Размерът на фискалния резерв към 31.08.2020 г. е 9,47 млрд. лв., в т.ч. 9,39 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,08 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

На база на данните от месечните отчети за касово изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет приходите, помощите и даренията по КФП към август 2020 г. са в размер на 28 819,8 млн. лв. или 64,9 % от годишните разчети.


Съпоставени със същия период на предходната година, те намаляват номинално с 486,1 млн. лв. При данъчните и неданъчните приходи се наблюдава спад с 935,6 млн. лв. (3,4 %), а постъпленията от помощи и дарения (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) са повече с 449,6 млн. лв. (28,3 %), сравнени с края на август 2019 година.

Общата сума на данъчните постъпления, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 23 012,3 млн. лв., което представлява 65,9 % от планираните за годината данъчни приходи.

Приходите от преки данъци са в размер на 4 201,9 млн. лв., или 63,8 % от предвидените в разчетите за годината. Постъпленията от косвени данъци са в размер на 10 809,1 млн. лв. (66,2 % от разчетите за годината), като приходите от ДДС са в размер на 7 067,3 млн. лв. (66,4 % от планираните), от акцизи възлизат на 3 568,3 млн. лв. (65,5 % от разчета), а тези от мита са в размер на 138,9 млн. лв. (74,1 % от годишните разчети).

Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 871,0 млн. лв. или 72,0 % изпълнение на годишните разчети.

Приходите от социални и здравноосигурителни вноски са 7 130,3 млн. лв., което представлява 66,0 % от разчетените за годината.

Неданъчните приходи са в размер на 3 771,6 млн. лв., което представлява 55,6 % от годишните разчети, а приходите от помощи и дарения са в размер на 2 035,8 млн. лева.

Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към август 2020 г. възлизат на 27 203,8 млн. лв., което е 56,8 % от годишните разчети. За сравнение разходите по КФП към август 2019 г. бяха в размер на 28 193,3 млн. лева.

При съпоставката на разходите по КФП със същия период на предходната година следва да се има предвид, че през август 2019 г. бе извършено плащане във връзка с придобиването на нов тип боен самолет, което е с еднократен характер.

Поради тази причина разходите по КФП към август 2019 г. са по-високи от отчетените за същия период на настоящата година.

Нелихвените разходи са в размер на 25 952,6 млн. лв., което представлява 57,0 % от годишните разчети. Текущите нелихвени разходи към август 2020 г. са в размер на 23 917,3 млн. лв., капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 2 013,0 млн. лева.

Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 22,3 млн. лева. Лихвените плащания са в размер на 442,7 млн. лв. или 61,1 % от планираните за 2020 година.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 31.08.2020 г. от централния бюджет, възлиза на 808,5 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС - Решение на Съвета 2014/335/ЕС, Евратом относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз, Регламент (ЕС, Евратом) № 608/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. за определяне на мерки за прилагане на системата на собствените ресурси на ЕС и Регламент (EС, Евратом) № 609/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. относно методите и процедурата за предоставяне на традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства, изменен с Регламент (EС, Евратом) 2016/804 на Съвета от 17 май 2016 година.

Бюджетното салдо по КФП на касова основа към 31 август 2020 г. е положително в размер на 1 616,0 млн. лв. и се формира от превишение на приходите над разходите по националния бюджет в размер на 1 076,1 млн. лв. и по европейските средства в размер на 539,9 млн. лева.