на ЕС, изплатена към септември е 478,8 млн. лв.

Положителното бюджетно салдо по националния бюджет към края на септември е 4 497,7 млн. лв., от европейските средства – 478,1 млн. лв., а общо по консолидираната фискална програма – 4 975,9 млн. лв. /БЛИЦ