Споразумение за сътрудничество в областта на професионалното образование и обучение подписаха днес, 18 март 2008 г., шестте национално признати работодателски организации, Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика и Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО). Това съобщиха от БСК.
Споразумението е в изпълнение на националните програми за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка за периода 2006-2015 г., за реформи 2007-2010 г., за продължаващо професионално обучение за периода 2005-2010 г. и на актуализираната стратегия по заетостта за периода 2008-2015 г.
Целта на споразумението е да се подобри механизмът на сътрудничество между отговорните институции за развитието на професионалното образование и обучение в България, в съответствие с новите изисквания на националната и регионалната икономика и с предизвикателствата на динамично развиващия се и висококонкурентен пазар на труда. Страните по споразумението се обединяват за вземане на решения за общи действия и споделяне на отговорности за модернизиране на професионалното образование и обучение, като фактор за осигуряване на конкурентоспособна работна сила, за подобряване на пригодността за заетост и на икономическия растеж.
Приоритетните направления за сътрудничество са преструктуриране на професионалното образование на секторен и регионален принцип с цел улесняване на професионалната и географската мобилност и възможностите за заетост, увеличаване на инвестициите за повишаване на достъпа, качеството и привлекателността на професионалното образование и обучение чрез развитие на публично-частното партньорство и синхронизиране на професионалното образование и обучение с европейските процеси и политики. /БЛИЦ