В практиката всеки е представял медицинско свидетелство по най-различни поводи. Дали обаче спрямо закона е необходимо да представим медицинско свидетелство и преди да започнем работа, или това е само изискване на отделни работодатели, отговаря Тодор Капитанов - създателят на Mywork.bg - автоматизирана безплатна платформа за трудовоправни консултации и съвети в помощ на всички работещи граждани в България.

На основание на Кодекса на труда, всички работници и служители подлежат на задължителни предварителни и периодични медицински прегледи. Условията за извършване на предварителните и периодичните прегледи съобразно характера на работата, условията на труда и възрастта на работниците и служителите се определени в специална Наредба за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците.

Спрямо наредбата, на задължителен предварителен медицински преглед подлежат:

  • лицата, които постъпват на работа за първи път;
  • лицата, които преминават на друга работа в същото или в друго предприятие, която е свързана с вредни фактори и с риск от професионални увреждания;
  • лицата, прекратили трудовите си правоотношения за повече от три месеца.

Следователно лицето, започващо работа, трябва да представи карта за предварителен медицински преглед.

Ето как да да прехвърлим отпуската си за догодина

Важно е да знаем, че служебното изискване и предоставяне на досиетата между службите също е уредено в Наредбата за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.

Тя урежда, че здравните досиета на работещите се предават и приемат между службите по трудова медицина на хартиен и електронен носител по служебен път при промяна на местоработата на работещия и направено искане от службата, обслужваща съответното предприятие.

Предвид особеностите на националното законодателство и практики в държавите-членки на ЕС е възможно да има установен различен ред за трудово-медицинско обслужване и здравно наблюдение на работещите в държавата-членка в която е протекъл предшестващия трудов стаж на работещия. 

При всички случаи ангажимент на службата по трудова медицина е да потърси по служебен път информация относно провежданото му медицинско наблюдение, която да включи в личното здравно досие.

Справка:

чл. 287, ал. 1 от Кодекса на труда

чл. 2. ал. 1 от Наредба № 3 от 28.02.1987 г.

чл. 17, ал. 1 от Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина (обн., ДВ, бр. 14 от 12.02.2008 г.).