Тричленен състав на ВАС отхвърли като неоснователна жалбата, подадена от Пламен Юруков като председател и представляващ СДС, подадена против решението на Централната избирателна комисия за регистрацията на "Синята коалиция" за участие в парламентарните избори на 5 юли.
Решенето е окончателно, не подлежи на обжалване и отмяна.<br /> <br /> Атакуваното решение на Централната избирателна комисия е издадено от компетентен орган, съобразно правомощията, регламентирани в Закона за избиране на народни представители, постановено е в предвидената за това писмена форма и е мотивирано, като съдържа правно и фактическо основание за постановяването му. <br /> <br /> Съдебният състав констатира, че в обстоятелствената част от решението е вписано, че е прието в изпълнение на решение на Върховния административен съд и счита, че в това се състои фактическото основание на оспорения акт. Неоснователни са възраженията на жалбоподателя за липса на проведен дебат по същество относно атакуваната регистрация, тъй като от текста на преписа от заседанието на ЦИК, проведено на 30.05.2009г. е видно, че се е състоял дебат във връзка с изпълнението на горепосоченото решение - изказано е становище, че съдебното решение е факт, задължително е за ЦИК и трябва да се спази стриктно закона, без да се влагат емоции в това.<br /> При приемане на решението ЦИК точно е спазила императивната норма на чл. 177, ал. 1, изречение първо от АПК, съгласно която съдебното решение има сила за страните по делото. Налице е влязло в сила съдебно решение&nbsp;на Върховния административен съд, ЦИК е страна по това дело и то е върнато на ЦИК със задължителни указания, дадени в мотивите на същото решение. Неоснователно е възражението на жалбоподателя, че указанията не били формулирани в диспозитива на горепосоченото съдебно решение. С диспозитива на решението на ВАС е отменено решение на ЦИК и делото е върнато на ЦИК за регистрация на коалиция &quot;Синята коалиция&quot;, съобразно задължителните указания, дадени в мотивите на решението. Следователно ясно и недвусмислено съдът е дал задължителни указания, които не следва да се възпроизвеждат отново в диспозитива на съдебното решение, а са изложени подробно и обосновано в мотивите на същото съдебно решение. /БЛИЦ<br />