През април общият показател на доверие на потребителите се понижава с 0,7 пункта в сравнение с януари, което се дължи изцяло на пониженото доверие сред градското население, съобщи Националният статистически институт (НСИ).

По отношение на икономическата ситуация в страната през последните дванадесет месеца се наблюдава известно влошаване в оценките на живеещите в градовете за разлика от населението в селата, което изразява по-малко негативна нагласа спрямо предходното наблюдение. Същевременно обаче прогнозите за следващите 12 месеца и на градското, и на селското население са по-неблагоприятни, в резултат на което общият балансов показател намалява с 2,1 пункта.

Мненията на потребителите за финансовото състояние на техните домакинства през последните дванадесет месеца, както и очакванията им за следващите дванадесет месеца, са по-негативни в сравнение с три месеца по-рано.

Относно безработицата в страната през следващите 12 месеца прогнозите се изместват към по-умерените мнения, в резултат на което балансовият показател се понижава с 4,4 пункта.

Потребителите продължават да считат, че през последните дванадесет месеца има покачване на потребителските цени, но с по-слабо темпо спрямо оценките, регистрирани през януари. Същевременно и инфлационните им очаквания за следващите дванадесет месеца са по-слабо изразени.

Последната анкета отчита известно подобрение (от 2 пункта) на общата оценка на настоящата ситуация да се правят разходи за покупка на предмети за дълготрайна употреба, като и намеренията на потребителите да извършват такива разходи през следващите дванадесет месеца са благоприятни. Малко по-позитивна е и нагласата на селското население по отношение на извършването на разходи за "покупка на кола" през следващите дванадесет месеца.