Брутният вътрешен продукт (БВП) за второто тримесечие на 2010 г. показват спад на икономиката с 1,5% спрямо съответния период на предходната година, съобщи НСИ. През първото полугодие на 2010 г. реалният спад на БВП е 2,5% в сравнение с полугодието на предходната година.
Оцененият текущ обем на БВП за първите шест месеца на 2010 г. възлиза на 30 429 млн. лева. Брутната добавена стойност за икономиката е 25 989 млн. лв. и реално намалява с 1,1% достигнатото ниво през съответния период на 2009 година.<br /> <br /> От страна на производствения метод оценките за аграрния сектор показват реално увеличение на добавената стойност с 0,6%, отраслите на индустриалния сектор създават с 0,6% по-малко добавена стойност, отколкото през първото полугодие на 2009 година. Добавената стойност в сектора на услугите реално намалява с 1,5%.<br /> Разходите за индивидуално потребление намаляват с 6,7%, а инвестициите в основен капитал - със 7,2%. Външнотърговското салдо е отрицателно (-6,2% от номиналния обем на БВП). За първото полугодие на 2010 г. износът на стоки и услуги се увеличава с 8,9%, а вносът на стоки и услуги намалява с 1,8%.<br /> Спадът на БВП през второто тримесечие на 2010 г. се дължи основно на намаление на добавената стойност в сектора на услугите, която е с 1,7% по-малко в сравнение с второто тримесечие на 2009 година. В сравнение със същия период на миналата година реалният спад на добавената стойност в индустриалния сектор е 0,3%, докато в аграрния сектор брутната добавена стойност реално се увеличава с 1,6%.<br /> <br /> Добавената стойност, реализирана от аграрния сектор, определя 5,5% от общата добавена стойност в икономиката. Относителният дял на индустриалния сектор е 32,2%, а секторът на услугите заема най-голяма част от общата добавена стойност - 62,3%.<br /> <br /> От страна на крайно използвания БВП разходите за индивидуално потребление намаляват реално със 7,6%, а разходите за колективно потребление намаляват с 19,9% спрямо второто тримесечие на 2009 година. Инвестициите в основен капитал бележат реално намаление с 1,4%.<br /> <br /> Оценката на индекса на физическия обем на износа на стоки и услуги показва реално увеличение с 11,4%, докато индексът на вноса на стоки и услуги показва намаление с 1,2%. <br /> <br /> В структурата на крайно използвания БВП крайното потребление заема 73,3%, а инвестициите в основен капитал имат относителен дял 30,5% от БВП. Външнотърговското салдо е отрицателно (-4,2% от БВП). В номинално изражение БВП достига до 16 379 млн. лв. в текущи цени.