Превишения в три последователни часа са отчетени в град Гълъбово днес. От 10:00 до 12:00 часа автоматичното измервателно устройство в централната част на град Гълъбово отчете в три поредни часа, концентрации на замърсител серен диоксид над 500 микрограма на кубичен метър, съобщават от РИОСВ - Стара Загора.
Регионалната инспекция по околната среда и водите незабавно е уведомила всички отговорни институции за привеждане в действие на оперативния план за информиране на населението.
Операторите на топлоелектрическите централи в енергиен комплекс “Марица изток” намалиха товара на работещите без сероочистващи инсталации мощности, в отговор на предписание на директора на РИОСВ, дадено в 10:00 часа.
Поради продължаващата тенденция към задържане на високите нива на замърсителя в приземния атмосферен слой на град Гълъбово е направено второ предписание до операторите фабрика Брикел и ТЕЦ Марица изток  за допълнително намаляване на мощности без сероочистващи инсталации. /БЛИЦ