• Нетният лихвен доход намалява с 2% на годишна база, поради обезценката на няколко валути на държави от Централна и Източна Европа и намаления в основни лихвени проценти; нетните приходи от такси и комисиони спадат с 3%, главно поради локдауни през второто тримесечие
  • Основните административни разходи спадат с 4% на годишна база
  • Кредитирането в еврово измерение остава стабилно от началото на годината, в същото време бележи ръст в местни валути в повечето държави
  • Показателят на провизиране за първите девет месеца е 0.72%, като увеличението се дължи главно на влиянието на Covid-19
  • Консолидирана печалба от 599 млн. евро, повлияна негативно от по-високи разходи за риск и обезценки за дружества, оценени по собствен капитал (друг резултат)
  • Нетният лихвен марж се понижи с 20 базисни пункта спрямо предходното тримесечие до 2.00%, главно поради намаления в основни лихвени проценти
  • Показателят необслужвани експозиции (NPE ratio) и покритието на необслужвани експозиции (NPE coverage ratio) се подобриха слабо от началото на годината до съответно 1.9% и 63.8%
  • Базовият собствен капитал от първи ред (CET1 ratio) е 13.1% (с включени резултати към отчетения период); предложението за първоначален дивидент за 2019 г. остава приспаднато от Базовият собствен капитал от първи ред (41 базисни пункта)

През първите девет месеца на 2020 г. Райфайзен Банк Интернешънъл (РБИ) генерира консолидирана печалба от 599 млн. евро. Негативното влияние на рецесията, причинена от пандемията Covid-19, се отразява главно на провизирането в размер на 497 млн. евро (увеличение от 417 млн. евро). В резултат на това, консолидираната печалба намалява с 276 млн. евро на годишна база.


„Можем да бъдем доволни с резултата за първите девет месеца, като имаме предвид много трудните условия“, казва главният изпълнителен директор на РБИ Йохан Щробл. „Намаляването на лихвените нива, сериозният спад на икономическа активност по време на различните фази на локдаун, както и обезценката на няколко валути в ЦИЕ се отразиха негативно на нашите приходи. Ето защо строгата дисциплина за разходите и непрекъснатото изпълнение на нашата стратегия за дигитализация остават водещи приоритети.“

Общите административни разходи намаляват с 81 млн. евро на годишна база до 2,164 млн. евро. Съотношението между разходи и приходи се понижава с 4.0 процентни пункта до 54.6%.

При ниво от 1.9% показателят необслужвани експозиции (NPE ratio) е спаднал с 0.2 процентни пункта спрямо нивото в края на годината, главно поради увеличения обем на кредитиране, докато необслужваните кредити остават сравнително непроменени. Покритието на необслужвани експозиции (NPE coverage ratio) се подобри с 2.8 процентни пункта до 63.8%.

Общият капиталов показател (според пълните изисквания на регламента) възлезе на 17.8%
С включения резултат за периода и според пълните изисквания на регламента, базовият собствен капитал от първи ред (CET1) спада с 0.9 пр. п. до 13.1%, капиталът от първи ред е 15.1% (спад с 0.3 пр. п.), а общият капиталов показател е 17.8% (спад от 0.1 пр. п.).