Печалбата на троянското машиностроително предприятие "Машстрой" е намаляла с повече от една-трета за изминалата година. Това е видно от неконсолидирания отчет на предприятието, огласен от Българската фондова борса. Нетната печалба на компанията за дванайсетте месеца спада с близо 37 на сто спрямо 2007 г. или до 338 хил. лв.
Това се дължи на по-бързия ръст на оперативните разходи в сравнение с продажбите на дружеството. Първите растат нарастват с 10% до 19.26 млн. лв., докато вторите с 8.15 на сто до 19.75 млн. лв.
В същото време стана ясно, че в Ловеч Инспекцията по труда е известена за съкращаването на 180 работници в "Машстрой". Според данни от отчета на "Машстрой" АД за първото шестмесечие на 2008-а печалбата му преди данъчно облагане се понижава до 120 хил. лв. спрямо 262 хил. лв. за съответния период на миналата година. Нетните приходи от продажбите му на металорежещи машини към края на юни пък са в размер на 9,07 млн. лв., което представлява ръст от 7,15% на годишна база. Разходите за дейността възлизат на 8,96 млн. лв. спрямо 8,22 млн. лв. година по-рано. Нетният паричен поток от оперативна дейност за периода януари-юни е положителен, на стойност 490 хил. лв. или с 11,5% по-малко от първото полугодие на 2007.
От дружеството сочат като основен риск за производството му понижаването на курса на долара, тъй като пазарите му са в доларовата зона. Суровини и материалите, които "Машстрой" закупува от чуждестранни доставчици, пък са изцяло в евро, уточняват още от компанията. През последните месеци "Машстрой" е в процес на намаляване разходите и освобождаване на около 180 служители, като се предвижда това да става поетапно. Причината е намаляващия обем на поръчките от страна на клиентите на компанията на европейските пазари, което е пряка последица от световната икономическа криза.
Гергана Димитрова, БЛИЦ